November 14, 2021

Mark 13:24-32 33rd Sunday in Ordinary Time But in those days, after that tribulation, THE SUN WILL BE DARKENED AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT, 25AND THE STARS WILL BE FALLING from heaven, and the powers that are in the heavens will be shaken

33rd Sunday in Ordinary Time Daniel 12:1-3 Hebrews 10:11-14, 18 Mark 13:24-32 A. Text and Context • We Have just heard from the gospel of St. […]
November 7, 2021

Mark 12:38-44 32nd Sunday in Ordinary Time Truly I say to you, this poor widow put in more than all the contributors to the treasury; for they all put in out of their surplus, but she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on

32nd Sunday Ordinary Time 1 Kings 17:10-16 Hebrews 9:24-28 Mark 12:38-44 A. Text/Context • We have just heard from the gospel 2 contrasting values: the pride […]
October 30, 2021

Mark 12:28-34 – 31st Sunday in Ordinary Time Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.

31st Sunday in Ordinary Time Deuteronomy 6:2-6 Hebrews 7:23-28 Mark 12:28-34 A. Text/Context • The 10 commandments are the laws given by God to Moses for […]
October 24, 2021

Mark 10:46-52 Son of 30th Sunday Ordinary Time Son of David have pity on me

30th Sunday Ordinary Time Jeremiah 31:7-9 Hebrews 5:1-6 Mark 10:46-52 A. Text and Context • The gospel today tells us of the story of a blind […]
October 18, 2021

29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel. “Kon molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkora kami uban kanimo: ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala.”

29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel Isaiah 53:10-11 Hebrews 4:14-16 Mark 10:35-45 A. Text/Context • Matud pa sa […]
October 9, 2021

Mark 10:17-30 28th Sunday in Ordinary Time Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong, “Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako.”

28th Sunday in Ordinary Time Wisdom 7:7-11 Hebrews 4:12-13 Mark 10:17-30 A. Text/Context • Ang atong ebanghelyo karon ni San Marcos nagsaysay sa usa ka tawo […]
October 2, 2021

Mark 10:2-16 27th Sunday in Ordinary Time Whoever divorces his wife and marries another commits adultery, and if a woman divorces her husband and marries another she commits adultery

27th Sunday in Ordinary Time Genesis 2:18-24 Hebrews 2:19-11 Mark 10:2-16 A. Text/Context • The Pharisees are asking Jesus: Is it lawful for a husband to […]
September 25, 2021

Mark 9:38-43, 45, 47-48 26th Sunday in Ordinary Time Ug kon ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini! Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa Gingharian sa Dios nga usa ray mata kay sa duha ang imong mata apan itambog ka sa impirno

26th Sunday in Ordinary Time Numbers 11:25-29 James 5:1-6 Mark 9:38-43, 45, 47-48 A. Text/Context • Usa sa mga tinon-an ni Jesus nga ginganlan ug Juan […]
September 18, 2021

Mark 9:30-37 25th Sunday in Ordinary Time Ang modawat sa usa ka bata nga sama niini pinaagi sa akong ngalan modawat usab kanako, ug modawat usab sa nagsugo kanako

25th Sunday in Ordinary Time Wisdom 2:12, 17-20 James 3:16-4:3 Mark 9:30-37 A. Text/Context • Nasultian na karon ni Jesus sa atong ebanghelyo ang iyang mga […]