July 6, 2021
BOT Message 287 – I Was Accused of Heresy and Blasphemy When I Walked the Earth December 26, 2011 @ 3:50 PM Date of Input and Sharing – July 11, 2021
July 12, 2021

Mark 6:7-13 Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits

15th Sunday in OT
Amos 7:12-15
Ephesians 1:3-14
Mark 6:7-13

A. Text/Context
• Ang kalihokan nga gipanghimo sa 12 ka tinun-an ni Jesus maoy pagpadayon sa mga gipanghimo ni Jesus sa iyang pagsangyaw sa Gingharian sa Dios
• Kon unsa ang gihimo ni Jesus mao usab ang gahum nga gihatag niya sa iyang mga tinun-an: ang paghingilin sa mga yawa, ang pag-ayo sa mga masakiton, etc
• Sa kultura sa mga Judio ang tanang mga sakit ila kining sabton nga silot sa Ginoo. Kon ang tawo nayawaan, nagpasabot nga kini silot sa Ginoo kay siya nakasala kaniya
• Wala man kaayo silay consciousness sama kanato karon nga ang tawo makasasala man o dili magkasakit gayud
• Kaniadto nayawaan ka man o adunay sakit ila kining ibasol sa ilang sala nga nahimo. Ingon niana ang dagan sa ilang mga panghunahuna
• Ug karon kon unsa ang gipatagamtam ni Jesus sa katawhan gihimo na usab kini sa iyang mga tinun-an
• Ug ingon niini ang mahitabo; maayo sila sa ilang mga sakit nga pisikal ug mosunod usab ang espiritwal nga pagkaayo
• O dili kaha moagi sila ug conversion ug mosunod na usab ang pag-ayo sa sakit nga pisikal
• Ang mga tinun-an gipasidan-an ni Jesus nga dili magdala ug pagkaon, puntil, kuwarta, o bisan unsa gawas lang sa sungkod
• Gitugotan sila nga magsandalyas, apan walay laing bisti nga ilisan
• Nagapasabot lamang kini nga kinahanglang mag-agad lamang sila sa kamanggihatagon sa Ginoo
• Mag-agad lamang sila sa grasya sa Ginoo pinaagi sa tawo nga ilang abtan, unsay idalit, mao ang dawaton, nga sila mosalig nga nag-uban ang Ginoo kanila ug dili sila pasagdan
• Nagpasabot usab kini nga ang lugar sa ilang misyon dili kaayo layo kay sul-ob sa lawas ra man ang ilang pamisti
• Gani sa unang pagbasa sa Propeta Amos: Ug si Amasias miingon kang Amos, “Igo na, propeta! Balik ngadto sa yuta sa Juda ug panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ang ilang kan-on mag-agi sa tulo sa ilang singot
• Dili usab sila magbalhin-balhin ug pinuy-anan aron mapugngan o malikayan ang pagpangita sa panimalay nga hamugaway
• Ug kon dili sila dawaton sa ilang adtoan itaktak ang abog sa ilang tiil pasidaan sa panimalay nga dili dila manginlabot unsa man ang dangatan nianang panimalaya ug dapita nga wala modawat kanila

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan lisod ang gisangon nga misyon ni Jesus sa iyang mga tinun-an dako kini nga sakripisyo
• Sa dokumento sa Didache kaniadtong unang siglo, ang mga mga naglakaw-lakaw nga mga misyonero problema kaayo sa mga balay nga ilang abtan. Sila kinahanglang moabi-abi sa mga misyonero. Gani kinahanglang 2 ra ka adlaw ang ilang tagal sa pagpuyo
• Lisod ang kinabuhi kaniadto ubos sa Roman empire ug ang mga balay usa ra ang kuwarto. Istrikto sila sa gender segregation ug labot pa anaa usab ang istrikto kaayo nga pagsunod sa balaod sa ritwal nga kalinisan sa ilang relihiyon
• Ang modawat sa mga misyonero sakripisyo kaayo mao nga maila gayud ang bendisyon sa Ginoo
• Ug kitang tanan gisangunan usab niining misyon nga gisangon ni Jesus sa iyang mga tinun-an ug ato kining sugdan kon asa man kita nahimutang sa atong kinabuhi
• Kong kita mga ginikanan ang misyon nato mao nga kita mahimong usa ka responsableng amahan ug inahan sa atong mga anak
• Obligasyon sa ma ginikanan nga hatagan ang pamilya ug atmosphere of love aron modagko ang mga anak nga mahadlokon sa Ginoo
• Sa magtiayon ang paghigugma ug pagpabiling matinud-anon sa inyong mga bana ug asawa
• Kinahanglang magmatinud-anon usab kita sa atong mga trabaho
• Ang mga estudyante maninguha nga molampos sa ilang pag-eskwela aron makatindog sa kaugalingong paningkamot
• Mao kana ang gibuhat ni Jesus ug sa mga apostoles. Gitagaan nila ug paglaum ang mga wala nay kapaingnan. Giayo ni Jesus ang adunay mga sakit tungod sa iyang paglantaw sa ilang kaugmaon pinaagi sa paghatag niya ug paglaum
• Sa atong unang pagbasa mao usab ang gihimo sa Ginoo sa iyang mga katawhan, gitagaan niya sila ug paglaum sa ilang kalisod
• Ang mga ginikanan kon nahimo na ninyo ug nabuhat na ninyo ang tanan aron molambo ang paghigugma ug disiplina sa sulod ug gawas a panimalay nagmadaugon na kamo sa inyong misyon
• Modako ang inyong mga anak nga maligdong, matinahuron, ug kugihan

C. Challenge
• Mao kini ang hagit kanato karon sa atong ebagnhelyo. Ang tanang Kristiyano asa man sila mahimutang bisan inunsa ka gamay o kadako ang atong obligasyon mao ra gihapon, kita gihimo nga instrumento sa Dios aron molambo ang iyang gingharian dinhi sa yuta
• Ug mao kana ang paghimo nato sa tanang butang, tarabaho, obligasyon, nga dili sukwahi sa iyang mga gitudlo kanato
• Ang tanang butang buhaton nato nga matinud-anon nga tanan

Tap or click to download

Mark 6 verse 7-13 Cebuano

Mark 6 verse 7-13 Cebuano

Comments are closed.