July 25, 2021

John 6:1-15 Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo

17th Sunday Ordinary Time 2 Kings 4:42-44 Ephesians 4:1-6 John 6:1-15 A. Text/Context • Ato na karong nadunggan sa ebanghelyo kon giunsa ni Jesus pagpakaon ang […]
July 17, 2021

Mark 6:30-34 “Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan inay inyo untang atimanon. Karon, silotan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini”

16th Sunday Ordinary Time Jeremiah 23:1-6 Ephesians 2:13-18 Mark 6:30-34 A. Text/Context • Atong nadunggan karon nga bisan asa si Jesus moadto magsunod usab kaniya ang […]
July 11, 2021

Mark 6:7-13 Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits

15th Sunday in OT Amos 7:12-15 Ephesians 1:3-14 Mark 6:7-13 A. Text/Context • Ang kalihokan nga gipanghimo sa 12 ka tinun-an ni Jesus maoy pagpadayon sa […]
July 3, 2021

Mark 6:1-6 Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joses and Judas and Simon? Are not his sisters here with us? And they took offense at him

14th Sunday in Ordinary Time Ezekiel 2:2-5 2 Corinthians 12:7-10 Mark 6:1-6 A. Text/Context • Clarification first. It was mentioned in the gospel that Jesus has […]
June 26, 2021

Mark 5:21-24, 35-43 Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, “Talita kumi!” nga sa ato pa , “Inday bangon!” Dihadiha ang bata nga nagpanuigon ug napulog-duha ka tuig mibangon ug milakaw

13th Sunday Ordinary Time Wisdom 1:13-15; 2:23-24 2 Corinthians 8:7, 9:13-15 Mark 5:21-24, 35-43 A. Text/Context A. Text/Context • Gibuhi karon ni Jesus dinhi sa atong […]
June 26, 2021

Mark 5:21-24, 35-43 He took the child by the hand and said to her “Talitha koum,” which means “Little girl, I say to you arise!” The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around.

13th Sunday Ordinary Time Wisdom 1:13-15 2 Corinthians 8:7, 9:13-15 Mark 5:21-24, 35-43 A. Text/Context • There are two miracle stories in the gospel today: the […]
June 19, 2021

Mark 4:35-41 He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet! Be still!” The wind ceased and there was great calm.

12th Sunday in OT Job 38: 1,8-11 2 Corinthians 5:14-17 Mark 4:35-41 A. Text/Context • So Jesus and his disciples crossed the other side of the […]
June 12, 2021

Mark 4:26-34 11th Sunday in Ordinary Time. Negativity has no place in the Kingdom of God

11th Sunday Ordinary Time Ezekiel 17:22-24 2Corinthians 5:6-10 Mark 4:26-34 A. Text/Context • Jesus has to tell stories in parables so it stir the minds of […]
June 5, 2021

Mark 14:12-16, 22-26 Solemnity of the Corpus Christi

Solemnity of the Corpus Christi Exodus 24:3-8 Hebrews 9:11-15 Mark 14:12-16, 22-26 A. Text/Context • Today, we are celebrating the Feast of the Corpus Christi. The […]