Luke 6:17, 20-26 6th Sunday in Ordinary Time February 13, 2022 “The proclamations of HOPE”
February 12, 2022
Luke 6:39-45 8th Sunday in Ordinary Time Year C Cebuano February 27, 2022 Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kon ang tinun-an hingpit nang nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo
February 26, 2022

Luke 6:27-38 7th Sunday in Ordinary Time Year C Cebuano February 20, 2022 Apan sultihan ko kamo nga namati kanako: higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo.

7th Sunday in Ordinary Time
1Samuel 26:2, 3-4, 8, 10, 12-13
1Corinthians 15:45-49
Luke 6:27-38

A. Text/Context
• Daghan kaayong mga leksyon ang atong mga pagbasa ebanghelyo ug ang unang pagbasa
• Apan adunay usa nga kon tan-awon nato lisod gyud kaayo buhaton and nearly impossible to do ang paghigugma sa atong kaaway
• In my years in the priesthood so many people really reacted niining paghigugma sa kaaway
• Unsaon man nato paghigugma sa atong kaaway nga mao na ang angay natong dumtan?
• Apan angay natong hinumduman nga ang mga gitudlo ni Jesus alang kanato are sometimes figurative and sometimes an exaggeration in order to give emphasis
• Ug importante usab kaayo nga ang ebanghelyo dili nato sabton nga literal kaayo
• Pananglitan, matud pa sa ebanghelyo karon, kon may mosagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Klaro kaayo nga dili literal ang atong pagsabot sa ebanghelyo
• Duna pay 2 sama niini karon; kon adunay moilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Unsay mahitabo? Di maghubo na ta
• Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo ug kon may mokuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Unsay mahitabo? Ang tanan natong gipaningkamotan nga mapalit nato, mawagtang na kay pangayoon man sa atong silingan
• Unsay resulta, nganong manarbaho pa man ta, nga ang uban man diay ang mabulahan. Again, klaro gyud kaayo nga dili literal ang pagsabot niini
• Dili kana nato mahimo tungod kay kon nagtudlo si Jesus sa birtud sa kaluoy ug pagkamanggihatagon sa atong isig ka tawo; nagtudlo usab siya sa birtud sa hustisya
• Nagtudlo si Jesus nga kon adunay kasuko kanato ang atong isigkatawo ipadaplin sa ang imong halad ug dangop sa mga makinaadmanon sa simbahan
• Kon dili siya makighusay idangop na sa hustisya. Apan bisan gani ang korte suprema dili man solusyon. Nahuman na ang kaso, nagbinayranay na, anaa pa gihapon ang kayugot ug kaligutgot sa kasing-kasing kay walay reconciliation
• Ang katuyuan ni Jesus sa paghigugma sa kaaway mao man ang birtud sa pagpangayo ug pasaylo ug paghatag ug pasaylo aron maundang ang kagubot
• Kay ang natural nga reaksyon sa kasuko mao man gyud ang pagpanimalos, but Jesus drives his point which is forgiveness

B. Human Situation
• Kay bisan dako kaayo ang sala nga gihimo kanato wala gihapon kitay katungod nga putlon ang kinabuhi sa nakasala
• Remember that violence begets violence. Killing is violence and if we respond with violence and that would mean that we also kill the violator; and so there will be more violence and the vicious cycle of hatred and vengeance and vendetta continues
• That is why in a very tense situation, as Christians, we must be calm and sober so as to offset an atmosphere of hatred and anger
• Ang paghigugma sa kaaway gitudlo ni Jesus aron dili na magpadayon ang kagubot nga walay katapusan. Aron maundang na ug maputol na ang kaligutgot nato sa uban
• Kaniadtong seminarista pa mi duna mi exposure sa lugar sa mga Muslim; sa Sultan Gumandel Lanao del Sur duna silay gitawag nga rido
• Kung nakapatay ang miyembro sa pamilya mobalos pud ug patay ang usa ka pamilya ug magkatay-katay na ang pinatyanay hangtud nga apil na ang kaparentihan ug ang tibuok nga tribu
• Mahurot ang mga kalalakihan kay ang balaod sa rido, dili man apil ang mga babaye ug mga bata
• Kon mahurot na ang kalakihan, dili na balanse ang demographic ratio, mao na na nga daghan na ug asawa ang lalaki aron mosanay na pud ang kaliwatan
• Ug ang mga tawo mismo nag-ingon nga kapoy daw kaayo kay ang away moabot man ug 30, 40 ka tuig. Dili sila gawasnon nga magdesisyon kay anaa ang kahadlok nga basin patyon ka
• Dili sila makapanlantaw ug maayo sa kinabuhi, lisod ang paglambo sa ilang kinabuhi. Sila mismo gikapoy na ug daghan na ang mihawa sa ila mismong lugar nga natawhan kay walay kalinaw
• And how would you like to live a life like that? When Jesus said: love your enemies, it is to avert anger or hatred that knows no end

