WEEKDAY HOMILIES

March 28, 2024

John 13:1-15 Holy Thursday of the Lord’s Supper March 28, 2024 In this mass of the Last Supper of our Lord there are 3 salient points and they are so important that they must be imparted to the faithful so that you may all know: the Institution of the Eucharist; the Institution of the priesthood; and the Commandment to Love one Another.

Holy Thursday of the Lord’s Supper Exodus 12:1-8, 11-14 1 Corinthians 11:23-26 John 13:1-15 Introduction In this mass of the Last Supper of our Lord there are 3 salient points and they are so important that they must be imparted to the faithful so that you may all know: the Institution of the Eucharist; the Institution of the priesthood; and the 3rd one which is so expressed by the humility of Jesus through the washing of the feet is the Exhortation of the Commandment to Love one Another or Brotherly Love. Jesus will soon be gone and so they must […]
August 14, 2023

Luke 1:39-56 Assumption of the BVM into Heaven August 15, 2023

August 15, 2023 When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Tradition says that the apostles visited Mary’s tomb but the body was no longer there, only flowers remained at the tomb and they heard the voice of the angels singing
July 16, 2021

Matthew 12:1-8 Dili ako gustog mga halad nga mananap, kondili kaluoy

15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 A. Text/Context • Gisaysay sa atong ebanghelyo karon nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom ug sila nangutlo sa mga uhay sa trigo ug nangaon aron mahupay ang kagutom • Ug nakita kini sa usa ka Pariseo nga nag-uban usab kanila, nangutana ang Pariseo kang Jesus nganong nangutlo sila sa uhay sa trigo • Sa adlaw nga igpapahulay o Sabbath ginadili sa balaod ang pagtrabaho kay kinahanglang mopahuway ka isip paghinumdom sa pagpahuway sa Ginoo sa ika 7 ka adlaw human niya […]
July 1, 2021

Matthew 9:1-8 Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’?

13th Week in Ordinary Time Genesis 22:1-19 Matthew 9:1-8 A. Text/Context • Ania na karon si Jesus sa iyang kaugalingong lungsod sa Nazareth ug naghimo siya ug dakong milagro ang pag-ayo sa usa ka paralitiko • Nakadayeg ug maayo si Jesus tungod sa pagpakita sa dakong pagtoo sa Ginoo ang mga katawhan • Mao nga miingon siya sa paralitiko: “Anak, ayaw kabalaka kay gipasaylo na ang imong mga sala.” • Gipakita karon sa atong ebanghelista nga si San Mateo nga si Jesus naghupot ug gahom sa pagpasaylo sa sala • Unya may pipila ka magtutudlo sa Balaod nga mga eskriba […]
June 28, 2021

Matthew 8:18-22 “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan”

13th Week in OT Genesis 18:16-23 Matthew 8:18-22 A. Text/Context • Kon unsa ka taas sa atong unang pagbasa sa Genesis, ingon usab ka mubo ang atong ebanghelyo karon, 3 ra ka bersikulo, apan adunahan kaayo sa mga pagtulun-an • Si Jesus niining tungura nahimo nang bantugan ug inila. Daghang tawo mag-alirong ug maglibot kaniya. Daghan ang magsigeg sunod-sunod kaniya • Nahimo nang attraction si Jesus ug karon sa atong ebanghelyo nga gisulat ni San Mateo dunay 2 ka tawo nga mipadayag sa ilang tinguha nga mosunod kang Jesus • Ang una; miingon kaniya nga “Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog […]
September 16, 2020

Luke 8:1-13

September 19 – 24th Week in Ordinary Time 1 Corinthians 15:35-27, 42-49 Luke 8:4-15
September 15, 2020

Luke 8:1-13

September 18 – 24th Week in Ordinary Time 24th Week in Ordinary Time 1 Corinthians 15:12-20 Luke 8:1-13
September 15, 2020

Luke 7:36-50 24th Week in Ordinary Time

September 17 – 24th Week in Ordinary Time 1 Corinthians 15:1-11 Luke 7:36-50
September 15, 2020

Luke 7:31-35

Sptember 16, 2020 24th Week in Ordinary Time 1Corinthians 12:31-13:13 Luke 7:31-35