Matthew 6:1-6, 16-18 Ash Wednesday March 2, 2022 When you fast, do not look gloomy like the hypocrites
March 1, 2022
Luke 9:28-36 Cebuano 2nd Sunday of Lent March 13, 2022 Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias
March 12, 2022

Luke 4:1-13 1st Sunday of Lent Year C Cebuano March 6, 2020 Dili mabuhi ang tawo sa pan lamang. Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios

1st Sunday of Lent – Year C
Deuteronomy 26:4-10
Romans 10:8-13
Luke 4:1-13

A. Text/Context
• Niining tungura mao pay pagkahuman sa pagpuasa ni Jesus sa sulod sa 40 ka dias didto sa disyerto; ug karon nahuman na siya ug napuno siya sa Espiritu Santo
• Ang mga Judio nagatuo nga ang disyerto mao ang puluy-anan sa mga dautang espiritu; ug karon ania si Jesus nag-atubang kang Satanas aron tintalon
• And so what a time for temptation! Can you imagine? After forty days without food and drink, Jesus could have been so famished. He must be starving and perhaps even dying of hunger and dehydration
• Gigutom na pag-ayo si Jesus ug niabot ang yawa niining oras sa kalisod aron siya tintalon
• Perte gyud ning yawaa ni. Nakasinati na ba kamo niini nga naa kay dakong problema nga giatubang ug daghan usab nga moabot nga magsamok-samok sa imong kahimtang?
• That’s the tactic of the devil, he will arrive in our most difficult moment. Ingon niana ang pagsulay
• Ug unsay gigamit sa yawa aron pagtintal kang Jesus? Anak ka man kaha sa Dios, himoang pan kining bato. Sa oras sa naghingapin nga kagutom ingon niini ang pagtintal
• Si Jesus mitubag, Ang Kasulatan nag-ingon, Dili mabuhi ang tawo sa pan lamang. Ug mao kana mga kaigsoonan, kini gitagaan ni Jesus ug sumbanan sa kalibutan. Adunay mga santo ug santa nga nabuhi nga wala gayud mokaon sa ordinaryo nga pagkaon kondili ang Eukaristiya lamang
• Si St. Joseph Cupertino usa ka Franciscano sama namo lived for 5 years without food apart from the Eucharist
• Si Blessed Alexandrina da Costa nabuhi sa 13 katuig nga walay kaon-kaon except sa hostiya sa Eukaristiya. She died in 1955
• So ang unang tentasyon wala mosaril kang Jesus
• Ang ika 2 nga tentasyon: gipakita ni Satanas ang tanang gingharian sa kalibutan. Ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kon mosimba ka kanako
• Unsay tubag ni Jesus? Ang Kasulatan nag-ingon, Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Wala gihapon mosaril ang ika 2 tentasyon
• Ang ika 3 nga tentasyon: Gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa Templo ug giingnan, Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon ang Kasulatan, Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo. Kini nag-ingon usab, Sapnayon ka nila sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil
• Si Jesus mitubag, Ang Kasulatan nag-ingon, Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios
• Human niini nalagpot na si Satanas kay dili siya makadawat nga si Jesus ang iyang Dios

