October 9, 2021

Mark 10:17-30 28th Sunday in Ordinary Time Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong, “Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako.”

28th Sunday in Ordinary Time Wisdom 7:7-11 Hebrews 4:12-13 Mark 10:17-30 A. Text/Context • Ang atong ebanghelyo karon ni San Marcos nagsaysay sa usa ka tawo […]
October 2, 2021

Mark 10:2-16 27th Sunday in Ordinary Time Whoever divorces his wife and marries another commits adultery, and if a woman divorces her husband and marries another she commits adultery

27th Sunday in Ordinary Time Genesis 2:18-24 Hebrews 2:19-11 Mark 10:2-16 A. Text/Context • The Pharisees are asking Jesus: Is it lawful for a husband to […]
September 25, 2021

Mark 9:38-43, 45, 47-48 26th Sunday in Ordinary Time Ug kon ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini! Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa Gingharian sa Dios nga usa ray mata kay sa duha ang imong mata apan itambog ka sa impirno

26th Sunday in Ordinary Time Numbers 11:25-29 James 5:1-6 Mark 9:38-43, 45, 47-48 A. Text/Context • Usa sa mga tinon-an ni Jesus nga ginganlan ug Juan […]
September 18, 2021

Mark 9:30-37 25th Sunday in Ordinary Time Ang modawat sa usa ka bata nga sama niini pinaagi sa akong ngalan modawat usab kanako, ug modawat usab sa nagsugo kanako

25th Sunday in Ordinary Time Wisdom 2:12, 17-20 James 3:16-4:3 Mark 9:30-37 A. Text/Context • Nasultian na karon ni Jesus sa atong ebanghelyo ang iyang mga […]
September 12, 2021

Mark 8:27-35 24th Sunday in Ordinary Time September 12, 2021 Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako

24th Sunday in Ordinary Time Isaiah 50:4-9 James 2:14-18 Mark 8:27-35 A. Text/Context • Karon sa ebanghelyo nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an: Kinsa man […]
September 5, 2021

Mark 7:31-37 23rd Sunday in Ordinary Time “Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw ug miingon sa tawo, “Efata!” nga sa ato pa, “Maabli ka”

23rd Sunday in Ordinary Time Isaiah 35:4-7 James 2:1-5 Mark 7:31-37 A. Text/Context • Atong nadunggan sa ebanghelyo ang mga lugar nga Tiro ug Sidon ug […]
August 29, 2021

Mark 7:1-8, 14-15, 21-23 22nd Sunday Ordinary Time Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya

22nd Sunday Ordinary Time Deuteronomy 4:1-2, 6-8 James 1:17-18, 21-22, 27 Mark 7:1-8, 14-15, 21-23 A. Text/Context • Ang ebanghelyo nato karon usa ka kasinatian natong […]
August 24, 2021

John 1:45-51 St. Bartholomew – August 24

St. Bartholomew – August 24 Revelation 21:9-14 John 1:45-51 A. Text/Context • There is very little to know about the apostle St. Bartholomew because there are […]
August 23, 2021

John 6:60-69 21st Sunday in Ordinary Time

21st Sunday in Ordinary Time Joshua 24:1-2,15-17, 18 Ephesians 5:21-32 John 6:60-69 A. Text/Context • Ang ebanghelyo karon sumpay sa ebanghelyo sa regular nga pagsaulog apan […]