Mark 10:2-16 27th Sunday in Ordinary Time Whoever divorces his wife and marries another commits adultery, and if a woman divorces her husband and marries another she commits adultery
October 2, 2021
29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel. “Kon molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkora kami uban kanimo: ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala.”
October 18, 2021

Mark 10:17-30 28th Sunday in Ordinary Time Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong, “Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako.”

28th Sunday in Ordinary Time
Wisdom 7:7-11
Hebrews 4:12-13
Mark 10:17-30

A. Text/Context
• Ang atong ebanghelyo karon ni San Marcos nagsaysay sa usa ka tawo nga adunahan kaayo, sapian, daghan kaayo ug kwarta
• Gitawag siya ni San Marcos nga tawo nga adunahan apan sa bersyon sa ebanghelyo ni San Mateo gitawag siya nga batan-on nga adunahan or the rich young man
• Matud pa sa mga komentaryo nga akong nabasa bahin niini, batan-on pa kaayo ang lalaki unya datu pa gyud. Usa siya ka ulitawo nga ambongan usab kaayo
• Kay mag-uban man kana. Kon datu ka, nindot pod imong kutis. Mao nga didto sa Forbes Park sa Makati City dili gyud ka kakita ug mga pangit nga milyonaryo
• So atong ma-imagine nga daghan kaayo ang naghangad kaniya nga mga kadalagahan sa Israel nga someday siya unta ang mabana kay buotan ug datu pa gyud
• Gihangad usab siya sa mga kaulitawhan sa Israel nga unta mahisama kaniya ang ilang kinabuhi
• Mao kini siya karon ang miduol kang Jesus ug nangutana: Maayong Magtutudlo unsay angay nakong buhaton aron akong maangkon ang kinabuhing dayon
• Mitubag si Jesus kaniya: Nahibalo ka sa mga sugo; ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahora ang imong amahan ug inahan
• Mitubag usab ang ulitawo: Magtutudlo, nagtuman ako niining tanang mga sugo sukad pa kaniadto
• Nakita ninyo mga kaigsoonan? Nindot kaayo ang iyang tubag. Ania karon ang usa ka ulitawo masinundanon kaayo sa mga balaod sa Ginoo sukad pa kaniadto
• Hinungdan nga si Jesus mahigugmaon nga mitutok sa batan-on nga adunahan ug namulong: Lakaw ug ibaligya ang tanan nimong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon nimo ang bahandi sa langit; unya balik nganhi ug sunod kanako
• Pagkadungog niini, murag nalusno ang atong ulitawo ug masulub-on siya nga mibiya tungod kay datu man siya kaayo
• Ato na usab ma-imagine ang frustration sa lalaki. Naghuna-huna siguro siya nga human sa tanan niyang maayong mga buhat pinaagi sa pagsunod sa tanang balaod sa ilang relihiyon dili pa gyud kini ensakto, kulang pa gihapon
• Naghuna-huna siguro siya nga unsa man ning Ginooha nga demanding man kaayo. Gituman na nako ang tanan unya ihikaw pa gyud kanako ang mga materyal nga kalipay sa akong kinabuhi!
• Ug midugang pa gayud si Jesus pagsulti sa iyang mga tinun-an nga mas lisod pa sa usa ka datu ang pagsulod sa GSD kaysa paglusot sa kamelyo sa lungag sa dagum

