January 15, 2022

Luke 2:41-52 Feast of the Sto. Niño January 16, 2022 Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila

Feast of the Sto. Niño Isaiah 9:1-6 Ephesians 1:3-6, 15-18 Luke 2:41-52 A. Text/Context • Niining Domingoha atong gisaulog ang dakong kapistahan sa atong debosyon sa […]
January 9, 2022

Luke 3:15-16, 21-22 Baptism of our Lord January 9 Samtang nag-ampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ikaw mao ang pinangga kong Anak. Nalipay kaayo ako kanimo.”

Baptism of the Lord Isaiah 42:1-4, 6-7 Acts 10:34-38 Luke 3:15-16, 21-22 A. Text/Context • Samtang si Juan Bautista nagbunyag didto sa suba sa Jordan, nagpangutana […]
January 2, 2022

Matthew 2:1-12 (English) January 2, 2022 Solemnity of the Epiphany of Our Lord (We may not have seen the beauty and the brilliance of the Lord with our own naked eyes just like what the shepherds saw and what the Magi has witnessed or even the animals who were there in the manger but he has already revealed to us who he is a long time ago)

Solemnity of the Epiphany of Our Lord Isaiah 60:1-6 Ephesians 3:2-3, 5-6 Matthew 2:1-12 A. Text/Context • Before the 2nd Vatican Council, this feast of the […]
January 1, 2022

Matthew 2:1-12 January 2 The Solemnity of the Epiphany of the Lord

Solemnity of the Epiphany of the Lord Isaiah 60:1-6 Ephesians 3:2-3, 5-6 Matthew 2:1-12 A. Text/Context • Isip mga Catolico sinati na ta kaayo sa pista […]
December 25, 2021

Luke 2:41-52 December 26 Feast of the Holy Family Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila

December 26 – Feast of the Holy Family 1 Samuel 1:20, 24-28 1 John 3:1-2, 21-24 Luke 2:41-52 A. Text/Context • Kitang mga Pilipino aduna kitay […]
December 19, 2021

Luke 1:39-45 4th Sunday of Advent December 19, 2021 Mary visits Elizabeth

4th Sunday of Advent Micah 5:1-4 Hebrews 10:5-10 Luke 1:39-45 A. Text and Context • The couple Elizabeth and Zechariah is already old and they have […]
December 12, 2021

Luke 3:10-18 3rd Sunday of Advent (Gaudete Sunday) December 12, 2021

3rd Sunday of Advent Zephaniah 3:14-18 Philippians 4:4-7 Luke 3:10-18 A. Text/Context • Si San Lucas wala maglitok sa mga dagko ug sikat nga mga personalidad […]
December 4, 2021

Luke 3:1-6 2nd Sunday of Advent December 5, 2021 Make ready the way of the Lord, make his paths straight

2nd Sunday of Advent Baruch 5:1-9 Philippians 1:4-6, 8-11 Luke 3:1-6 A. Text/Context • In the first reading when the Israelites were under Babylonian captivity the […]
November 28, 2021

Luke 21:25-28, 34-36 1st Sunday of Advent November 28, 2021 Inigsugod nag kahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan

1st Sunday of Advent Jeremiah 33:14-16 1 Thessalonians 3:12, 4:2 Luke 21:25-28, 34-36 A. Text and Context • Ang pulong nga Adbiyento gikan sa Latin “adventus” […]