Matthew 12:1-8 Dili ako gustog mga halad nga mananap, kondili kaluoy
July 16, 2021
BOT Message 295 – Virgin Mary: Time for the Triumph of My Immaculate Heart Not Far Away
July 19, 2021

Mark 6:30-34 “Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan inay inyo untang atimanon. Karon, silotan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini”

16th Sunday Ordinary Time
Jeremiah 23:1-6
Ephesians 2:13-18
Mark 6:30-34

A. Text/Context
• Atong nadunggan karon nga bisan asa si Jesus moadto magsunod usab kaniya ang duot ug panon sa mga katawhan
• Dinhi lamang sa ebanghelyo ni San Marcos nga ang mga tinun-an gitawag nga mga apostoles ug nahitabo kini sa pag-abot nila Gikan sa ilang misyon
• Naturalmente, kay gikan sa malisod nga misyon kinahanglan sila nga magtigom aron magpaambit sa usag-usa bahin sa ilang kasinatian, unsay nahitabo sa ilang misyon
• Kinahanglan nila ang lugar ug higayon aron sila mag sharing; ug usab makapahulay human sa pagpaambit kay gikapoy sila sa pagtuman sa ilang tahas
• Sama sa atong mahal sa kinabuhi nga gikan sa abroad magsaysay sila sa mga nanghitabo samtang siya naglangyaw ug ikaw usab maminaw sa mga gipanulti ug human niana mopahulay na kay gikapoy sa layo nga biyahe
• Apan dili kini nila mahimo kay nagdasok ang katawhan, magsige ug sunod-sunod kanila dili na gani sila makakaon
• Mao nga nanakay sila ug bangka aron moadto sa awaaw nga lugar apan ang mga tawo nauna na man hinuon sa pag-abot didto sa lugar nga ilang adtoan
• Ug mao kini ang sitwasyon nga giatubang ni Jesus. Daghang mga katawhan nga daw mga karnero nga nagpangita sa ilang pastol
• Walay kapaingnan, mosunod lang sa panon, daw mga desperado ug mga walay paglaum sa kinabuhi
• Aduna silay gipangita nga wala pa nila hikaplagi. Mao nga ang kasing-kasing ni Jesus napuno sa kaluoy kay susama sila sa mga karnero nga walay pastol nga moamuma
• Ug didto nagsugod na siya pagsangyaw bahin sa daghang mga butang nga epirituhanon

B. Human Situation
• Ug mao kana ang gibati ni Jesus pagkakita sa katawhan nga walay kapaingnan. Nalukop ang iyang dughan sa kaluoy
• Nasayud ba kamo mga kaigsoonan nga ang karnero kung walay pastol nga mamuno kanila molubog lang sila ug di na molakaw, hangtud tukbon sila sa mga bangis nga mananap sama sa leon
• Isip mga ordinaryong Kristiyano nakig-ambit usab kita sa misyon sa pagtigom sa katawhan sa Ginoo ug ato kining amumahan
• Kinahanglan nga adunay pastol nga mamunuan alang sa mga nagkatag nga mga katawhan sa Ginoo
• Nasayud ba usab kamo nga daghan kaayong mga tawo nga sama sa mga karnero nga walay kapaingnan. Dili na sila makalihok kon walay magpasiugda
• Nagpasabot lamang kini nga sa katilingban daghan ang mga sumusunod, apan nihit kaayo ang mga mamunuan
• Ug bisan ang mga namunuan, anaa na sa ilang tagsa-tagsa ka mga posisyon, magbingkil-bingkil pa gyud kay dili magkasinabot tungod kay lahi usab ang ilang panglantaw sa pagtan-aw sa mga desisyon kay apil na niini ang mga kaugalingong mga katuyuan
• Ug daghan usab ang mga lideres nga ang gitan-aw mao lang ang kaayohan sa katawhan
• Busa sa unang pagbasa sa propeta Jeremias nagpahimangno ang Ginoo ngadto sa mga namunuan nga nagkanayon: “Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan inay inyo untang atimanon. Karon, silotan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat” Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini
• Karon, unsaon man nato pagtuman ang misyon nga gisangon usab kanato aron kita makasilbi sa katawhan sa Ginoo? Nga kasagaran kanato mga sumusunod man lang sa atong mga lideres
• Kon kita namunuan na sa mga organisasyon sa simbahan, sa atong lungsod ug sa atong mga barangay maayo na kana. Ato na kanang ipadayon
• Kay nasayud kita nga dili usab lalim ang paghupot sa usa ka posisyon sa atong katilingban. Kay ang mga namunuan daghan usab silag mga problema nga giatubang sa ilang pamilya, sa mga anak, bisan mga personal nga problema
• Nagpahinumdom ang Ginoo pinaagi kang propeta Jeremias nga atong atimanon ang atong mga obligasyon kay kasagaran gayud ang uban mosunod ra man kung kinsa ang ilang mga leader
• Kon dili kita maggunok, dili kita magpupakabana bisan aduna kitay obligasyon, nakasala kita kay wala nato buhata ang kinahanglang buhaton
• Ug ang mga sumusonod usab, mo-cooperar kita sa mga pasiugda sa mga namunuan. Kon kita dili uyon mag dialogue aron matimbang-timbang ang desisyon. Dili usab maayo nga mosige ra ta ug supak apan wala kitay ikadalit nga solusyon o suhestiyon

