Luke 2:16-21 Solemnity of Mary, Mother of God January 1, 2023 Mary kept all these things, reflecting on them in her heart
January 1, 2023
Matthew 18:1-5, 10 Feast of the Sto. Niño January 15, 2023 Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven.
January 14, 2023

Matthew 2:1-12 Solemnity of the Epiphany of the Lord January 8, 2023 The Magi were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh.

Solemnity of the Epiphany – January 8
Isaiah 60:1-6
Ephesians 3:2-3, 5-6
Matthew 2:1-12

We now include a full audio of the homily

A. Text/Context
• Isip mga Catolico sinati na ta kaayo sa pista sa tulo ka hari apan human sa 2nd Vatican Council gitawag na kini ug Epifania o ang pagpadayag sa atong Ginoo nga si Jesus
• Mao kini ang pagpaila sa atong Ginoong Jesus sa tanang mga mugna, all of creation, kon si kinsa siya
• Ang 3 ka hari nagsimbolo lamang nga gipaila si Jesus sa tanang nasud sa kalibutan kay nagagikan man sa nagkalain-laing lugar ug miadto lang sa Betlehem aron maila kon kinsa kining bata nga natawo
• Sa atong ebanghelyo karon, ang 3 ka hari o 3 ka Mago miabot sa Jerusalem kay ilang gisundan ang bituon. Ug gikan sa Jerusalem ilang nakaplagan ang pasongan nga gihigdaan sa bata nga si Jesus didto sa Betlehem
• Ug naghalad sila sa ilang mga regalo, insenso, mira ug bulawan. Mga butang kini nga mahal kaayo nga ang mga adunahan lang ang makabaton niini
• Nagpasabot nga bahandianong mga halad angay kaayo usa sa batang natawo kay siya usa ka man hari, ang hari nga si Jesus

B. Human Situation
• Ang Epifania nagpasabot nga nagpaila nga siya usa ka ug siya ang manlulwas sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan
• Ang Ginoo natawo sa usa ka kwadra sa mga hayop, naghigda sa pasongan, ang kan-anan sa mga hayop nga gipaibabwan ug mga sagbot
• Ang mga hayop ang unang nakakita sa pagkatawo sa Ginoo. Ang karnero, baka, asno, kabayo, ug uban pang mga hayop ang unang nakakita sa katahom sa bata nga si Jesus
• Matud pa sa mga gipanulat nga libro ni Blessed Anne Catherine Emerich nga usa ka Augustinian mystic kaniadtong 1824
• Kay gipakitaan siya pinaagi sa mga langitnong panan-awon sa tanang yugto sa kinabuhi sa atong Ginoo lakip na ang iyang pagkatawo
• Iyang gisaysay nga sa mga gutlo nga nahimugso ang Ginoo, nanlukso sa kalipay, nagdagan-dagan, nagpatid-patid ang tanang mga hayop sa tibuok kalibutan
• Timaan sa dakong kalipay nga bisan ang mga hayop miila usab sa Ginoo nga nagmugna kanila nga miabot na ang manunubos
• Mao nga dili lang sa katawhan sa kanasuran nagpadayag ang Ginoo kon si kinsa siya apan apil na niini ang tanang gimugna sa Ginoo sa tibuok nga universo
• Sa usa ka bahin, nagsaysay usab si Anne Catherine nga dunay mga extra movements bisan ang kinaiyahan nga nagtimaan sa ilang kalipay
• Namuswak ang mga bulak ug mihatag sa ilang kahumot, nangaway-kaway ang mga dahon sa kahoy ug uban pa
• Ug si San Jose wala pa sila mobiyahe paingon sa Betlehem nakit-an na pud ni San Jose nga miundang sa pipila ka gutlo ang tanang lihok sa kalibutan sa pagkahimugso sa atong Ginoo isip paghatag ug dakong pagdayeg sa pag-abot sa GInoo
• Ug sa laing bahin, nagsaysay usab si Anne Catherine nga ang bitin nga nagsimbolo sa yawa, iyang nakit-an nga nalagpot ug nagkisi-kisi ug mitago sa ilawom sa yuta timaan sa dakong kahadlok nga natawo ang manluluwas
• Nagtimaan usab kini mga kaigsoonan nga bisan ang mga dautang espiritu miila usab nga miabot na ang modugmok sa ilang mga ulo
• Ang Epifania nagpadayag usab nga si Jesus ang mobuntog sa gahom sa kangitngit
• Atong hinumduman nga si Satanas wala masayud sa plano sa Ginoo kay wala siya tugoti niini
• Apan iyang mabasa ang mga panghitabo sa palibot ug iyang himoon ang tanan aron masumpo ang plano sa Ginoo
• Mao nga masabtan nato ngano nga si Haring Herodes gustong patyon ang bata ug naangin ang tanang kabataan kay iyang gipamatay tanan nga gisaulog nato nga Niños Inocentes
• Unya miabot ang mga magbalantay sa karnero ang mga kabus nga nilalang. Unang nagpaila ang Ginoo nga siya ang manluluwas sa mga kabus
• Karon miabot na usab ang mga adunahan pinaagi sa 3 ka haring Mago. Nagpaila usab si Jesus nga siya ang manluluwas sa mga adunahan
• Ang suma total, nagpaila si Jesus nga siya ang Ginoo ug manunubos sa tanang niyang mga mugna: ang kahayopan, ang kalikopan, ang kinaiyahan, ang tanang katawhan kabus man o adunahan nagpaila siya kon si kinsa siya
• Mao kini ang Epifania kay giila na nato nga Dios ug manunubos ang Ginoong Jesucristo
• Ang Epifania naghatag ug kalipay sa tanang mugna sa Dios ilabi na sa mga tawong matarong
• Apan ang Epifania naghatag usab kini ug kalisang sa gahom sa kangitngit ug lakip na niini ang kalisang ni Herodes, nga nagkurog sa kahadlok kay basin mailog ang iyang trono sa pagkahari

