May 28, 2022

Luke 24:46-53 Solemnity of the Ascension of Our Lord

Solemnity – Ascension of our Lord Acts 1:1-11 Hebrews 9:24-28; 10:19-23 Luke 24:46-53 A. Text/Context • During the past few weeks the gospel readings are all […]
April 9, 2022

Luke 23:1-49 Palm Sunday Cebuano April 10, 2022 Osana sa anak ni David. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitas-an

Passion Sunday Isaiah 50:4-7 Philippians 2:6-11 Luke 23:1-49 A. Text/Context • Atong nadunggan pipila ka gutlo lamang ang nilabay ang hataas nga ebanghelyo bahin sa pagsakit […]
April 2, 2022

John 8:1-11 5th Sunday of Lent Cebuano April 3, 2022 Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya

5th Sunday of Lent Isaiah 43:16-21 Philippians 3:8-14 John 8:1-11 A. Text/Context • Gipakita karon sa ebanghelyo kon giunsa ni Jesus pagbuhi ang hustisya nga inubanan […]
March 26, 2022

Luke 15:1-3, 11-32 Cebuano 4th Sunday of Lent March 27, 2022 Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan

4th Sunday of Lent Joshua 5:9, 10-12 2 Corinthians 5:17-21 Luke 15:1-3, 11-32 A. Text/Context • The parable of the prodigal son is one of the […]
March 19, 2022

Luke 13:1-9 3rd Sunday of Lent March 20, 2022 Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili! Sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mangamatay usab kamong tanan sama kanila!

3rd Sunday of Lent Exodus 3:1-8, 13-15 1 Corinthians 10:1-6, 10-12 Luke 13:1-9 A. Text/Context • Daghang nangamatay sa panahon ni Poncio Pilato kay misupak sila […]
March 12, 2022

Luke 9:28-36 Cebuano 2nd Sunday of Lent March 13, 2022 Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias

2nd Sunday of Lent Transfiguration Genesis 15:5-12, 17-18 Philippians 3:17-41 Luke 9:28-36 A. Text/Context • Ato karong nahibaw-an nga nagbag-o ang panagway ni Jesus; diin nagasidlak […]
March 5, 2022

Luke 4:1-13 1st Sunday of Lent Year C Cebuano March 6, 2020 Dili mabuhi ang tawo sa pan lamang. Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios

1st Sunday of Lent – Year C Deuteronomy 26:4-10 Romans 10:8-13 Luke 4:1-13 A. Text/Context • Niining tungura mao pay pagkahuman sa pagpuasa ni Jesus sa […]
February 26, 2022

Luke 6:39-45 8th Sunday in Ordinary Time Year C Cebuano February 27, 2022 Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kon ang tinun-an hingpit nang nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo

8th Sunday in Ordinary Time Sirach 27:4-7 1 Corinthians 15:54-58 Luke 6:39-45 A. Text/Context • Ang buta dili gayud makaagak sa laing buta kay kon buhaton […]
February 19, 2022

Luke 6:27-38 7th Sunday in Ordinary Time Year C Cebuano February 20, 2022 Apan sultihan ko kamo nga namati kanako: higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo.

7th Sunday in Ordinary Time 1Samuel 26:2, 3-4, 8, 10, 12-13 1Corinthians 15:45-49 Luke 6:27-38 A. Text/Context • Daghan kaayong mga leksyon ang atong mga pagbasa […]