Matthew 8:18-22 “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan”
June 28, 2021
Matthew 9:1-8 Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’?
July 1, 2021

Matthew 16:13-19 Busa sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini

Solemnity of St. Peter and St. Paul
Acts 12:1-11
2 Timothy 4:6-8, 17-18
Matthew 16:13-19

A. Text/Context
• Usa sa mga importanteng pangutana niining pagsaulog nato sa solemnidad ni San Pedro ug San Pablo nga atong pamalandongan nagagikan mismo sa ebanghelyo
• Busa sultihan ko ikaw: Ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini
• Ug kining maong pamahayag ni Jesus sa atong ebanghelyo karon mao ang hinungdan sa kadaghan sa mga debate sa teyolohiya labi na sa mga hait kaayog mga salabutan sa akdemya
• Kaniadtong nag-eskwela pa ko sa theology sa seminary duna mi subject nga ginganlan ug ecclesiology
• Ug gisuma kining maong pahayag nga si Jesus wala gyud mismo mopatukod sa simbahan apan giandam niya ang mga apostoles aron matukod ang simbahan
• Labi na si Pedro, ug nasayud na ta nga giandam usab niya si Pablo nga mamahimong misyonero alang sa mga langyaw nga katawhan, mga Hentil; the Gentiles
• The answer to the great debates simply lies on a very small difference: the Church was not founded by Jesus but it was founded on Jesus through the blood of the apostles
• Busa tungod niini sa katapusan si Pedro ang nahimong unang Santo Papa sa atong simbahan
• Kon moadto mo sa Roma sa St. Peter’s Basilica, naa didto ang marmol nga estatuwa ni San Pedro nga itom ug ang iyang mga tudlo sa duha ka tiil nahilis na tungod sa pagpanghikap sa mga deboto kapid-an na ka gatos ka tuig ang milabay

B. Human Situation
• Busa kining pagtawag kang Pedro, ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini
• Atong nasuta nga ang mga pamaagi sa Ginoo sukwahi kaayo sa mga pamaagi sa Ginoo labi na sa iyang pagpili kang San Pedro
• Kay kon pamaagi sa tawo ang ang atong basihan, dili man gyud makapasar si Pedro
• Kay ngano? Usa man ka mangingisda si Pedro, wala ka eskwela, walay edukasyon
• Si San Pedro usab, putong kaayo, dali ra masuko, mubo kaayo ang pasnsya, mao nga magsige sila ug bingkil ni San Pablo sa mga desisyon nga pagahimoon labi na sa mga desisyon isip mga misyonero
• Naglibog sila kon ila bang ipasunod ang kustombre sa mga Judio sa mga bag-ong miyembro sa simbahan nga mga Griyego, apan dili mosugot si San Pablo
• Mao nga namugna ang unang konseho sa atong simbahan ang konseho sa Jerusalem; or the 1st Council of Jeusalem ug nasugdan pa kini sa daghan pang mga konseho
• Ug karon ania na kita sa ika- duhang Konsejo Vaticano
• Abi ba diay ninyo nga kining mga ginagmay nga dili pagsinabtanay sa atong simbahan karon ra kini? Dili. Kaniadto pa kini
• Busa ayaw kamo ka discourage, ayaw kamo kabugnaw sa pagsimba. Normal lamang kini nga lakaw ug mga panghitabo sa adlaw-adlaw nga paglawig sa atong simbahan
• Mao nga niingon si Jesus nga bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini
• Kining atong pandemya karon, buot nilang ipasirado ang simbahan. Wala sila molampos
• Ila mang trangkahan ang tanang mga pergola ug mga ganghaan sa simbahan, ang ilang masirado ang mga edipisyo lamang. Ang mga istruktura
• Kay kinsa man diay ang simbahan? Dili man kining atong parokya, kondili kita ang simbahan. Kitang tanan nga naghimaya sa pagka Dios ni Jesukristo mao ang simbahan
• Dili man ang basilica, dili ang cathedral, dili ang kapilya kondili ang mga katawhan
• Wala magun-ob ang simbahan bisan sa pandemya sa tibuok kalibutan. Kay kana gisaad na ni Jesus nga bisan ang kamatayon dili gayod makabuntog niini
• Tan-awa ang unang pagbasa. Si San Pedro gibilanggo, natulog taliwala sa 2 ka sundalo ug gikadenahan pa gyud
• Dili buot ang gahom sa yawa nga isangyaw na ni Pedro ang Maayong Balita bahin sa gingharian sa Dios ngadto sa tanang mga katawhan
• Unsay gihimo sa Ginoo? Gipadala ang anghel ug nangalagpot ang mga kadena, naablia ang mga puthaw nga mga ganghaan ug nahimo na usab nga gawasnon si Pedro aron isangyaw na niya ang Maayong Balita
• Tubag kana sa atong pangutana mga kaigsoonan nga sa panahon nga wala na tay mahimo tungod sa atong kahuyang magpakita ang Ginoo aron ipatagamtam ang iyang gahom
• Si San Pedro gitagaan ug hataas nga posisyon isip pangulo sa bag-ong simbahan
• Gihatagan siya sa gahom ug awtoridad aron sa paglig-on sa bag-ong simbahan nga natukod

C. Challenge
• Busa kita karon gipahinumduman nga kining atong mga posisyon sa katilingban, kining atong awtoridad nga kalakbit sa atong mga katungdanan dili kana ato
• Sama sa gihimo sa Ginoo kang San Pedro ug San Pablo gitagaan sila ug katungdanan aron isangyaw ang Maayong Balita ug molambo ang simbahan
• Kita gipahinumduman nga dili nato gamiton ang atong mga katungdanan alang sa atong mga kaugalingong katuyuan, kondili alang sa atong simbahan nga mao ang mga katawhan sa Dios
• Mao nga adunay dialogue, adunay mga pag konsulta, adunay mga negotiations labi sa mga dagkong desisyon nga ipanaog
• Kay wala baya ihatag kanato ang tanang kinaadman sa Ginoo. Dili lang kita ang adunay kaalam ug mas hait pa gani ang salabutan sa uban
• Iya usab kining gi-apud-apud sa tanang mga mga tawo, gamhanan man o ubos ang katungdanan sa katilingban
• Gipahinumduman kita nga ang gahom nga atong gihuptan dili lamang alang kanato, kondili, alang usab kini sa uban aron molampos ang mga tinguha sa atong Ginoo

Tap or click to download

Matthew 16 verse 13-19 – Solemnity Peter & Paul Cebuano

Comments are closed.