Mark 9:30-37 25th Sunday in Ordinary Time Ang modawat sa usa ka bata nga sama niini pinaagi sa akong ngalan modawat usab kanako, ug modawat usab sa nagsugo kanako
September 18, 2021
Mark 10:2-16 27th Sunday in Ordinary Time Whoever divorces his wife and marries another commits adultery, and if a woman divorces her husband and marries another she commits adultery
October 2, 2021

Mark 9:38-43, 45, 47-48 26th Sunday in Ordinary Time Ug kon ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini! Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa Gingharian sa Dios nga usa ray mata kay sa duha ang imong mata apan itambog ka sa impirno

26th Sunday in Ordinary Time
Numbers 11:25-29
James 5:1-6
Mark 9:38-43, 45, 47-48

A. Text/Context
• Usa sa mga tinon-an ni Jesus nga ginganlan ug Juan naghatud ug taho kang Jesus nga dunay tawo nga naghingilin ug mga yawa nga dili nila kauban sa ilang grupo ug ila kining gibadlong
• Apan miingon lamang si Jesus: “Ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Kay ang dili batok kanato dapig kanato
• Simple lang kaayo ang buot ipasabot ni Jesus; kon dili siya kaaway, dapig siya kanato
• Sa unang pagbasa usab sa Numeros ang espiritu sa Dios nagalukop bisan sa mga tawo nga wala sa poder ni Moises
• Sa ato pa; dili nako siya higala, apan dili ko usab siya kaaway. Gitawag nato kini ug peaceful coexistence nga gigamit ni Jesus aron ipasabot sa iyang mga tinon-an kon unsa ang tinuod nga pagkamatinud-anon sa pagsunod sa mga sugo sa Dios
• Ug misunod na niini ang mga maymay ngadto sa mga tinun-an sa mga pananglitan nga extreme na kaayo:
• Kon ang usa ka tawo maoy hinungdan aron mahimulag sa pagtuo sa Ginoo ang uban, maayo pag tuntunan ug bato ug itambog sa dagat aron wala nay mobabag sa nga naninguha sa pagsunod sa sugo sa Ginoo
• Kon ang usa ka kamot maoy hinungdan nga mahimulag ka sa Ginoo, putla kini. Mao gihapon ang mahitabo sa tiil ug sa mata putlon kini ug lugiton kini kon maoy hinungdan nga mahimulag ka sa Ginoo
• Sobra kaayo ang mga pananglitan nga gihatag ni Jesus sa atong ebanghelyo. Mao nga dili kini nato sabton nga literal ang kahulugan niini
• Gitawag nato kini ug hyperbole sa figure of speech. These are simply figurative statements used by Jesus in order to drive a point to let his disciples understand the prime importance of following his teachings
• Dili kana mao kung pisikal kaayo ang atong pagsabot niini. Labot pa niana, malipay ba kaha ang Ginoo nga moabot kita sa iyang atubangan usa na ka pungkol ug usa na ka buta with all the marks of physical torture
• Ang buot ipasabot ni Jesus sa iyang mga pananglitan nga kon bisan unsa kalisod ang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo mas maayo pa gihapon kini ug dili kaayo sakit kon itandi sa atong pagkahimulag sa Ginoo hangtud sa kahangturan

