July 25, 2021

John 6:1-15 Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo

17th Sunday Ordinary Time 2 Kings 4:42-44 Ephesians 4:1-6 John 6:1-15 A. Text/Context • Ato na karong nadunggan sa ebanghelyo kon giunsa ni Jesus pagpakaon ang […]
July 17, 2021

Mark 6:30-34 “Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan inay inyo untang atimanon. Karon, silotan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini”

16th Sunday Ordinary Time Jeremiah 23:1-6 Ephesians 2:13-18 Mark 6:30-34 A. Text/Context • Atong nadunggan karon nga bisan asa si Jesus moadto magsunod usab kaniya ang […]
July 16, 2021

Matthew 12:1-8 Dili ako gustog mga halad nga mananap, kondili kaluoy

15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 A. Text/Context • Gisaysay sa atong ebanghelyo karon nga si […]
July 11, 2021

Mark 6:7-13 Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits

15th Sunday in OT Amos 7:12-15 Ephesians 1:3-14 Mark 6:7-13 A. Text/Context • Ang kalihokan nga gipanghimo sa 12 ka tinun-an ni Jesus maoy pagpadayon sa […]
July 1, 2021

Matthew 9:1-8 Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’?

13th Week in Ordinary Time Genesis 22:1-19 Matthew 9:1-8 A. Text/Context • Ania na karon si Jesus sa iyang kaugalingong lungsod sa Nazareth ug naghimo siya […]
June 29, 2021

Matthew 16:13-19 Busa sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini

Solemnity of St. Peter and St. Paul Acts 12:1-11 2 Timothy 4:6-8, 17-18 Matthew 16:13-19 A. Text/Context • Usa sa mga importanteng pangutana niining pagsaulog nato […]
June 28, 2021

Matthew 8:18-22 “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan”

13th Week in OT Genesis 18:16-23 Matthew 8:18-22 A. Text/Context • Kon unsa ka taas sa atong unang pagbasa sa Genesis, ingon usab ka mubo ang […]
June 26, 2021

Mark 5:21-24, 35-43 Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, “Talita kumi!” nga sa ato pa , “Inday bangon!” Dihadiha ang bata nga nagpanuigon ug napulog-duha ka tuig mibangon ug milakaw

13th Sunday Ordinary Time Wisdom 1:13-15; 2:23-24 2 Corinthians 8:7, 9:13-15 Mark 5:21-24, 35-43 A. Text/Context A. Text/Context • Gibuhi karon ni Jesus dinhi sa atong […]