BOT Message 287 – I Was Accused of Heresy and Blasphemy When I Walked the Earth December 26, 2011 @ 3:50 PM Date of Input and Sharing – July 11, 2021
July 12, 2021
Mark 6:30-34 “Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan inay inyo untang atimanon. Karon, silotan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini”
July 17, 2021

Matthew 12:1-8 Dili ako gustog mga halad nga mananap, kondili kaluoy

15th Week in OT
Exodus 11:10-12:14
Matthew 12:1-8

15th Week in OT
Exodus 11:10-12:14
Matthew 12:1-8

A. Text/Context
• Gisaysay sa atong ebanghelyo karon nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom ug sila nangutlo sa mga uhay sa trigo ug nangaon aron mahupay ang kagutom
• Ug nakita kini sa usa ka Pariseo nga nag-uban usab kanila, nangutana ang Pariseo kang Jesus nganong nangutlo sila sa uhay sa trigo
• Sa adlaw nga igpapahulay o Sabbath ginadili sa balaod ang pagtrabaho kay kinahanglang mopahuway ka isip paghinumdom sa pagpahuway sa Ginoo sa ika 7 ka adlaw human niya himoa ang kalibutan sa 6 ka adlaw
• Dili supak sa balaod nga mokaon ka, ang supak mao ang pagtrabaho sa pagpupo sa mga uhay
• Kining mga Judio mga kaigsoonan, aduna silay Sabbath o adlaw nga igpapahulay magsugod sa Biyernes sa pagsawop sa adlaw, mahuman pud sa Sabado pagsawop sa adlaw 24 hours tanan
• Di naka motrabaho, andam na ang tanan usa moabot ang Biyernes sa gabii; naluto na ang tananng pagkaon

B. Human Situation
• Ug gitubag ni Jesus ang Pariseo sa iyang pangutana ug gisaysay ni Jesus ang gihimo ni David nga atong nadungog sa ebanghelyo pipila ka minuto ang milabay. “Dili ako gustog mga halad nga mananap, kondili kaluoy”
• Gikan sa giyera gipanggutom ang mga sundalo busa giablihan nila ang templo ug gipangaon ang mga halad nga alang lamang sa mga pari sa templo apan wala makasala si David ug ang mga sundalo
• Ug mao na kini karon ang sumpaki bahin sa balaod kon unsa man gyud ang ensaktong pagsabot niini
• Ang tanang balaod nga ipasaka sa gobyerno labi na sa mga demokratikong nasud gihimo kana aron pagsilbi sa katawhan, apan dili kana ciento por ciento nga perfect. Daghan na siya ug mga loopholes mao nga kinahanglang dunay mga exceptions
• Pananglitan sa traffic lights, kon berde na ang suga go na gyud na. Apan kung pula stop gyud ka ana. Apan kung naay himalatyon nga sakay sa ambulansya bisan pula ang suga modagan lang gihapon ang ambulansya aron maluwas sa kamatayon ang pasyente
• Buot ipasabot, mas labaw pa ang kaayohan sa tawo kaysa pagsunod sa balaod tungod sa birtud nga ang gugma mas taas pa kaysa pagsunod sa balaod. Love and charity is higher than the law
• Mao gihapon ang nahitabo sa panahon ni San Francisco, ang mga friars nag fasting kay very rigorous kaayo ang ilang practice sa ilang community
• Usa niana ka gabii, nisinggit ang usa ka friar sa tungang gabii kay gigutom na siya kaayo, di na kaagwanta
• Unsay sulti ni San Francisco? Hala andama ang lamesa kay mangaon tang tanan. Mas labaw ang paghigugma sa tawo kaysa paghimo ug sakripisyo
• Nagpasabot lamang kana nga si Jesus ug si San Francisco misabot sa tawhanong panginahanglan kay hataas ang balor sa paghigugma kaysa pagsunod sa balod
• Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. The law was made for humanity not that humanity is created to serve the law
• Ang balaod kinahanglang magsilbi sa katawhan ug dili ang tawo magsilbi sa balaod
• Ang pagsabot niini sa mga Pariseo nga mosunod ka sa balaod bisan unsay mahitabo. Wala na sila maghuna-huna sa tawhanon nga panginahanglan

C. Challenge
• Ang hagit kanato karon labi na niining panahon sa pandemya, daghan kaayo tag giatubang nga mga moral issues nga kinahanglang mamalandong ta aron makahimo kita ug mga desisyon nga nagpalabaw ang paghigugma sa tawo
• Can we be too legal and forget the needs of others? Can we be too obedient so as to sacrifice our obligations of charity
• Kinahanglang flexible kita sa pagsunod sa balaod as followers of the law
• Kay ipakita na ni Jesus nga atong unahon ang paghupay sa kagutom usa pa kita mag huna-huna kon nakasala ba kita kay wala kita mosunod sa balaod
• Ang mga Israelita sa unang pagbasa sa Exodo gitagaan sa ug mga instructions sa Ginoo nga mokaon usa bisan sila nagdala aron dili sila gutmon sa ilang paghawa sa Ehipto

Tap or click to download

Matthew 12 verse 1-8 Cebuano

Comments are closed.