Luke 1:1-4, 14-21 3rd Sunday in Ordinary Time January 23, 2022 • Ang tria munera o ang 3 ka mga obligasyon mao ang mga buluhaton ni Jesus isip usa ka propeta; isip usa ka pari; ug isip usa ka hari
January 22, 2022
Luke 4:16-30 English 4th Sunday in Ordinary Time January 30. 2022
January 29, 2022

Luke 4:21-30 Cebuano 4th Sunday in Ordinary Time January 30, 2022

4th Sunday Ordinary Time
Jeremiah 1:4-5, 17-19
1 Corinthians 12:31-13:13
Luke 4:21-30

A. Text/Context
• Ania na karon si Jesus sa Nazareth sa lungsod diin siya nagdako ug sumala sa kustombre sa mga Judio moadto sila sa ilang sinagoga aron maminaw sa mga pulong sa Dios ug si Jesus ang mibasa karon sa balaang kasulatan
• Ang gibasa ni Jesus mao man ang gitagna ug gisulat ni Propeta Isaias nga nagsaysay mahitungod kang Jesus ug karon si Jesus mismo ang mibasa niini. Mao nga miingon si Jesus “Natuman karong adlawa kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog.”
• Kon magsaysay kita sa kaagi sa uban, dili kaayo kusog ang impact apan kon kita na mismong nakasinati ang magsaysay niini nindot gayud kaayo paminawon mao nga nakadayeg kaayo ang katawhan. Apan bisan niini miingon sila, “Dili ba anak man kini siya ni Maria ug Jose?”
• Nganong hawod man kaayo manulti? Unsa may mahimo sa anak sa usa ka panday
• Ug nagpadayon si Jesus: Pamati kamo kanako: daghang mga biyuda sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta
• Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kondili ngadto hinuon sa biyuda sa Sarefat sa kayutaan sa Sidon. Ang Sidon mga kaigsoonan lugar sa mga pagano
• Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo apan wala siyay bisan usa kanila nga giayo gawas kang Naaman nga taga-Siria.” Ang mga taga Siria usab mga kaigsoonan, dili mga Judio
• Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan. Nanindog sila ug ilang giguyod si Jesus ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo
• Nganong nasuko sila pag-ayo? Kay nabungkag ang ilang garbo. Dili sila makadawat nga sila mao ang piniling katawhan sa Ginoo ug mao na hinuon ang gipasagdan na lang. Napukan ang ilang pagkamasinahon; dako kaayo ang ilang pangabubho
• Wala ko makaadto sa Nazareth apan gitudlo sa among tour guide ang lungsod ibabaw sa bungtod ug naay pangpang sa kilid didto nila gustong ihulog si Jesus
• Gisulti na sa atong unang pagbasa kang Propeta Jeremias: nga karong adlawa, hatagan ko ikawg kaisog sa pagsukol kanila. Mahisama ka sa kinutaan nga siyudad, sa puthaw nga haligi ug sa bronsi nga paril. Dili sila makabuntog kanimo kay ubanan ug panalipdan ko man ikaw. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini.”
• Dili pa panahon nga moabot ang kamatayon ni Jesus. Nasayod usab si Jesus mohangyo gayud sila nga maghimo siya ug milagro sa Nazareth sama sa gihimo niya sa Capernaum apan unsaon paghimo ni Jesus ug milagro nga wala man gani silay pagtuo kaniya?
• Kinahanglang mag-una ang atong dakong pagtuo sa Ginoo ug himoon na sa Diyos ang milagro nga atong gipangayo. Ang pagtuo mao ang prerequisite; ang pagtuo mao ang initial requirement

