Luke 4:1-13 1st Sunday of Lent Year C Cebuano March 6, 2020 Dili mabuhi ang tawo sa pan lamang. Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios
March 5, 2022
Luke 13:1-9 3rd Sunday of Lent March 20, 2022 Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili! Sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mangamatay usab kamong tanan sama kanila!
March 19, 2022

Luke 9:28-36 Cebuano 2nd Sunday of Lent March 13, 2022 Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias

2nd Sunday of Lent Transfiguration
Genesis 15:5-12, 17-18
Philippians 3:17-41
Luke 9:28-36

A. Text/Context
• Ato karong nahibaw-an nga nagbag-o ang panagway ni Jesus; diin nagasidlak usab ang iyang nawong ug ang iyang bisti. Mao kini ang gitawag nato ug Transfiguration
• Si Jesus uban ni Pedro, Santiago, ug Juan, mitungas sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Wala hinganli ang bungtod apan ang mga scholars miingon nga mao kini ang bungtod sa Tabor
• Ug samtang nag-ampo si Jesus, nasaksihan sa iyang mga kauban nga nausab ang iyang panagway ug migilak sa kaputi ang iyang saput; mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya mahitungod sa umaabot nga kamatayon ni Jesus sa Jerusalem
• Natapos ang ebanghelyo sa paglandong sa panganod ug ilang nadunggan ang usa ka tingog nga nag-ingon: Kini mao ang akong Anak nga akong gipili; pamatia ninyo siya
• Sa tradisyon sa mga Judio ang bungtod usa ka simbolo diin nagapakita ang Dios. Mao kini nga si Jesus kanunay nga moadto sa bungtod aron sa pag-ampo. Everytime nga aduna siyay importante kaayo nga desisyon nga pagahimoon, moadto siya sa bungtod aron mag-ampo
• Nahitabo na kini kang Moises nga nakigtagbo sa Ginoo sa Mt. Sinai ug sa pagkanaog ni Moises nagasidlak ang iyang nawong, dili na makatan-aw ang mga tawo kaniya tungod sa kadan-ag. Mao usab si Elias, nakigsulti usab ang Ginoo kaniya sa usa ka bungtod
• Sa 1st reading sa Genesis, didto usab sa usa ka bungtod nakigsulti ang Ginoo kang Abraham diin iyang gisaad nga ihatag niya ang tambok nga yuta sa katawhan sa Israel
• Ang lain nga simbolo diin anaa ang presensya sa Ginoo mao ang panganod. Ug karon, si Jesus gipaila ngadto sa mga tinun-an nga siya mao ang iyang Anak nga iyang gipili pinaagi sa tingog nga nagagikan sa panganod nga mipatungod kanila ug miingon nga kinahanglang ilang pamation