C. Challenge
• Sa unang basahon ni Samuel sa 1st reading, gitugyan na sa Ginoo kang David ang kinabuhi ni Haring Saulo. Nagsupak-supak si Haring Saulo sa mga balaod sa Ginoo, ug naghingapin ang iyang kaligutgot kang David gusto niyang mawagtang si David sa iyang dalan
• Karon gitagaan na ug higayon si David nga mamatay na ang iyang kaaway, apan wala buhata ni David ang paghunos sa kinabuhi ni Haring Saulo
• Ang hagit karon sa atong unang pagbasa ug sa atong ebanghelyo mao man gayud nga kita mahimong mga tawo sa kalinaw
• Duha ka butang mga kaigsoonan ang atong himoon aron mamahimo kitang mga malinawong Kristiyano ug mga maligdong nga lungsoranon
• Kon nakasala kita sa uban, mangayo kita ug pasaylo for the sake of peace; ug ang tawo usab nga gipangayoan ug pasaylo, kinahanglang mohatag usab kini ug pasaylo
• Kay kon dili kita mangayo ug pasaylo, ug dili usab kita makahatag ug pasaylo unsa may gitudlo kanato ni Jesus niini? Dili ka usab pasayloon sa Ginoo
• Kon nagplano na kita nga mangayo ug pasaylo mangandam kita sa atong kaugalingon, anaa ang pagtan-aw sa kaugalingon nga nakasala ka, the remorse of conscience
• Kon mohatag kita ug pasaylo, mangandam usab kita nga kinahanglang wala nay kasuko nga nagpuyo sa imong kasing-kasing. Sa pagpangayo ug paghatag ug pasaylo kinahanglang anaa gayud ang pagpaubos
• Ang pagpangayo ug paghatag ug pasaylo nagauban usab kana sa paglabay sa panahon
• Kon nangayo na ka ug pasaylo ug wa ka pasayloa, magbalik-balik ka sa pagpangayo niini. Buot ipasabot dili pa andam ang nasakitan
• Wala tay mahimo niana, kay mao kana ang gitudlo kanato nga buluhaton isip mga Kristiyano
• Apan kon dako kaayo ang sala nga nabuhat kanato ug dili na madala sa mga internal agreement mao na usab kana ang pagdangop sa hustisya
• Ug gani ako nang na mention ganina, bisan gipakanaog na ang desisyon, nahuman na ang kaso, nagbinayranay na, anaa pa gihapon ang kayugot ug kaligutgot sa kasing-kasing kay wala may tinuod nga reconciliation
• Kon sakit pa gihapon sa dughan ang sala nga gihimo kanato ug maglisod ka ug hatag ug pasaylo pasagdi lang usa nga molabay ang panahon hangtud andam ka na nga mohatag ug pasaylo
• Ang suma total sa atong ebanghelyo karon mao man gayud ang pagpasaylo ug paghigugma sa atong isigkatawo
• Kon wala kitay kaaway, kinsa man ang atong dumtan? Wala. Mga tawo lang nga naghulat sa atong kaayo ug paghigugma
• Kung makapangayo ka ug makahatag kag pasaylo ikaw ang tawo nga magpuyo sa kalipay niining ibabaw sa kalibutan
• Sa sumbanan sa ika-2 pagbasa, buluhaton kini sa tawo nga langitnon nga ania pa dinhi sa kayutaan
• Mahinanok ka sa imong pagtulog sa kagabhion; ug malinawon usab ang imong huna-huna ug kasing-kasing sa imong pagmata sa kabuntagon

Tap or click to download

Luke 6 verse 27-38 Year C Cebuano

Luke 6 verse 27-38 Year C Cebuano

Comments are closed.