B. Human Situation
• Ang sitwasyon karon sa atong ebanghelyo mao kining atong gitawag karon nga bias o prejudice kay tungod kaila na kaayo nimo ang usa ka tawo, walay nahibaw-an, walay maayong buhat, way nahut, unya makit-an na nimo nga nagwali na sa atong simbahan: oy kinsa man ning tawhana nga maayo naman manulti? Perte man ning bugoya kaniadto
• Normal man usab kini nga reaksyon, apan kon ato na gyud siyang ibutang sa kahon nga dili na gyud siya mabag-o, it is not fair, kay ang tawo duna man gyuy kausaban
• Kon ingon niana ang atong pagtratar kanila wala na nato sila tagai ug higayon nga magbag-o. Kita na hinuon ang nakasala niana
• Sama usab kini sa istorya sa usa ka sanlahon nga naayo na sa iyang sakit. Kaniadtong seminarista pa kami duna mi exposure sa Tala Leprosarium sa Caloocan. Didto namo nadunggan nga ang sanlahon gideklara na sa doctor nga naayo na busa makagawas na siya
• Andam na siya mobalik sa katilingban. Ang nahitabo, pagsakay niya sa jeep kay tua siya sa tumoy iyang itunol ang plete walay modawat kay nahadlok sila nga matakdan kay namubo na man ang iyang mga tudlo tungod sa sanla
• Usa ka semana nga wala siya dawata bisan sa iyang mga kaparentihan mibalik na lang siya sa leprosarium kay mas maayo pa sa sulod dawaton siya sa iyang mga kauban. Apan sa gawas bisan pagtunol na lang sa sinsilyo walay mohimo niini
• Balik kang Jesus, ang mga Nazaretnon nakaila kang Jesus busa dili sila motuo nga si Jesus taas na ug kinaadman ug maayo na manulti
• So wala sila modawat kang Jesus. Bisan sinilingan na lang nga paghigugma wala gayud sila niini, gani gusto pa nilang patyon si Jesus kay nanamastamas sa ilang pagkapinili nga tawo sa Ginoo
• Ug mao na kini ang gisangyaw ni San Pablo sa mga taga Corinto: Ang gugma mapailubon ug maluluy-on. Dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitas-on o bastos.
• Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan; ang gugma dili masuk-anon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kondili sa kamatuoran. Ang gugma mopailub, motuo, molaom ug molahutay gayod
• Bisan ang mga taga Nazaret nga maoy piniling mga katawhan sa Ginoo kon wala silay paghigugma walay kapuslanan ang tanan

C. Challenge
• Ug mao kini ang hagit karon sa atong ebanghelyo: nga kita magbaton sa birtud sa paghigugma sa atong isigkatawo
• Ang tawo bisan inunsa ka luog sa balatian kon tawo siya adunay kasing-kasing aduna gihapon kanay kalooy gawas na lang kondili gayud siya tawo
• Kay karong panahona, daghan na kaayo ang mga artificial intelligence. Ang akong research for many years ako nang namatud-an nga dunay mga tawo nga gipanghimo gikan sa mga underground laboratories ug ila nang gipanghimo ang mga super humans who are so intelligent but they are not humans at all
• Humanoids really look perfectly humans and they worked in the top governments with all intent to control all of us
• Mao kini sila ang naghatag ug kasamok ug kagubot sa kalibutan kay wala silay kalooy because they have no capacity to love because they have no souls because they were not created after the image and likeness of God
• And there are also human beings who have become the minions of Satan because they have sold their souls because of the lure of power, wealth and fame
• Whether you believe it or not there are reptilians, there are shape shifters nga sama sa computer ang mga utok but they do not have mercy at all kay dili man sila tawo
• Bisan sa panahon ni Adolf Hitler nganong nahimong bangis kaayo ang mga Gestapo? Tungod kay sa daghang mga tuig gi-brainwash niya ang mga Germans nga ang mga Judio dili angay nga mabuhi sa kalibutan because they are the tuberculosis of the race, the parasites of society and so the hatred against the Jews is growing day by day and the 6 million Jews ended up burned in the gas chambers
• This is the danger kon atong i-discriminate ang ubang tawo. Busa kon ubos kaayo ang pagtan-aw nato sa uban, mao na kana ang hinungdan nga makahimo ka na ug dili mao kay tan-aw nimo dili man siya sama kanimo
• Of course, that is very extreme apan kong tan-aw nato nga taas kita kaysa uban, maglisod na kita sa paghigugma sa uban kay dili man sila sama kanato
• Ang sukod sa atong pagkatawo mao ang atong paghigugma sa sa atong isig ka tawo kay kita hinimo pinaagi sa larawan ug hulagway sa Ginoo

Tap or click to download

Luke 4 verse 21-30 Cebuano

Luke 4 verse 21-30 Cebuano

Comments are closed.