Mark 7:1-8, 14-15, 21-23 22nd Sunday Ordinary Time Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya
August 29, 2021
Mark 8:27-35 24th Sunday in Ordinary Time September 12, 2021 Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako
September 12, 2021

Mark 7:31-37 23rd Sunday in Ordinary Time “Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw ug miingon sa tawo, “Efata!” nga sa ato pa, “Maabli ka”

23rd Sunday in Ordinary Time
Isaiah 35:4-7
James 2:1-5
Mark 7:31-37

A. Text/Context
• Atong nadunggan sa ebanghelyo ang mga lugar nga Tiro ug Sidon ug miagi usab si Jesus sa Decapolis (10 ka siyudad) balik ngadto sa lanaw sa Galilea nga karon atong makit-an sa modernong nasod sa Lebanon sa Middle East
• Gisay say kining mga lugara tungod kay teritotoryo man kini sa mga Hentil ug ang mga tawo dili mga Judio o mga pagano. Dili motuo sa Judaismo or wala gayud silay pagtuo sa Ginoo
• Gustong ipakita ni San Marcos nga si Jesus gidawat sa mga pagano nga dili nila katawhan apan sa Nazareth mismo nga iyang mga lungsoranon wala siya dawata, gani gisalikway pa gyud siya
• Ug dinhi nga lugar diin siya usa ka estranghero naghimo siya ug dakong milagro sa usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo
• Atong hinumduman nga kon bungol kita maglisod usab kita pagsulti kay dili man nato madunggan ang mga patterns sa pag-istorya
• Ang pandungog ug pagpanulti related ka na silang duha

B. Human Situation
• Karon niining lugar sa mga pagano giayo ni Jesus ang tawong amang pinaagi sa mga ritwal nga sama usab sa mga gihimo sa mga pagano
• Kay kon naminaw kamo pag-ayo sa ebanghelyo ang mga pamaagi ni Jesus sa pag-ayo sa amang murag superstitious kaayo
• Unsay gibuhat ni Jesus sa tawo? Atong balikan ang atong ebanghelyo: Gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalunggan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo
• Unya nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw ug miingon sa tawo, “Efata!” nga sa ato pa, “Maabli ka!”
• Ug diha-diha naayo ang tawo sa iyang pagkaamang ug pagkabungol. Kining milagro sa pagbalik sa pagkadungog sa bungol ug panulti gitagna na kini sa unang pagbasa ni Propeta Isaias timaan nga miabot na ang GSD
• Kita karon mangutana nganong himoon pa man kini ni Jesus? Nasayud kita nga usa siya ka Diyos ug mahimo niya ang tanan
• Mahimo niyang himoon nga pandongan lang niya sa iyang kamot, o dili kaha, yamyaman ug gamay ug ipiyong iyang mata sa pag-ampo ug sa usa ka pulong mamaayo na ang masakiton
• Apan ang iyang gihimo mao ang pagsunod sa mga kustombre sa katawhan sa pagpanambal labi na sa pagpalagpot sa mga dautang espiritu
• Ang katawhan sa Tiro ug Sidon nagatuo nga ang tawong masakiton gilukob sa yawa ug ang ilang pamaagi sa pagpalugwa sa mga demonyo mao man ang pagtutho, ug gisunod kini ni Jesus
• Kay ngano? Tungod kay girespeto ni Jesus ang kultura ug mga kustombre sa katawhan sa pag-ayo sa amang ug bungol
• Wala magpakita si Jesus nga siya sahi sa kadaghanan, nga usa ka estranghero, aron tan-awon siya nga gamhanan
• Dunay mga ritwal si Moises sa pag-ayo sa masakiton ang mga Judio apan wala kini buhata ni Jesus ug daghan ang mituo kaniya
• Sa atong kinabuhing Kristiyano mao kini karon ang mensahe sa atong ebanghelyo nga tagaan gayud nato ug respeto ang atong isigkatawo
• Respetoon ang ilang mga katungod, ang kultura, mga kustombre, ug mga tradisyon
• Sa akong exposure didto sa Marawi sa Lanao del Sur akong naamiga ang usa ka lola sa pamilya ug akong nasuta nga kaniadtong wala pa siya kaila sa mga Kristiyano niingon siya nga kon duna silay nga Kristiyano ug mokaon sa ilang panimalay ila gyud daw hugasan ug init nga tubig ang plato ug kutsara nga gigamit
• Kita usab hugawan kita nga motan-aw nga magsige lang sila ug pangluwa. Mao diay nga sige silag pangluwa tungod sa ilang pagpuasa nga bisan laway dili gayud tunlon
• Kita usab we find it very funny nga makit-an nato sila nga magtuwad-tuwad sa ilang pag-ampo
• Apan sila usab matingala ngano kunong mag-ampo kita sa mga estatuwa
• Ug daghan pang uban. Apan giingnan ko ni lola nga sukad siya nag negosyo, nakasabot na siya ug Baguio hapit tibuok Pilipinas, n realized pud niya nga maayo man diay ang mga Kristiyano. Sukwahi kaayo sa gipanulti kanila sa ilang mga katigulangan
• That was the formation of their mind as told to them by their elders
• Sometimes it is really ignorance of the cultural practices that Christians and Muslims hate or dislike each other
• Ug mao karon ang gihimo ni Jesus sa ebanghelyo giayo niya ang amang ug bungol pinaagi sa mga ritwal nga naandan na sa mga katawhan
• Mao nga daghan na kaayo ang mituo kaniya bisan sila dili mga Judio

C. Challenge
• Ug mao kini karon ang hagit sa atong ebanghelyo nga atong tahoron, atong repetoon ang atong isigkatawo unsa man ang ilang relihiyon, unsa man ang ilang gigikanan
• Kay mao ra gihapon ang atong gidumtan binuhat gihapon sa Ginoo. Abi ninyo wala gyud giplano sa Ginoo nga kitang tanan parepareho ug mga kaliwat
• Kay mao may gusto sa Ginoo nga magkalain-lain ang kultura, magkalainlain ang mga pamatasan ug mga kustombre aron sa maong sitwasyon matun-an kita Unsaon pagpuyo nga hapsay ug malinawon bisan asa pa kita gikan
• When Jesus did the healing of healing the deaf mute in the context of the culture of the Gentiles; he won the respect of the people and they themselves now wanted to proclaim who Jesus is even if Jesus told them not to tell anyone about it
• Kung manaway kita unsa ang mga pamiste sa mga Igorot, unsa ang mga ritwal sa kasal sa mga Bagobo madaot na dayon ang atong relasyon kanila kay tan-aw nila mas taas kita kanila
• Kinahanglang nga makalampos kita niining mga pamaagi nga nagbabag sa atong relasyon sa atong isigkatawo
• Mao kini ang mensahe ni Santiago sa ika-2 pagbasa nga angaya ninyo pagtagad ang mga tawo
• Ang pagbalik sa relasyon nga uyon ug duyog sa kalinaw
• Sa pagrespeto ni Jesus sa mga kustombre sa mga Hentil gibalik ni Jesus ang maayong relasyon sa katawhan
• Gitawag usab kita nga himoon nato ang pagpakighigala sa mga tawo nga wala sa poder sa atong mga kustombre ug pamatasan

Tap or click to download

Mark 7 verse 31-37 Cebuano

Mark 7 verse 31-37 Cebuano

Comments are closed.