Mark 5:21-24, 35-43 Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, “Talita kumi!” nga sa ato pa , “Inday bangon!” Dihadiha ang bata nga nagpanuigon ug napulog-duha ka tuig mibangon ug milakaw
June 26, 2021
Matthew 16:13-19 Busa sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini
June 29, 2021

Matthew 8:18-22 “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan”

13th Week in OT
Genesis 18:16-23
Matthew 8:18-22

A. Text/Context
• Kon unsa ka taas sa atong unang pagbasa sa Genesis, ingon usab ka mubo ang atong ebanghelyo karon, 3 ra ka bersikulo, apan adunahan kaayo sa mga pagtulun-an
• Si Jesus niining tungura nahimo nang bantugan ug inila. Daghang tawo mag-alirong ug maglibot kaniya. Daghan ang magsigeg sunod-sunod kaniya
• Nahimo nang attraction si Jesus ug karon sa atong ebanghelyo nga gisulat ni San Mateo dunay 2 ka tawo nga mipadayag sa ilang tinguha nga mosunod kang Jesus
• Ang una; miingon kaniya nga “Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto.”
• Unsay tubag ni Jesus? “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan.”
• Ato kining hubaron usa-usa. Kay kining ebanghelyo mga kaigsoonan, kasagaran dili gayud nato masabtan labi na kon literal ang atong interpretasyon niini
• Duna pay buot ipasabot niini likod sa mga pulong nga gilitok sa atong Ginoo, sama niini nga “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan.”
• Layo ra man kaayo ang tubag sa pangutana. Ug dili kita makasabot kon dili nato tan-awon nga kini mahitungod sa bokasyon, the call to discipleship. Gipunting kining tubaga sa mga tawo nga buot mosunod kaniya
• Nga buot ipasabot nga ang mosunod kaniya wala nay panimalay nga iyang puy-an kanunay
• Isip usa ka disipulo, mawagtang na ang kaharuhay o kahayahay nga imong matagamtam sa pagpuyo sa kaugalingong panimalay tungod kay aduna ka nay misyon sa kinabuhi, wala ka nay permanenting puy-anan
• Ang ika 2 nga mipadayag sa iyang bokasyon miingon kang Jesus: “Sir, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan.”
• Kining tawhana adunay patay nga miyembro sa iyang pamilya nga buot pa niyang ipalubong usa siya mosunod kang Jesus
• Unsay tubag sa Ginoo? “Sunod kanako ug pasagdi ang mga patay nga maoy molubong sa ilang mga minatay.”
• Sa atong Pilipino nga kultura ug pamatasan importante man gyud kaayo nga maghikutar kita sa pagpalubong sa atong mga minatay
• Manguli ang mga anak, magtigom ang mga kaigsoonan magbangutan ug bisan gani ang tibuok banay mag pondok sa pagbangutan
• Ug unya ra ba imbes nagkatigom na hinuon, mag-away na hinuon tungod sa pag-apud apud sa mga gasto gikan pa sa pagkasakit, paghaya, ug pagpalubong hangtud sa ika-40 diaz nga pangadye. Ingon ana baya, dili gyud na malikayan
• Tan-awa ning tawhana, mosunod na unta siya kang Jesus, gusto na niya nga mag-missionary apan naa pa siyay obligasyon sa paglubong busa kinahanglan gyud nga mouli pa siya
• Apan dili baya pud buot ni Jesus nga biyaan nato ang usa ka patay
• Ang buot niyang ipasabot mao ang mga tawong patay na sa ilang espiritwal nga kinabuhi, mga tawo nga wala na motuo sa Ginoo, mga tawo nga wala na manumbaling sa ilang mga espirituhanong kahimtang. Kana sila mao na ang tawong patay sa espiritwal nga kinabuhi
• Mao nga miingon si Jesus nga “Sunod kanako ug pasagdi ang mga patay nga maoy molubong sa ilang mga minatay.”
• Urgent kaayo ang pagsunod kang Jesukristo. Sama usab sa unang pagbasa hapit na moabot ang kadaut sa Sodoma ug Gomora. Naglaraw na ang Ginoo nga gun-obon na ang duha ka siyudad tungod sa pagkadautan sa mga kataw-han
• Apan sama sa ebanghelyo nihangyo usa si Abraham nga dili laglagon kon adunay 50 nga matarung nga tawo
• Nahimo nang 45, 40, 30, 20, 10 of course nasayud na kita nga si Abraham na lang ug si Lot ang matarung, busa nagun-ob ang 2 ka siyudad

B. Human Situation
• Kon atong tan-won ang mga tubag ni Jesus ang pagsunod kaniya wala nay mga kondisyones, wala nay dugay-dugay. Dinalian na kini. “Karon dayon sunod na kanako”
• Apan kini dili pud alang sa tanan, tungod kay tawag man kini sa Ginoo. Dili ba duna kitay giingon nga daghn ang gitawag apan pipila lamang ang gipili

C. Challenge
• Dili man kita tanan gitawag sa pagka pari o madre o relihiyoso, ang kadaghanan mosangpot man gayud sa kaminyoon, apan ang uban magpabilin usab nga dalaga ug ulitawo
• Apan kitang tanan gipahinumduman nga ang tawag sa Ginoo aron pagsilbi kaniya wala nay paglangan bisan unsa man ang imong gikabutangan sa katilingban
• Murag lisod siya himoon kay dili kini sayon apan mahimo kini nato sa hinay-hinay
• Kalimtan nato ang atong kaugaligon usahay kon dili man kanunay aron ang pagserbisyo nato pinaagi sa pagtan-aw sa uban mahimo kini nga hingpit
• Kon nahimo na nato nga magserbisyo sa Ginoo karon, ato na kanang ipadayon

Tap or click to download

Mark 5 verse 21-43 Sunday Cebuano

Comments are closed.