Luke 2:16-21 Solemnity of Mary, Mother of God (Nahimo kining maong doktrina sa Council of Ephesus, tuig 434 ug gitagaan si Maria sa titulo nga Theotokos usa ka pinulungang Griyego nga buot ipasabot Inahan sa Dios)
December 31, 2021
Matthew 2:1-12 (English) January 2, 2022 Solemnity of the Epiphany of Our Lord (We may not have seen the beauty and the brilliance of the Lord with our own naked eyes just like what the shepherds saw and what the Magi has witnessed or even the animals who were there in the manger but he has already revealed to us who he is a long time ago)
January 2, 2022

Matthew 2:1-12 January 2 The Solemnity of the Epiphany of the Lord

Solemnity of the Epiphany of the Lord
Isaiah 60:1-6
Ephesians 3:2-3, 5-6
Matthew 2:1-12

A. Text/Context
• Isip mga Catolico sinati na ta kaayo sa pista sa tulo ka hari apan human sa 2nd Vatican Council kining maong pagsaulog gitawag na kini ug Epifania o ang pagpadayag sa atong Ginoo nga si Jesus
• Mao kini ang pagpaila sa atong Ginoong Jesus sa tibuok kalibutan ug sa tanang mga mugna kon si kinsa siya ug labaw pa kini sa pagsaulog sa pagbisita sa 3 ka hari
• Ang 3 ka hari nagsimbolo lamang nga gipaila si Jesus sa tanang nasud sa kalibutan kay nagagikan man sila sa nagkalain-laing lugar ug miadto lang sa Betlehem aron maila kon kinsa kining bata nga natawo
• Ang Epifania usa ka pagpadayag nga si Jesus mao ang atong manluluwas
• Sa atong ebanghelyo karon, ang 3 ka hari o 3 ka Mago miabot sa Jerusalem kay ilang gisundan ang bituon o ang kometa. Ug gikan sa Jerusalem ilang nakaplagan ang pasongan nga gihigdaan sa bata nga si Jesus didto sa Betlehem
• Ug naghalad sila sa ilang mga regalo, insenso, mira ug bulawan. Mga butang kini nga mahal kaayo nga ang mga adunahan lang ang makabaton niini
• Ang mga halad nga bahandi nagsimbolo ug nagpasabot usab nga bahandianon kaayo ang batang natawo kay siya usa ka hari, ang hari nga si Jesus

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan, kon mamalandong kita sa pagsaulog niining adlaw sa Epifania mosantop sa atong hunahuna ug kasing- kasing nga ang Ginoo nagpaila nga siya ang Dios ug manlulwas sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan
• Ang Ginoo natawo sa usa ka kuwadra sa mga hayop, naghigda sa pasongan, ang kan-anan sa mga hayop nga gipaibabwan ug mga sagbot nga dayami
• Ang kuwadra mga kaigsoonan usa ka lugar aron isilong ang mga hayop aron dili sila maulanan ug mabugnawan kay masakit man usab na sila kon matun-ogan ug maayo
• Sa laktud nga pagkasulti, ang mga hayop ang unang nakakita sa pagkatawo sa Ginoo; ang karnero, baka, asno, kabayo, ug uban pang mga hayop ang unang nakakita sa pagkaambongan sa bata nga si Jesus
• Matud pa sa mga gipanulat nga libro ni Blessed Anne Catherine Emmerich nga usa ka Augustinian mystic kaniadtong 1824
• Kay kini si Catherine gipakitaan siya pinaagi sa mga langitnong panan-awon sa tanang yugto sa kinabuhi sa atong Ginoo lakip na ang iyang pagkatawo
• Iyang gisaysay nga sa mga gutlo nga nahimugso ang Ginoo, nanlukso sa kalipay ang tanang mga hayop sa tibuok kalibutan
• Timaan sa dakong kalipay nga bisan ang mga hayop miila usab sa Ginoo nga nagmugna kanila nga miabot na ang manunubos. Nagpadayag si Jesus kon si kinsa siya sa tanang mga hayop sa kalibutan
• Mao nga dili lang sa katawhan sa kanasuran nagpadayag ang Ginoo kon si kinsa siya apan apil na niini ang tanang gimugna sa Ginoo sa tibuok nga universo
• Sa usa ka bahin, nagsaysay usab si Anne Catherine nga dunay mga extra movements bisan ang kinaiyahan nga nagtimaan sa ilang kalipay
• Namuswak ang mga bulak ug mihatag sa ilang kahumot, nangaway-kaway ang mga dahon sa kahoy ug uban pa
• Ug sa laing bahin, nagsaysay usab si Anne Catherine nga ang bitin nga nagsimbolo sa yawa, nagsimbolo sa tanang mga dautang espiritu, iyang nakit-an nga nalagpot ug nagkisi-kisi ug mitago sa ilawom sa yuta timaan sa dakong kahadlok nga natawo na ang manluluwas
• Nagtimaan usab kini mga kaigsoonan nga bisan ang mga dautang espiritu miila usab nga miabot na ang modugmok sa ilang mga ulo
• Mao bitaw nga sa panahon sa pagsangyaw ni Jesus, mosinggit ang mga dautang espiritu: nakaila mi nimo, wala pa moabot ang among panahon; apan palagpoton gihapon sila ni Jesus kon ilang sakitan ang ilang mga gipanglukuban
• Ang Epifania nagpadayag usab nga si Jesus ang mobuntog sa gahom sa kangitngit
• Atong hinumduman nga si Satanas wala masayud sa plano sa Ginoo kay wala siya tugoti niini
• Apan iyang mabasa ang mga panghitabo sa palibot ug iyang himoon ang tanan aron masumpo ang plano sa Ginoo
• Mao nga masabtan nato ngano nga si Haring Herodes gustong patyon ang bata ug naangin ang tanang kabataan kay iyang gipamatay tanan nga gisaulog nato nga Niños Inocentes
• Unya miabot ang mga magbalantay sa karnero ang mga kabus nga nilalang. Unang nagpaila ang Ginoo sa mga kabus
• Ang iyang pagpadayag naghatag ug paglaom sa mga kabus nga katawhan nga sinalikway sa katilingban
• Karon miabot na usab ang mga adunahan pinaagi sa 3 ka haring Mago. Nagpaila usab si Jesus nga siya ang manluluwas sa mga adunahan
• Ang suma total, nagpaila si Jesus nga siya ang Ginoo ug manunubos sa tanang niyang mga mugna: ang kahayopan, ang kalikopan, ang kinaiyahan, ang tanang katawhan kabus man o adunahan nagpaila siya kon si kinsa siya
• Mao kini ang Epifania kay giila na nato nga Dios ug manunubos ang Ginoong Jesucristo
• Ang Epifania naghatag ug kalipay sa tanang mugna sa Dios ilabi na sa mga tawong matarong
• Apan ang Epifania naghatag usab kini ug kalisang sa gahom sa kangitngit ug lakip na niini ang kalisang ni Herodes nga mailog ang iyang trono sa pagkahari
• Ug nasayud ba kamo naunsa pagkamatay si Haring Herodes? Nagsul-ob siya sa harianong bisti, milingkod siya sa iyang trono ug naghimog pakigpulong ug wala niya pasidonggi ang Diyos. Giulod siya ug namatay