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan, unsa ang katuyuan sa Ginoo sa tanan nilang nasaksihan? Ang pagpadayag kon si kinsa gayud si Jesus aron nga masinati siya sa pipila ka mga tinun-an
• Gitagaan sila ug higayon nga makit-an ang himaya sa langit pinaagi sa nagsidlak nga nawong ni Jesus, pinaagi kang Moses ug Elias nga gilukop usab sa langitnong himaya
• Ang tinuod, wala man gayud makaila si Pedro kon si kinsa ang duha ka tawo nga nakigsulti kang Jesus, apan tungod kay siya napiskan sa dan-ag sa himaya sa langit nakaila si Pedro nga sila diay mao si Moises ug Elias; ang mga propeta sa katigulangan
• Ug ang Ginoo mismo mao ang mitingog nga si Jesus mao ang akong Anak nga gipili, pamatia ninyo siya
• Mga kaigsoonan, klaro kaayo ang mensahe sa atong ebanghelyo karon: kon ang tawo kanunay nga magaampo, iyang makit-an ang nawong sa Ginoo, iyang masaksihan ang himaya sa langit, iyang masabtan kon unsa ang kabubut-on sa Ginoo, ug iyang mabatian ang tingog sa Ginoo kon unsa ang angay niyang buhaton, without any explanation
• Kitang tawo makaangkon ug kabag-ohan sa kinabuhi kon mamati kita sa pulong sa Ginoo. Mabag-o kon kita motuman sa iyang mga gitudlo kanato
• Usa sa mga kamatuoran sa atong Kristiyanong pagtuo mao man nga ang tawo nakasala tungod kay misupak man siya sa sugo sa Ginoo
• Ug ang sala mao kana ang makapalaksot sa katahum sa atong kalag. Sin disfigures our soul because sin erases the beauty and the radiance of our soul
• Ang kaambongan sa usa ka ulitawo ug ang kaanyag sa usa ka dalaga magpabilin man gihapon bisan dako ang sala nga ilang nahimo. Apan ang atong relasyon sa Ginoo, ang pakigdait sa usag-usa mao ang madaut
• Magsugod na ug kaparat, maglikay-likay na, dili na magtinagdanay, magbinungolay na, way lami ang kinabuhi kay dili hingpit ang atong kagawasan sa atong panglihok-lihok tungod kay nagbabag man ang sala
• Mao kana nga magtinga usab ang atong kalag ug espiritu kon sa dugay nga panahon dili usab kita makapangayo ug makahatag ug pasaylo sa uban
• Pamalandongan nato ang ebanghelyo, samtang nag-ampo si Jesus, misidlak ang iyang nawong. Unsay buot ipasabot niini?
• Ang pag-ampo ug pagpasaylo usa sa mga butang nga makapabag-o sa panagway sa atong kalag. Mao kini ang makapabalik sa nadaut nga relasyon sa usag-usa. Mao kini ang makapabalik sa kanhing katahom sa panagway sa atong kalag. Our soul will once more be transfigured because of prayer
• Ngano man? Unsa man diay kining pag-ampo? Kon kita mag-ampo, nakigsulti kita sa Ginoo. Kon kita mamalandong, ang Ginoo ang nakigsulti kanato. Mao kana nga atong mabatian ang iyang tingog sa kinahiladman sa atong kasingkasing, ug mao kana ang magtukmod kanato nga maghinulsol sa atong sala ug himoon na nato ang pagpinasayloay
• Kon ang mata maoy samin sa atong kalag, ang atong kalag mao usab ang samin sa nawong sa atong Ginoo. We are created according to God’s likeness and image
• Mao nga miingon si San Pablo that the body is the temple of the Holy Spirit; and the soul which is still inside the body, the soul is the very temple where God dwells matud pa ni Santa Teresa de Avila
• Unsaon man pagpuyo sa Ginoo sa atong kalag nga mangita man gayud na siya ug limpiyo nga pinuy-anan, kon dili kita kanunay nga maghipos-hipos sa mga sala nga nagkabuagsa sa atong kinabuhi?
• Nagauban ang lawas ug kalag kay buhi pa man ta, busa ang kadaut sa sala, matagamtam usab sa lawas ug kalag
• Ang kabag-ohang pisikal maayo man kana. Dali rang mabag-o karon ang hitsura sa tawo tungod sa advanced technology in aesthetic medicine. Anaa ang rhinoplasty, liposuction, silicon, botox, even total body rejuvenation and gender and sex change are now all possible
• Ang nawong sa imong mga profiles sa internet, kon kamao ka perte na kang gwapaha, perte na kang gwapoha sa imong picture. Apan panagway lamang kini mga kaigsoonan. It hardly benefits the reconstruction of our soul. Mas importante ang kabag-ohan sa kinahiladman sa atong pagkatawo kay sa gawasnon nga makita
• Gipahinumduman kita niini sa ika-2 pagbasa mahitungod sa pagkaibog nga lawasnon

C. Challenge
• Mga kaigsoonan, niining panahon sa kuwaresma atong pamalandongan nga ang tawo nga maampoon makakita sa lamdag sa kabubut-on sa Ginoo. Ang pag-ampo usa sa gipangayo sa atong simbahan nga atong pagahimoon niining mga panahona
• Pinaagi sa pag-ampo, mabatian nato ang tingog sa Ginoo. Mao kini ang makapabag-o sa atong kinabuhi
• Mao kini ang makapabag-o sa panagway sa atong lawas ug kalag kay matul-id na man ang nagusbat nga panagdait ug mahibalik na usab ang atong kalag sa kanhi niyang katahom ug kahimsog
• Ang pag-ampo ug pagpasaylo mao ang pagkaon sa atong lawas ug kalag kay mao kini ang molihok aron kita mabag-o. Mao kini ang change of heart, conversion, and change of a lifestyle or metanoia
• I tell you, kon kita dili mangayo ug pasaylo ug kon kita dili mohatag ug pasaylo will live in pain. Life is so full of stress and tensions and in fact, it is really debilitating nga maka- contribute sa daghang klaseng mga sakit
• Pinaagi sa lamdag sa Ginoo tungod sa atong mga pag-ampo hinay-hinay nga mausab ang atong kinahiladmang panagway tungod kay magasunod na man kini sa kabubut-on sa Ginoo. And once more all of us will glow with the radiance of his grace
• Indeed, prayer and forgiveness will transfigure both our body and our soul

Tap or click to download

Luke 9 verse 28-36 Cebuano

Luke 9 verse 28-36 Cebuano

Comments are closed.