C. Challenge
• Karon gihagit kita sa atong ebanghelyo kay aduna usab kitay susama nga pagtubag sa tawag sa pagsilbi sa katawhan, ug magsugod kita kon diin kita mahimutang
• Ang mga ginikanan inyo usab buhaton nga sama kamo sa pastol sa kaugalingong ninyong mga anak
• Obligasyon sa mga ginikanan nga ihatag ang pagpahiluna sa usa ka panimalay nga anaa ang paghigugma ug panagkahiusa aron modako ang mga anak nga mahadlokon sa Diyos ug sila mamahimong maayong mga lungsoranon
• Abi gud ninyong mga ginikanan bisan dili kamo makahatag ug kahamugaway sa mga anak apan ilang nakit-an nga kamo puno sa paghigugma, puno sa kadasig sa pagpanginabuhi, puno sa kakugi sa trabaho
• Dili makatan-aw ang anak niana, kon sila hingkod na motabang gyud na sila kaninyo kon kamo moabot na sa inyong katigulangon
• Modako ang mga nak nga mapasalamaton ug masulundon kaninyo
• Magtan-aw ang mga silingan, sus kamaayo sa breeding niining mga bataa, kay maayo kaayo ang training sa ilang mga ginikanan
• Of course, there are many other factors in the development of a child but the home is the most crucial factor
• Mao kini ang pagpastol sa sulod sa atong mga panimalay
• And the same thing applies to whatever work or occupation we are assigned to
• Bisag asa ka motrabaho kon gihigugma nimo ang imong trabaho, moabot gayud ang asenso ugma damlag
• Busa ang mga tawo nga kugihan, gisaligan siya sa katawhan mao nga paspas ang pag-asenso
• Mao kana ang hagit sa misyon nga gisangon kanato
• Those who are chosen as leaders must lead their subjects according to the parameters defined in their duties
• Those who have chosen to become followers must follow in order to harmonize with leadership
• Mao nga ang misyon para sa tanan, ang namunuan; ug ang mga sumusunod
• Sa laktud nga pagkasulti dili kita maka eskapo kay bisan ang estudyante adunay misyon nga siya mopasa kay gipaeswela siya sa iyang mga ginikanan
• Kon ato kanang mahimo mga kaigsoonan moatubang kita sa atong Ginoo nga puno kaayo ang atong mga kamot sa mga maayong buhat
• Ug ganti sa Ginoo ang atong modawat

Tap or click to download

Mark 6 verse 30-34 Cebuano

Mark 6 verse 30-34 Cebuano

Comments are closed.