John 1:45-51 St. Bartholomew – August 24
August 24, 2021
Mark 7:31-37 23rd Sunday in Ordinary Time “Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw ug miingon sa tawo, “Efata!” nga sa ato pa, “Maabli ka”
September 5, 2021

Mark 7:1-8, 14-15, 21-23 22nd Sunday Ordinary Time Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya

22nd Sunday Ordinary Time
Deuteronomy 4:1-2, 6-8
James 1:17-18, 21-22, 27
Mark 7:1-8, 14-15, 21-23

A. Text/Context
• Ang ebanghelyo nato karon usa ka kasinatian natong tawhanong kaayo diin nagpalabi ang mga tradisyon ug mga kustombre ug nakalimtan na kon unsa ang bili sa birtud sa tinuod nga kaayo, gugma ug kaluoy
• Ang mga Pariseo nangutana ngano nga ang mga tinun-an ni Jesus mikaon nga hugaw ang mga kamot
• Ang buot ipasabot sa hugaw dili nga nagkalapok-lapok ang mga kamot kon dili hugaw sila kay wala mosunod sa ritwal nga paglimpiyo sa mga kamot. The necessary purifications nga gipangayo sa ilang balaod
• Si Jesus wala man mobatok sa pagsunod sa mga tradisyon ug mga kustombre
• Adunay mga ritwal nga pagahimoon aron sila mahimong limpiyo usa mokaon nga sunod gayud sa ilang relihiyon sa Judaismo sama sa paghugas sa mga kamot usa mokaon; paghugas sa tiil usa mosulod sa panimalay
• Paglimpiyo sa mga tasa, plato, bisan ang paglimpiyo sa takuri dunay mga balaod. Ang paghugas sa kamot halos pareho na sa pag scrub sa usa ka nurse usa mosulod sa operating room kay apil na ang siko
• Ug naturalmente lisod kining sundon. Sama pananglitan mobisita ka sa usa ka panimalay; ang tagbalay maoy mohugas sa imong mga tiil usa ka pasudlon
• Ug ang tubig wala mag-agas sa gripo, magkawos pa sila ug layo-layo kay kasagaran komon man ang balon
• Kon lima ang imong bisita, kapila ka magbalik-balik sa balon aron makapundo ka ug tubig. Ato nang makit-an kon unsa ka lisod ba diay sa pagsunod sa ritwal nga kalinisan
• Ug abi ninyo mga kaigsoonan, sobra saez cientos ka buok ang mga balaod, 613 laws of cleansing and purification nga kinahanglan nilang sundon to be exact ug walay adlaw nga dili sila masayop
• Ang wala higustui ni Jesus kay ang mga Pariseo nagtan-aw lamang sa kalimpiyo sa gawas imbes ipalabaw pa unta ang pagsilbi sa panginahanglan sa tawo
• Ilang gigamit ang mga balaod sa ilang relihiyon samtang ang panginahanglan sa uban ila nang gikalimtan
• Ug sukwahi kini sa pagsabot sa tinuod nga kahulugan sa gugma ug kaluoy. Mas importante pa ang kalimpiyo ug nasakripisyo na hinuon ang tinuod nga kaluoy sa tawo
• Unsay gisulti ni Jesus kanila? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya
• Kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasingkasing kondili ngadto sa iyang tiyan ug unya mogula usab gikan sa lawas ug adto na kana sa pozo negro
• Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya. Kay gikan sa kasingkasing, ang tawo makahunahuna ug daotan, makahimog salawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadaotan, pagpanglimbong, kalaw-ay, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitas-on ug kabuang
• Kining tanan nagagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya
• So klaro kaayo sa atong ebanghelyo nga ang itsura sa gawas dili importante kung itandi nato kon unsa kaayo ug unsa ka nindot ang kinahiladman sa kasing-kasing sa tawo