B. Human Situation
• Sa atong kinabuhing Kristiyano mao kini ang atong kasinatian nga tungod sa atong pagsunod sa mga sugo sa Ginoo ato usab matagamtam nga usahay maubanan gayud kini ug mga kasakit bisan pa kita matinud-anon sa pagsunod sa Ginoo
• Apan ang mga wala mosunod sa mga sugo sa Ginoo mas daghan pa ang mga kasakit nga ilang nasinati kay gipili nila ang wala pagsunod sa iyang mga sugo
• For example akong nabasahan ang sa magazine ang interview sa usa ka beteranong Hapon nga sundalo. Tigulang na kaayo siya apan sa mga gutlo sa iyang pag-inusara mohilak siya kay mahinumdom siya sa iyang gipanghimo sa mga babaye nga iyang giabuso, mga kabataan nga iyang gipatay kaniadtong sundalo pa siya panahon pa sa world war 2
• Dugay na kaayo nga panahon. Nakalingkawas siya kay protektado siya sa balaod sa Japanese Imperial army bisan daghan siya ug mga violations sa protocols of war. Sa giyera man gud dili gayud hilabtan ang mga civilian, apan wala kini niya tumana
• Karon sa iyang pag-inusara hasolon siya sa iyang kaugalingong tanlag. Kay ingon niana ang tawo mga kaigsoonan, kon dili kita makapangayo ug pasaylo sa atong mga sala ug dili usab nato madawat ang pasaylo nga atong gipangayo, walay kalinaw sa konsiyensya. Hasolon gayud kita niana bisan dugay na kini nga nahitabo ug bisan asa kita
• Kay ingon niana, even the most hardened criminal maghilak gihapon siya sa kahilom sa kagabhion, tungod kay tawo kita adunay pagbati, adunay kasing-kasing, adunay tanlag nga maoy mopahinumdum kanato sa atong mga kasaypanan
• Didto usab sa Cebu, may babaye nga naglubog na sa higdaanan akong gidihogan sa katapusang sakramento sa anointing. Niadtong bata pa siya daghan siyang gibanlod sa prostitusyon nga mga inosenteng kabataan. Kulidora ang tawag nila
• Karon sa oras sa kamatayon mao naman kini ang moatubang kanato the guilt of conscience. Ang paghasol sa atong tanlag. Niingon siya sa kanako nga gusto niya mangayo ug pasaylo sa tanang tawo diin siya sad-an; apan dili na siya makatindog, dili na siya makalakaw; dili na siya makapangayo ug pasaylo ug perte gyud niyang hilak
• Mao man usab kini ang balaod sa simbahan, kon nangayo ka na ug pasaylo sa Ginoo sa kinasing-kasing maimo na gayud ang pasaylo by virtue of your intention
• Giingnan nako siya nga kon naghinolsol ka na Manang sa imong mga sala gipasaylo ka na sa Ginoo tungod sa imong tinguha nga mangayo ug pasaylo. Human niadto, namatay siya nga malipayon
• Mao kana mga kaigsoonan ang application sa leksyon karon sa atong ebanghelyo nga dunay mag-uban nga kasakit o sakripisyo kon kita magsunod sa mga sugo sa Ginoo
• Kon ang 3rd party sa magtiayon asawa man o bana maoy hinungdan aron magun-ob ang pamilya ug magkagubot ang mga anak; ato kanang putlon, ug sa ako nang gikasulti dunay mga kasakit nga mahitabo niini apan ayaw kamo kabalaka kay ang grasya sa Ginoo maoy molig-on kaninyo
• Kon ang garbo mao man ang hinungdan nga walay maayong pagtinagdanay ang tibuok banay ug mga kaparentihan; putla kana, lugita kana; tungod kay ang pagkamapahitas-on maoy magtukmod kanato sa dakong kapildihan
• Atong hinumduman nga nagun-ob ang paraiso tungod sa unang sala ni Adan ug ni Eba nga mao ang garbo
• Moabot man gayud ang panahon nga mahiagom kita sa mga kasaypanan. Apan hinumduman nato nga dunay social effect ang sala nga atong nahimo. Makasala usab ang uban tungod sa atong sala ug magkatay-katay na kini
• Magkadako usab ang paghasol sa atong tanlag kon dili kini matul-id samtang sayo pa. Mao nga kinahanglan ang pagpaubos aron makaako ka sa pagpangayo ug pasaylo ug mao gihapon nga pagpaubos aron makaako ka nga makahatag ug pasaylo
• Wala kitay mahimo niana tungod kay nagpakasakit gayud si Jesus aron kita maluwas. Himoon usab nato nga dawaton bisan sakit ang atong mga kasaypanan

C. Challenge
• Ug mao kini karon ang hagit sa atong ebanghelyo nga moagi kita ug sakripisyo aron putlon ang mga babag sa dalan sa atong pakighiusa ug panagdait nga ang common denominator ang tinguha mao ang pagsunod sa sugo sa atong Ginoo
• Sakit ang pagsakripisyo apan labaw nga sakit ang atong matagamtam kung wala na ang Ginoo kanato
• Dunay usa ka santa nakalimot na ko sa ngalan gipatagamtam kaniya nga wagtangon ang grasya sa Ginoo sulod sa pipila ka gutlo lamang sa iyang kinabuhi
• Unsay nahitabo? Nagpangka-pangka siya, nagligid-ligid, nangayo ug bendisyon kang bisan kinsa, wala masayod unsa ang buhaton sa mubo ra kaayo nga panahon
• This is the most terrible suffering when God would not allow us to see him in the end
• Sa ika 2 pagbasa gikan sa sulat ni Santiago gipahimangnoan na kita nga maghilak kita sa katapusan kon wala nato sunda ang sugo sa Ginoo
• Sa katapusan ang mga kasakit pagagantihan kini sa kalipay nga walay katapusan kay ato gayung masud-ong ang nawong sa Ginoo sa atong pag-uban kaniya

Tap or click to download

Mark 9 verse 38-43, 45, 47-48 Cebuano

Mark 9 verse 38-43, 45, 47-48 Cebuano

Comments are closed.