Matthew 16:13-19 Busa sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini
June 29, 2021
John 20:24-29 St. Thomas the Apostle “My Lord and my God”
July 3, 2021

Matthew 9:1-8 Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’?

13th Week in Ordinary Time
Genesis 22:1-19
Matthew 9:1-8

A. Text/Context
• Ania na karon si Jesus sa iyang kaugalingong lungsod sa Nazareth ug naghimo siya ug dakong milagro ang pag-ayo sa usa ka paralitiko
• Nakadayeg ug maayo si Jesus tungod sa pagpakita sa dakong pagtoo sa Ginoo ang mga katawhan
• Mao nga miingon siya sa paralitiko: “Anak, ayaw kabalaka kay gipasaylo na ang imong mga sala.”
• Gipakita karon sa atong ebanghelista nga si San Mateo nga si Jesus naghupot ug gahom sa pagpasaylo sa sala
• Unya may pipila ka magtutudlo sa Balaod nga mga eskriba miingon sa ilang kaugalingon, “Nagpasipala sa Dios kining tawhana!”
• Dili nila madawat ang gipanulti ni Jesus. Mao nga nangasuko sila kay nanamastamas si Jesus sa ilang Ginoo
• Mao nga gipangutana sila ni Jesus: Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’?
• Gipakita usab karon sa atong ebanghelista nga si San Mateo nga si Jesus naghupot ug gahom sa pag-ayo sa mga may mga balatian o mga masakiton
• Busa miingon siya sa paralitiko, “Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo!”
• Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli.
• Sa pagkakita sa mga tawo niini, nahingangha sila ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahoma ngadto sa mga tawo apan anaa ang pag-akusar sa mga eskriba nga si Jesus usa ka nagpasipala sa balaan nga ngalan sa Ginoo
B. Human Situation
• Karon, ang atong ebanghelyo wala magsaysay nga ang paralitiko mao ang adunay dako nga pagtoo sa Ginoo. Nag-ingon lang si San Mateo nga nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon sa paralitiko “Anak, ayaw kabalaka kay gipasaylo na ang imong mga sala.” Ug walay gilitok ang paralitiko bisan usa ka pulong
• Busa atong masuta nga ang adunay dakong pagtoo mao ang mga tawo nga nagdala sa paralitiko
• Kay bisan sa ubang bersyon sa ebanghelyo ila gayung giablihan ang atop aron maduol ug mahikap ni Jesus ang masakiton so naghingapin ang pagtoo ug pagsalig niining mga nagdala sa paralitiko
• Ug ang dako ug lawom nga pagtoo ug pagsalig sa Ginoo ato nang nadunggan sa unag pagbasa sa Genesis diin si Abraham gisulayan sa Ginoo kon asa kutob ang iyang pagsalig
• Labihan siguro ang paghuot sa dughan ni Abraham pagkasayud nga iyang anak diay nga si Isaac ang iyang ihalad sa Ginoo
• Kon kita si Abraham dili siguro nato kana mabuhat. Ang atong mahimo lang mangaliya kita sa Ginoo nga ilayo kita sa mga dagkong pagsulay
• Busa ang ebanghelyo karon nag matuod kanato unsa kadako sa balor sa pag-ampo sa katilingban
• Mahitabo ang mga milagro sa mga tawo nga atong giampo bisan sila walay pagtoo sa Ginoo
• Ang paralitko nga karon naayo na wala gani mopasalamat kang Jesus. Busa wala kita masayod kung siya duna bay dakong pagsalig sa Ginoo
• Karon mobalik kita sa pangutana ni Jesus sa mga eskriba: Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’?
• Alang sa mga eskriba lisod kini tubagon apan alang kang Jesus dali ra kini himoon kay siya adunay gahom sa pagpasaylo sa sala ug gahom sa pag-ayo sa masakiton
• Ato nang matubag ang maong pangutana nga mas dali ang mag-ampo ug mangaliyupo sa Ginoo ug siya na ang mohimo sa tanang butang nga dili na nato mabuhat
• Siya na ang bahala nga modugang sa atong mga pagkulang ug himoon niya bisan ang imposible

C. Challenge
• Kita gipahinumduman karon nga bisan dili motuo ang uban, ug tungod sa atong pag-ampo kaloy-an gihapon sila sa Ginoo
• Kita gipahinumduman usab karon nga kasagaran mouna ang kaayohang espiritwal ug mosunod usab ang kaayohang pisikal
• Kita gipahinumduman nga sa atong mga pag-ampo iapil nato kanunay ang uban
• Kon ang uban mangayo kanato ug pag-ampo dili nato sila pakyason ato silang iapil sa atong mga pangaliya
• Kon duna kitay problema mangayo usab kita ug pag-ampo sa uban
• Kay ngano? Kitang tanan usa ka katilingban, usa ka banay, usa ka komunidad nga ang uluhan mao ang atong amahan sa langit

Tap or click to download

Matthew 9 verse 1-8 Cebuano

Comments are closed.