C. Challenge
• Mga kaigsoonan, ang pagsaulog sa Epifania nagpahinumdom kanato nga si Jesus nagpaila na kanato nga siya gamhanan ug hari ug nahitabo na ang tanan
• Wala lamang kita makasaksi sa pagkatawo sa Ginoo sama sa nasinati sa mga hayop sa pasongan, sa mga magbalantay sa karnero ug sama sa 3 ka haring Mago
• Apan ang Ginoong Jesus nga natawo 2022 ka tuig na ang milabay padayon nga nagpadayag kanato karon sa mga senyales sa atong panahon
• Kon nahadlok si Haring Herodes nga mawagtang ang iyang gingharian kay natawo na ang langitnong hari, daghan usab ang nangahadlok sa pagdaghan sa mga Kristiyano sa kalibutan
• Unsa may kalainan sa nahitabo karon sa China. Gatos-gatos ka mga krus ug simbahan ang gigun-ob tungod kay ang komunistang gobyerno nahadlok sa pagdaghan sa mga Kristiyano
• Unsay nahitabo sa mga Kristiyano nga namuyo sa mga lugar nga majority ang mga Muslim labi na sa Middle East?
• Sa Egypt, gipangsunog sa panatikong Muslim Brotherhood ang ilang mga simbahan. Sa Iraq gipugos sa mga miembro sa ISIS ang mga Kristiyano nga mobalhin sa pagka Muslim, ug gipamatay ang mga nagdumili
• Sa Nigeria, gipangkidnap ang mga estudyante ug gipugos nga mahimong Muslim ug gihimo silang mga ulipon. Kong hinganlan nato ang mga nasud gikan sa Middle East hangtud sa South Africa tua didto gilutos ang mga Kristiyano
• Bisan sa America daghan nang mga lugar nga gibawal ang pagdisplay sa Belen, sa mga publikong lugar
• The salesclerks in the department stores are told to greet customers with Happy Holidays instead of Merry Christmas
• Some states no longer allow prayers and signs of the cross during public meetings. Gipangguba na ang mga senyales sa 10 commandments ug uban pa
• Nagsugod na ang paglutos sa mga Kristiyano sa ubang lugar sa kalibutan. Dinhi sa Pilipinas wala pa kini nato masinati, apan sa ubang lugar dili na gani nila masul-ob bisan ang kwintas nga adunay krusipiho
• Apan kining mga hitaboa kasagaran wala kini gireport sa mga international mainstream media nga katingad-an kaayo. Dili ba kini mga senyales sa Ginoo nga naghingabot na ang pagpaila sa iyang gahom?
• Ug nasayud ang gahom sa kangitngit nga mubo na lang ang iyang panahon sa kalibutan busa pulos kadaut ang iyang mga gipanghimo
• Kita karon gipahinumduam nga maandam kanunay samtang kita nagabasa sa mga senyales sa panahon kay bisan unsang matang sa paglutos, ang Dios nga gamhanan kaayo moamping man ug manalipod kanato sa panahon sa kalisod
• Nga ang Epipfania maghatag unta kini kanato ug balaang kahadlok nga adunay Dios nga gamhanan kaayo nga makagun-ob sa dautang laraw sa mga gamhanan sa kalibutan
• Nga pinaagi sa Epifania makabaton unta kita ug inspirasyon ug paglaom tungod sa pag-abot sa atong manunubos
• Kay kon bisan ang mga hari miluhod ug misimba sa atong Ginoo ngano nga kita dili man maghinolsol sa atong mga sala?
• Ang Ginoo nga nagpaila kanato kapin dos mil beinte na ka tuig ang milabay, mao gihapon karon nagpadayon nga nagpaila sa mga panghitabo sa atong panahon
• Kon moila kita sa Ginoo, maandam usab kita sa kalisod nga umaabot

Tap or click to download

Matthew 2 verse 1-12 Cebuano

Matthew 2 verse 1-12 Cebuano

Comments are closed.