B. Human Situation
• Unsa man karon ang buot ipasabot ni Jesus niini kay dili man literal ang paghubad niini?
• Ang buot ipasabot ni Jesus nga kita kinahanglan nga dili maulipon sa atong bahandi, nga dili kita matintal sa sidlak sa bulawan aron walay magbabag sa atong pagsulod sa GSD
• Ang mga tinon-an nangutana: Kinsa ra man diay ang maluwas?
• Mitubag si Jesus: Dili kini mahimo sa tawo, apan mahimo sa Dios; kay ang tanan mahimo gayud sa Dios
• Mga kaigsoonan, ang kataposang tubag ni Jesus sa ebanghelyo mao na kini karon ang punto sa atong pamalandong
• Wala moingon si Jesus nga dautan ang salapi, ang iyang buot ipasabot kanato nga kita dili magpaulipon sa atong mga katigayonan o sa atong salapi o mga kabtangan
• Ngano man? Kon atong tan-awon ang batan-on nga lalaki kalipay na sa mata sa Ginoo nga siya masulundon kaayo sa mga sugo mao nga si Jesus mitutok kaniya nga mahigugmaon
• Malipayon na ang Ginoo sa iyang maayong mga buhat kay natuman na niya ang mga requirements sa pagsulod sa GSD
• Apan ang tibuok nga pagsilbi sa Ginoo dili na niya kini bokasyon. Bastante na ang iyang gihimo alang sa iyang kaluwasan tungod kay nahimo na niya ang minimum requirements ang pagsunod sa balaod
• Ang konteksto sa gipamulong ni Jesus sa ebanghelyo karon nga ibaligya ang tanang kabutangan alang kini sa total nga pagsilbi sa Ginoo aron wala nay magbabag sa pagsilbi sama sa mga pari ug madre, mga monghe ug mga mongha nga dunay vow of poverty
• Dili kini alang sa mga laiko nga sama kaninyo kay dili man mahimo nga mobiya na kita sa mga materyal nga butang sa kalibutan kay ato man kini nga kinahanglan samtang buhi pa kita
• Bisan gani kami nga mga religious kinahanglan naa say kumbento, naa say computer, naay cellphone, naay sakyanan, etc. kay kinahanglan man kini
• Ang buot ipasabot ni Jesus nga kita dili magpaulipon sa atong mga tinigom sa bangko, sa atong mga kayamanan gamay man kini o dako nga dili na kita moila ug mga maayong relasyon sa atong mga silingan
• Nga sa tanan nga panahon sa atong kinabuhi tua ra kita magpunting sa atong bahandi ug nakalimot na kita nga duna pa kitay obligasyon sa atong isig ka tawo
• Mosidlak man gyud ang bulawan. Ang tanang kalipay nga mapalit sa salapi maimo man gyud mao nga tentasyon gyud kaayo nga dili na lang ta motabang sa uban aron dili makuhaan ang atong tinigom
• Mao nga kita mangutana, ngano nga ang tawo bisag datu na kaayo, milyonaryo na manikas lang gihapon tungod kay wala gyuy katagbawan ang panginahanglan sa salapi
• Mao nga bisan unsa na alang ang mga pamaagi kinahanglan makakuwarta. Mao na kini ang mga tawo nga ulipon na gayud sa bahandi
• Mao na kini ang buot ipasabot ni Jesus nga mas dali pa sa kamelyo nga makalusot sa lungag sa dagum kay sa usa ka datu nga makasulod sa langit
• Kon ingon ana ta, mauna pag abot sa langit ang kamelyo nga walay sakay nga tawo sa iyang likod
• Dili dautan ang salapi. In fact, blessing kini sa atong Ginoo kon ato kining nakab-ot nga limpiyo ang mga kamot ug limpiyo ang atong konsiyensya
• Sa atong unang pagbasa sa Kinaadman si Haring Solomon usa sa pinakadatu nga nabuhi ning kalibutana
• Wa gani siya mangayo ug bahandi. Ang iyang gipangayo mao ang kinaadman. Apan gihatagan siya sa Ginoo ug labaw pa sa iyang gipangayo, kapid-an nga bahandi tungod sa iyang malinis nga katuyuan
• Ang salapi mahimo na kining dautan kon kita ulipon na niini ug gikalimtan na nato ang panginahanglan sa uban

C. Challenge
• Mao kini karon ang hagit sa atong ebanghelyo mga kaigsoonan
• Unsa man ang atong mga bahandi karon gamay man kini o dako kinahanglan dili kini babag sa atong kaluwasan
• Kinahanglan nga dili kini makasap–ong sa atong panan-aw ilabi na sa mga kabus nato nga mga kaigsoonan
• Dili nato ipunting ang tanan natong panan-aw sa pagpatubo lang sa atong mga natigom. Tan-awon usab nato ang mga nanginahanglan
• Gamiton hinuoon nato ang atong salapi aron himayaon ang Ginoo pinaagi sa pagtabang sa uban
• Ang ebanghelyo naghagit usab kanato nga magtigom kita ug bahandi pinaagi sa kakugi sa atong mga kamot ug singot sa atong lawas
• Ug labaw sa tanan magtigom kita ug bahandi nga dili madugta aron kini mao ang magdala kanato duol sa Ginoo

Tap or click to download

Mark 10 verse 17-30 Cebuano

Mark 10 verse 17-30 Cebuano

Comments are closed.