C. Challenge
• Mga kaigsoonan, ang pagsaulog sa Epifania nagpahinumdom kanato nga si Jesus nagpaila na kanato nga siya gamhanan ug hari ug nahitabo na ang tanan
• Wala lamang kita makasaksi sa pagkatawo sa Ginoo sama sa nasinati sa mga hayop sa pasongan, sa mga magbalantay sa karnero ug sama sa 3 ka haring Mago
• Apan ang Ginoong Jesus nga natawo kapin na sa 2 ka libp ka tuig ang milabay padayon nga nagpadayag kanato karon sa mga senyales sa atong panahon
• Kon nahadlok si Haring Herodes nga mawagtang ang iyang gingharian kay natawo na ang langitnong hari
• Daghan usab ang nangahadlok kon unsa na ang mahitabo karon sa kalibutan kay gihadlok man kita sa mga globalista mga elitista mga Iluminati kay sila ang gusto maghari sa kalibutan
• Dugay nang gilutos ang mga Kristiyano sa nasod sa China sa middle East ug uban pang mga lugar
• Bisan sa America daghan nang mga lugar nga gibawal ang pagdisplay sa Belen, mga krusipiho sa mga publikong lugar
• Before the sales clerks in the department stores are told to greet customers with Happy Holidays instead of Merry Christmas Masuko ang mga liberals kon mo greet sila ug Merry Christmas sa mga customers. Pagkadaog ni Pres. Trump pwede na pod mag greet ug Merry Christmas
• Dinhi sa Pilipinas wala pa kini nato masinati, apan sa ubang lugar dili na gani nila masul-ob bisan ang kwintas nga adunay krusipiho
• Apan kining mga hitaboa kasagaran wala kini gireport sa mga international mainstream media nga katingad-an kaayo
• Dili ba kini mga senyales sa Ginoo nga taliabot na ang pagpaila sa iyang gahom?
• Kita karon gipahinumduam nga maandam kanunay samtang kita nagabasa sa mga senyales sa panahon kay bisan unsang matang sa paglutos manalipod kanato ang Dios sa panahon sa kalisod
• Nga ang Epipfania maghatag unta kini kanato ug balaang kahadlok nga adunay Dios nga gamhanan kaayo nga makagun-ob sa dautang laraw sa mga gamhanan sa kalibutan
• Nga pinaagi sa Epifania makabaton unta kita ug inspirasyon ug paglaom tungod sa pag-abot sa atong manunubos
• Kay kon bisan ang mga hari miluhod ug misimba sa atong Ginoo, nan kita, nganong dili man maghinolsol sa atong mga sala?
• Ang Ginoo nga nagpaila kaniadto, mao ra gihapon karon nagpadayon nga nagpaila sa mga panghitabo sa atong panahon, pinaagi sa mga senyales sa nagkalisod na nga sitwasyon sa kalibutan
• Kon moila kita sa Ginoo, maandam usab kita sa kalisod nga umaabot

Tap or click to download

<a href=”https://fraterconstantino.org/wp-content/uploads/2023/01/Matthew-2-verse-1-12.docx”>Matthew 2 verse 1-12

Matthew 2 verse 1-12

Comments are closed.