Mark 8:27-35 24th Sunday in Ordinary Time September 12, 2021 Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako
September 12, 2021
Mark 9:38-43, 45, 47-48 26th Sunday in Ordinary Time Ug kon ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini! Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa Gingharian sa Dios nga usa ray mata kay sa duha ang imong mata apan itambog ka sa impirno
September 25, 2021

Mark 9:30-37 25th Sunday in Ordinary Time Ang modawat sa usa ka bata nga sama niini pinaagi sa akong ngalan modawat usab kanako, ug modawat usab sa nagsugo kanako

25th Sunday in Ordinary Time
Wisdom 2:12, 17-20
James 3:16-4:3
Mark 9:30-37

A. Text/Context
• Nasultian na karon ni Jesus sa atong ebanghelyo ang iyang mga tinon-an kon unsa ang mahitabo kaniya; nga siya itugyan ngadto sa mga tawo ug patyon siya, apan tapus sa tulo ka adlaw mabanhaw siya
• Apan wala kini baleha sa iyang mga tinon-an, kay wala sila makasabut ngano nga siya patyon sa katawhan, ug nisamot nga wala sila makasabut ngano nga mabanhaw si Jesus gikan sa pagkamatay
• Sa relihiyon sa Judaismo daghan ang dili motuo sa pagbanhaw sa usa ka patay. Kon mamatay ang tawo moadto siya sa dughan ni Abraham, dili mabanhaw. Wala na sila mangutana kon ngano
• Tungod kay wala hisabti ang sulti ni Jesus, unsay ilang gibuhat? Naglantugi hinuon sila, naglalis kon si kinsa kanila ang labing dako, ang inila ug ang bantugan
• Ang mga tinon-an niining tungura dili pa gayud dugay kaayo nga nag-uban-uban kang Jesus. Mao pay ilang pagbiya sa Galilea, ug ang unang ministry ni Jesus diha man nagsugod sa Galilea busa atong masabtan nganong wala sila makasabot pag-ayo sa umaabot nga kamatayon ni Jesus
• Sa pagsugod sa ilang pag-alagad anaa na ang intention, ang katuyuan nga sila mosunod sa pagsangyaw sa GsD, apan niining tungura nasagulan pa kini ug mga personal nga agenda, kinahanglan pa nga mapurify kini
• Karon, samtang naglakaw sila, naglalis sila kon kinsa ang pinakalabaw sa ilang mga tinon-an ni Jesus. Sa laktud nga pagkasulti nahibaw-an ni Jesus kon unsa ang ilang mga personal agenda, nagpalabwanay diay sila
• Jesus this time is getting popular and of course the disciples are also getting popular together with their master
• Sayud kita kon sikat ang tawo, daghan ang moabi-abi, daghang imbitasyon, daghan ka usab ug madawat nga mga regalo. After all the miracles, the healing, the exorcisms, dili kalikayan mabantug gyud ang ilang ngalan
• Wala kini malilong kang Jesus bisan wala sila mosulti niini. Busa karon gilinis kini ni Jesus giapasabut ni Jesus sa iyang mga tinon-an kon unsa ang tinuod nga kahulugan sa pag-alagad isip usa ka disipulo
• Ug miingon si Jesus kanila: Bisan kinsa nga buot nga mahimo nga labing dako kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan
• Ug gikugos niya ang bata ug miingon: Ang modawat sa usa ka bata nga sama niini pinaagi sa akong ngalan modawat usab kanako, ug modawat usab sa nagsugo kanako

