Mark 7:31-37 23rd Sunday in Ordinary Time “Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw ug miingon sa tawo, “Efata!” nga sa ato pa, “Maabli ka”
September 5, 2021
Mark 9:30-37 25th Sunday in Ordinary Time Ang modawat sa usa ka bata nga sama niini pinaagi sa akong ngalan modawat usab kanako, ug modawat usab sa nagsugo kanako
September 18, 2021

Mark 8:27-35 24th Sunday in Ordinary Time September 12, 2021 Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako

24th Sunday in Ordinary Time
Isaiah 50:4-9
James 2:14-18
Mark 8:27-35

A. Text/Context
• Karon sa ebanghelyo nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an: Kinsa man kuno ako sumala sa mga tawo?
• Nagkadaiya ang opinyon sa mga katawhan: nga siya si Juan nga Magbubunyag; si Elias; ug usa sa mga Propeta
• Apan ang tubag ni Pedro mao gayud ang giangayan pag-ayo ni Jesus: “Ikaw mao ang Mesiyas”
• Human niini gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. Unsay hinungdan nganong gidid-an sila sa pagpanugilon?
• Atong hinumduman nga si Jesus aduna pay misyon nga pagabuhaton ang pagluwas sa tanang katawhan pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon pinaagi sa kamatayon sa paglansang sa krus
• Kon siya tan-awon nga Mesiyas sa katawhan dili na kini mahitabo kay ang Mesiyas sama man sa usa ka hari nga sama ni Haring David
• Madaugon sa mga kaaway, gamhanan tungod sa kusog ug kamaayo mogamit sa espada ug mabuntog niya mapatay ang gatusan ka mga kaaway sa giyera
• Ug ang hari magpuyo man sa palasyo uban sa iyang mga bahandianong kinabuhi. Mao kini ang matang sa Mesiyas nga gihulat sa katawhan, apan sukwahi sa tanan ang pagka Mesiyas ni Jesus
• Ug dinhi gipasidaan ni Jesus ang Iyang Pag-antos ug Kamatayon ngadto sa iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang Anak sa Tawo ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Judio ingon man sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa Balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw
• Sa hunahuna ni Pedro ngano nga kamatayon man ang sangputan sa usa ka Mesiyas? Mao nga iyang gipalayo si Jesus ug gibadlong
• Apan gibadlong niya si Pedro, “Pahawa Satanas! Ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios!”
• Aron mahibaw-an ni Pedro nga dili kabubut-on sa Ginoo ang iyang gihuna-huna

B. Human Situation
• Sa atong kinabuhing Kristiyano moabot ang panahon nga atong isakrispisyo ang kamatuoran tungod kay aduna kitay maligdong nga katuyuan samtang dili pa hinog ang panahon aron masayran sa hingtungdan kon unsa ang pait nga kamatuoran
• Didto sa Cebu gikuha ko sa magtiayon aron dihugan ug santo lana ang ilang anak nga tua sa hospital. Pag-abot nako sa hospital, 10 anyos ra man diay ang bata ug gitagaan na ug tagal sa doctor ang kinabuhi tungod sa sakit nga dengue
• Sa age of reason sa atong simbahan nga 14 anyos, inosente pa gayud ang bata, wala pay eksaktong huna-huna kung sala ba ang iyang gihimo o dili mao nga gitagaan na lang nako ug bendisyon
• Ug nagsaysay na ang inahan sa mga kasakit nga ilang giagian sugod sa pagkahospital sa bata; magsigeg pangutana kanus-a siya makagawas kay mobalik na siya sa school kay daghan na kuno kaayo siya ug absences sa iyang klase
• And the father and mother will just reply: hapit na anak, mao nga kaon ug maayo para maayo ka dayon
• Very simple words of comfort ug mokaon pud ang bata. Sakit kaayo sa mga ginikanan ang kamatuoran nga gitagalan na ang kinabuhi sa bata
• Dako kaayong sakripisyo nga dili isulti sa ginikanan ang kamatuoran
• Mao kini ang gisakripisyo ni Jesus nga dili usa ipahibalo sa iyang mga tinun-an niining panahona aron dili mapakgang ang iyang misyon sa pagluwa sa katawhan
• Si Jesus mapaubsanon kaayo nga nag-antos sa mga discrimination ug dili maayong pagtagad kaniya tungod niining maong misyon
• Mao kini ang gitagna ni Propeta Isaias mahitungod sa umaabot nga Mesiyas sa atong unang pagbasa
• Gipatara ko ang akong likod niadtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot; wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugalbugal ug nangluwa kanako

C. Challenge
• Mga kaigsoonan, dako kaayo nga tentasyon sa atong birtud sa pagkamapaubsanon nga ipahibalo sa kadaghanan kon kinsa ka, labi na kung naghupot kita ug hataas nga posisyon aron kita abi-abihon ug maayo. Ug mao kini ang mensahe ni Jesus kanatong mga katawhan
• Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako
• Kay ang buot moluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa Maayong Balita dili mawad-an niini
• Kon makalimtan na nato ang atong kaugalingon tungod ug alang sa uban, mao na kana ang tinuod nga pagkamanggihatagon, the real charity nga mao usay pahimangno ni Santiago sa atong ika-2 pagbasa
• Kulang man gud kon pagtuo lang nato ang atong basehan, kinahanglan nga ang atong pagtuo ubanan usab nato ug mga buhat
• Kon ang atong silingan moduol kanato kay gigutom kaayo ug moingon kita nga: Sige igsoon, lakaw ug mag-uban kanimo ang bendisyon sa Ginoo
• Bisag kapila ka mobendisyon dili man gyud to siya mabusog
• Of course nasayud na kita nga bisan ang mga gigutom nagkinahanglan gayud ug bendisyon, apan ang panginahanglan sa lawas ato usab himoon aron makompleto ang lawas ug kalag
• Dili pud nato gamiton ang espiritwal nga mga rason aron matago nato nga wala gayud kita magplano nga motabang
• Hinumduman nato ang giingon ni Santiago nga ang pagtuo nga walay buhat usa kini ka patay nga pagtuo
• Kon kinahanglan usab nato nga itago sa ang kamatuoran aron dili madaot ang reputasyon sa uban ug maluwas sa kauwaw ato usab kana nga himoon
• Isakripisyo nato usahay ang kamatuoran aron lamang magpabilin ang dignidad sa atong isigkatawo
• Of course, sahi usab kini nga istorya diin mosulti kita sa tinuod in order to serve justice to the one denied of it
• Sahi usab kini nga sitwasyon kon mosulti kita sa tinuod kay daghang kinabuhi ang maangin kon diin gitago nimo ang kamatuoran ug daghan na ang nangamatay. Sala kini kay bakak man kini nga testigo
• The Holy Spirit will also guide us about what is the right thing to do
• Because you have chosen not to expose the dark secret of the person in order to preserve his dignity, his self esteem, his reputation is already a blessing that you can offer to the person
• We do not tell the truth if it is detrimental to the very person of the one concerned
• In that sense we act with the spirit of charity because we preserve the person from ruin and scandal

Tap or click to download

Mark 8 verse 27-35 Cebuano

Mark 8 verse 27-35 Cebuano

Comments are closed.