Mark 5:21-24, 35-43 He took the child by the hand and said to her “Talitha koum,” which means “Little girl, I say to you arise!” The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around.
June 26, 2021
Matthew 8:18-22 “Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan”
June 28, 2021

Mark 5:21-24, 35-43 Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, “Talita kumi!” nga sa ato pa , “Inday bangon!” Dihadiha ang bata nga nagpanuigon ug napulog-duha ka tuig mibangon ug milakaw

13th Sunday Ordinary Time
Wisdom 1:13-15; 2:23-24
2 Corinthians 8:7, 9:13-15
Mark 5:21-24, 35-43

A. Text/Context
A. Text/Context
• Gibuhi karon ni Jesus dinhi sa atong ebanghelyo nga atong nadunggan pipila lamang ka gutlo ang milabay ang anak sa usa ka dakong opisyal sa sinagoa nga si Jairo
• Gigunitan lang ni Jesus ang bata ug presto nabuhi na kini
• Nagpamatuod nga si Jesus maoy usa ka Dios nga naghupot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi

B. Human Situation
• Usahay moabot sa atong kasinatian sa kinabuhi nga atong bation nga ang Ginoo murag duol kaayo kanato
• Di ba kon moabot ang mga grasya nga atong gipangayo malipayon kitang moluhod ug magpasalamat kay kita gihatagan
• Ug usahay pud sa mga panahon nga kinahanglan nato ang giya sa Ginoo labi na kung gipangayo nato ang usa ka butang nga kinahanglan kaayo nato
• Kon anaa kita sa usa ka crisis sa kinabuhi, dunay dakong problema; mag-ampo kita nga mahuman na ni ug tagaan kita sa Ginoo ug katubagan sa atong mga kalisod
• Haduol kita sa Ginoo kung daghan ang problema kay magsige man kita ug sangpit kaniya
• Dili gyud siguro nato masinati nga makatilaw kita ug milagro sama sa nahitabo sa ebanghelyo nga gigunitan lang namaayo na. Tagsa na lang kana mahitabo karon
• Apan bisan pa ato gihapon nga bation ang kaayo sa Ginoo
• Ang ubang tawo mosamot kadako ang pagtoo kung panahon sa abunda
• Apan ang uban usab kung anaa na ang tanan makalimot usab sa Ginoo
• Ang uban usab tungod sa kapit-os og kakabus sa kinabuhi nabugnaw na ang ilang pagtoo sa Ginoo
• Nagkadimalas-dimalas na ang kinabuhi, dili na mosimba, dili na mag-ampo kay sige rag pangadye di man maminaw ang Ginoo ug sila nahilayo na sa kiliran sa Dios
• Lain-lain ang reaksyon sa katawhan. Dautan man o maayo ang nahitabo sa kinabuhi mahitabo gihapon nga ang usa ka tawo mabugnaw o modako ang pagtoo sa Ginoo. Wala gyuy kabutangan ang Ginoo sa atong kinabuhi
• Nasayud ba kamo nga si San Francisco niadtong taliabot na ang iyang kamatayon maglisod na gayud siya pagpangita ug panahon sa pag-ampo, kay hapit na siya mabuta tungod sa mga pagpuasa nga labihan na kaayo ang kadaut sa iyang lawas
• Sa panahon nga siya mag-inusara moadto siya sa langub aron mag-ampo apan dili siya motuhay sa pag-ampo ug pamalandong kay sigehan ug paak sa mga ilaga ang iyang mga tudlo
• Ug didto, misinggit siya nga gusto na niyang mamatay
• Apan unsay nahitabo? Miabot ang usa ka anghel nga nagdala ug violin ug niingon kini kang Francisco nga tugtugan siya ug musika aron mahupay ang iyang mga kasakit
• Apan sugod pa lang sa pagtugtog sa anghel niingon si Francisco nga undanga na na
• Ngano man? Pangutana sa anghel. Nitubag si Francisco: Tungod sa kahawot sa musika murag mobuwag na ang akong kalag sa akong lawas
• Malipayon si Francisco nga misenyas sa anghel aron moundang na kini. Dili pa gayud diay niya buot nga mamatay
• Ang buot nako ipasabot mga kaigsoonan nga ang kalipay sa langit wala ra sa kumingking kung itandi nato sa mga kalipay sa yuta
• Mao gihapon, ang kasakit sa impiyerno wala ra usab sa kuminking kun itandi nato sa mga kasakit dinhi sa kalibutan
• Buot pa gayud ipasabot, kining mga pagsulay sa kinabuhi mahuman ra na. Ato kanang maapsan sa pag-abot sa panahon, dili kana permanente. Labot pa usab, ang mga pagsulay dili kana ipadala sa Ginoo kon dili kita makakaya niana
• Ang kalipay ug kasakit mag-uban man gyud na dinhi sa kalibutan
• Dili mahimo nga kita kanunay ra nga makatagamtam sa kalipay tibuok kinabuhi
• Kay ngano? Wala man gyud mag-ingon si Jesus nga sa imong pagpuyo dinhi sa kalibutan usa kini ka paraiso
• Wala mosaad ang Ginoo niana. Moabot kanang panahona kung mobalik na si Jesus nga atong Ginoo
• Dili usab mahimo nga pulos na lang kasakit ang modangat kanato. Ipha ang inyong mga bendisyon ug mga grasya nga miabot sa inyong kinabuhi
• Ma sorpresa mo kay mas daghan ang kaayo nga inyong nadawat kaysa kasakit nga inyong natagamtam

C. Challenge
• Busa gihagit kita sa atong ebanghelyo karon nga ang Ginoo nagauban kanato sa kanunay sa sa panahon sa kalipay ug kasakit
• Ang kamatuoran nga ang Ginoo anaa kanunay sa atong kiliran bisan unsang sitwasyon sa kinabuhi
• Ug usa usab ka kamatuoran nga kita ibutang gayud sa mga pagsulay aron kita malinis sama sa bulawan nga gitubog sa kalayo
• Kanang panahon nga dili ta ganahan mosimba, di na ganahan mangadye moagi ra kana
• Kay mao gihapon ang abunda ug kasakit molabay ra gihapon sa dugay o dali nga panahon
• Tan-awa ang ika 2 pagbasa 2 Corinto, kon kamo naabunda ang Ginoo nagpakakabus usab aron madato kamo
• Ang leksyon sa atong ebanghelyo karon nga ang Ginoo tinubdan sa tanang kaayo ug bendisyon; ug dili usab kita makapugong kaniya nga mohatag sa mga pagsulay kay siya usab ang tinubdan sa mga pagsulay aron madalisay kita sa atong pagtuo
• Kon atong gipangayo sa Ginoo ang kaabunda sa atong kinabuhi, mao gihapon, mangayo kita kaniya nga dili kita itugyan sa panulay, nga dili kita tagaan ug daghang mga pagsulay
• Ug sama sa pagbuhi niya sa anak ni Jairo kita usab tagaan sa kinabuhi ug kalipay gikan sa mga kasakit

tap or click to download

Mark 5 verse 21-43 Sunday Cebuano

Mark 5 verse 21-43 Sunday Cebuano

Comments are closed.