B. Human Situation
• Ang tentasyon kanato adto kana ipunting sa yawa sa atong pinakahuyang nga parte sa atong pagkatawo
• Kon hilig ta sa kaon ipakita kanimo ang tanang lami sa kalibutan
• Kon hilig kag babaye, ipakita niya tanan ang pinakamaanyag nga babaye. Kon hilig kag lalaki ipakita niya ang tanang pinakaambongan nga lalaki aron dili ka gayud mobalibad
• Sa unang tentasyon, kon atong tan-awon ang tentasyon sama sa paghimo sa bato ngadto sa pan; actually, coverup ra usab kana; kay ang gusto sa yawa nga kita matagbaw, mabusog nga walay paningkamot
• Sa ika 2 tentasyon Atong gamiton ang gahom, ang impluwensya, ang posisyon, aron dali nato kaayo nga maabot ang kaharuhay sa kinabuhi nga walay paningkamot. Dili na motrabaho kay dako man ang kwarta sa pagpananto, dako man ang kita sa druga, dako man ang kita sa mga under the table nga kontrata
• Sa ika 3 tentasyon, the most stupid and insensible kay paambakon niya si Jesus gikan sa taas nga lugar sa templo kay nasayud siya nga motabang ang mga anghel
• Out of the blue moambak lang ka kay dunay mosalo sa imoha? Nganong moambak man kuno ta aron lang ipakita nga duna kay gahom?
• Mao kini ang tentasyon nga wa gyuy buot ang nagtintal. Ang mga tawo sa nasunog nga building dili kaagwanta sa kainit mao nga moambak pamasin nga mabuhi pa sila inig abot sa ubos
• Apan ang tawo nga gusto gayud ipakita ang iyang gahom buhaton kini niya aron daygon sa nakakita kaniya
• Dili ingon ani ang gahom sa Ginoo. Maghimo siya ug milagro ug ang tawo nga makakita mabag-o sa iyang kinabuhi tungod sa kaayo sa Ginoo. Mabag-o ang iyang espiritwal nga kinabuhi
• Ang yawa alsahon niya gikan sa katre ang na possessed aron ipakita sa exorcist nga siya gamhanan ug simbahon nimo siya tungod sa imong kahadlok
• The devil will perform very weird miracles: moalsa ang mga katre, mosira moabli ang pultahan, mapalong mosiga ang suga, moirog ang mga cabinet, manglupad ang mga plato kay ang yawa nga mapahitas-on ug manghinambog nga siya gamhanan aron mahadlok kita
• God will never do those ugly miracles. God will never perform a miracle without any spiritual benefit to the recipient
• Moingon ang uban maayo man kay Dios man si Jesus makalikay gayud siya sa mga tentasyon, dili siya maglisod
• Apan kita tawo lang dili gyud ta makalikay. Tinuod man pud na; apan dili nato kalimtan nga si Jesus tawo usab sama nato
• Sa sinugdan sa ebanghelyo nag-ingon kini: Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw
• Dako kaayo ang giya sa ES sa mga oras sa tentasyon. Nganong wala gayud matintal si Jesus tungod kay gilukop siya sa ES
• Mao usab kana ang mahitabo kanato. Bisan kita nagkamang na sa kalisod tungod sa tumang kakabos ug kapit-os sa kinabuhi dili gihapon kita matintal sa paghilabot sa butang nga dili ato
• Bisan gimingaw ka na sa imong asawa o sa imong bana dili ka gihapon makig relasyon sa uban kay ang ES ang molamdag kanimo
• Mao kana ang gahom sa pagpuasa nga atong pagahimoon niining panahon sa kuwaresma. Kon kita magpuasa, mamahimong balaan ang imong lawas, ang huna-huna, ang kasing-kasing kay mapuno man kita sa ES, mahilayo kita sa tentasyon ug mga pagsulay; bisan ang dautang espiritu malisang na dayon pagkakita sa atong panagway

C. Challenge
• Ug mao kana ang hagit karon sa atong ebanghelyo: kita gipahinumduman niining unang Domingo sa kuwaresma nga ang pag-ampo, ang pagpuasa, ug ang pag paghatag mao kana ang makapalig-on sa atong lawas ug kalag batok sa mga tentasyon nga moabot kanato
• Sa atong mga pagbasa sa Deuteronomio ug sa mga taga Roma, kon sangpiton nato ang Ginoo dili kita niya pakyason
• Sangpiton nato ang gahom sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ug pagpuasa ug iya kitang luwason sa kapildihan sa atong kalag

Tap or click to download

Luke 4 verse 1-13 Year C Cebuano

Luke 4 verse 1-13 Year C Cebuano

Comments are closed.