B. Human Situation
• Sa mga panumbaling ni Jesus mahitungod sa balaod ato na karong masabtan nga wala nay pulos ang balaod kondili na kini magsilbi sa panginahanglan sa katawhan
• Sa nasud sa India duna silay gitawag nga caste system. Kini usa ka social strata nga nagbahin sa katawhan. Ang ubos nga caste mohalok sa tiil sa hatass nga caste kon magtagbo sila
• Ang ubos nga caste dili mahimo nga mokawos ug tubig sa mga hataas nga caste
• Ug daghan kaayo ang mga abuso gikan sa taas nga caste ngadto sa ubos nga caste kay ang ubos nga caste sama sa usa ka ulipon silotan bisan gamay nga sayop
• Kon ikaw magtrabaho sa Qatar sa Middle East kuhaon ug gunitan na sa mga employer ang imong passport. Sila na ang magbuot kon paulion ka ba o dili
• Sa nasud sa Iran, sa panahon ni Ayatollah Khomeini, gipatay sa usa ka lalaki ang iyang igsoon nga babayeng teenager kay nakit-an kini nga nanigarilyo kay gibawal sa balaod sa Islamic fundamentalism. Gipatay tungod sa panigarilyo?
• Jesus did not even punish the woman caught in adultery! Kini pa kahang panigarilyo lang?
• Sa Indonesia gipatay usab ang usa ka 7 años nga batang lalaki kay wala kaagwanta sa pagpuasa; nikaon kay gigutom ug gipatay tungod gihapon sa mga fundamentalist sa Islamic religion
• Daghang mga kultura sa atong kalibutan diin ang mga balaod supak sa universal laws. Asa man ka kakita nga pwede lugoson ang mga babaye kon dili Muslim kay gitugot kuno sa ilang Dios? Gikan usab kana sa mga Islamic fundamentalist nga balaod
• The laws of the country, the customs and the traditions, and other forms of cultural practices if they are now placed higher or above human beings are no longer pleasing before the eyes of God
• Sa unang pagbasa sa Deuteronomio gimaymayan ni Moises ang katawhan nga magmatngon nga mosunod ang balaod sa Ginoo aron sila makasulod sa yutang gisaad o ang promised land
• Jesus is not against tradition, but what Jesus conveys in the gospel is that the human being must be placed of utmost importance and well above the law
• If there is a break in the law. We have to consider the human factor. Kung nangawat pangutana-a nganong nangawat
• Mao diay. Nangawat kay nagkurog-kurog na sa kagutom ang mga anak. Nasayud ba kamo nga sa pagtulun-an sa philosophy of man, stealing is justified if the issue is survival
• Dili importante alang kang Jesus nga limpiyo ang gawas sa atong panlawas. Mas importante ang kaputli sa atong kinahiladman
• That’s why Jesus is mad at the Pharisees. People are already hungry but they do not care about giving food but they care about following the law to the letter
• Gipakita sa mga Pariseo nga sila masulundon sa balaod sa Judaismo ug maligdong atubangan sa katawhan under the pretext and cover of obedience of obedience to the law
• Sa ika-2 pagbasa gikan sa sulat ni Santiago: Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios; hinuon, tumana kini

C. Challenge
• Kita karon gipahinumduman nga aduna usay mga kustombre ug mga tradisyon ang tawo nga wala mahiangay sa mga balaod sa Ginoo
• So today we are reminded to evangelize culture kon ato kanang mahimo. Kay dunay pamatasan nga dili uyon sa universal law ug bisan sa balaod sa 10 ka sugo ug sa atong simbahan
• Duna mi silingan nga wala paeskwelaha ang anak nga babaye kay giuna ang lalaki. Natigulang na ang mga ginikanan, ang iyang anak anaa gihapon ang iyang pagpangluod
• Kita usa usab sa hinungdan nganong nakasala ang uban
• If we have practices or traditions that hinder human development hinay-hinayan na nato paghunong
• Ug kon aduna kitay mga balaod nga dili na makatawo, nga wala na magsilbi sa katawhan maningkamot kita nga kini mausab, mabag-o ug kon wala na gayuy pulos, they have to be outright abrogated
• Walay lugar ang diskriminasyon sa gawasnong mga katawhan. Kon nagkagamay na ang atong kagawasan dili na kana gikan sa Ginoo
• We are reminded that externals are useless if our hearts are full of hatred and malice and arrogance
• Ang halangdon atubangan sa Ginoo nga ang gugma ug kaluoy maoy mohari sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi

Tap or click to download

Mark 7 verse 1-23 Cebuano

Mark 7 verse 1-23 Cebuano

Comments are closed.