B. Human Situation
• Unsay buot ipasabot niini? Ang usa ka bata hulagway sa pagkainonsente, wala pa siyay sentido kon unsa ang husto ug unsa ang sayop. Exempted ang bata sa paghimo ug sala by virtue of his or her innocence.
• Ang bata hulagway usab sa usa ka binuhat nga walay kapaingnan, helpless, walay gahum, walay katakos sa pagsukol sa pangatarungan. Kon biyaan ang bata mohilak lang, they have nowhere to go kon walay moamuma kanila
• That is the reason why that the greatest crime that humanity has ever committed is the crime against the innocent
• Ingon niini mga kaigsoonan ang pagpasabut ni Jesus sa iyang mga tinon-an, nga ang pag-alagad mao ang pagdawat sa atong mga kaigsoonan nga walay kapaingnan, mga tawo nga gitumban ang kadungganan, mga tawo nga gikuhaan ug giyatakan ang mga katungod, mga tawo nga gisalikway sa atong katilingban, ang kabus sa mga kabus, mga tawo nga gidaug-daug tungod kay wala gayud silay kapaingnan because they have so little in life or nothing at all
• Mga kaigsoonan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi usahay sama usab ang atong mga katuyuan sa pag-alagad sa nahitabo karon sa mga tinon-an ni Jesus
• Dili nato malikayan nga usahay kon kita makahatag ug tabang sa mga nanginahanglan, maghuna-huna usab kita nga basin duna pud kitay madawat sa maayo natong buhat
• Mosikat ba kita ug gamay daghan man ang modayeg ug Magpasalamat; mahimo kitang popular, nga ang atong gitabangan makatabang usab kanato ugma damlag
• Ang tawo aduna gayuy unconscious need nga ma-affirm o ma-recognize and psychology has already proven this
• Kabahin kini sa kahuyang sa tawo. Dili kana nato tan-awon nga dautan tungod kay tawo ra man kita duna man gyuy mga unconscious nga mga panginahanglan
• Apan kinahanglan nga dili kita magpabilin nga ingon niini. Sa Paglabay sa panahon, ato na kining madalisay, ma-purify aron ang atong pag-alagad mahimong angay ug takos atubangan sa Ginoo
• Sama sa gisaysay kanato sa ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni Santiago nga ang tinuod nga pag-alagad, dili ang pagpakaaron-ingnon
• Kon magpabilin kini nga selfish ug self- serving mahimo na kining dautan
• Dili kita madiscourage kon sa pagsugod sa atong pag-alagad magauban gayud ang mga selfish intentions. Ug dili lang kita ang ingon niana, ang mga apostoles ingon niana kay gusto usab nila nga mahimong inila
• Nasayud ba kamo nga si Sta. Clara nisulod sa kumbento kay usa sa iyang mga katuyuan, dili siya gusto maminyo
• Si Santa Teresa Avila naa na sa sulod sa kumbento mao ray giatubang ang pag-amping nga dili madaut ang iyang kutis. Kapuyan siya mangadye, usahay dili gayud siya mangadye
• Si San Lorenzo Ruiz napugos pag-uban sa misyon sa Japan kay dunay nasuko kaniya
• Apan unsay nahitabo sa ilang mga tawhanon kaayo nga mga panginahanglan? Napurify nila ang ilang mga katuyuan, wala sila magpabilin nga ingon niana, gihimo kining dalisay sa Ginoo. Nahimo silang balaan nga nag-alagad sa Ginoo

C. Challenge
• Mga kaigsoonan, sa atong pag-alagad sa katawhan sa atong simbahan, sa mga organisasyon, maubanan gayud kana ug mga selfish motives sa sinugdanan; apan sama sa mga apostoles, ang Ginoo ang molimpiyo niini ug ang atong mga katuyuan dili na sukwahi sa tumong sa GsD
• Tataw na kaayo kon unsa ang dautan ug unsa ang matarong matud pa sa atong unang pagbasa sa Kaalam ni Solomon
• Mitubag lamang kita sa tawag sa Ginoo apan ang pagpalambo niini, Ginoo na ang mopadayon ug mag-igo
• Ang mga maayong buhat karon nga ato nang gisugdan, ato kanang ipadayon. Ayaw kamo kabugnaw ug dili kamo ma discourage kon adunay gamay nga mga kagubot apil man kana sa paglimpiyo sa Ginoo sa atong mga tinguha
• Ug labaw sa tanan, moalagad kita nga adunay pagpaubos, dili nato hunahunaon ang atong mga kaugalingong katuyuan
• Ang sumbanan sa tininuod nga pag-alagad mao man ang pagkamapaubsanon

Tap or click to download

Mark 9 verse 30-37 Cebuano

Mark 9 verse 30-37 Cebuano

Comments are closed.