Matthew 2:1-12 (English) January 2, 2022 Solemnity of the Epiphany of Our Lord (We may not have seen the beauty and the brilliance of the Lord with our own naked eyes just like what the shepherds saw and what the Magi has witnessed or even the animals who were there in the manger but he has already revealed to us who he is a long time ago)
January 2, 2022
Luke 2:41-52 Feast of the Sto. Niño January 16, 2022 Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila
January 15, 2022

Luke 3:15-16, 21-22 Baptism of our Lord January 9 Samtang nag-ampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ikaw mao ang pinangga kong Anak. Nalipay kaayo ako kanimo.”

Baptism of the Lord
Isaiah 42:1-4, 6-7
Acts 10:34-38
Luke 3:15-16, 21-22

A. Text/Context
• Samtang si Juan Bautista nagbunyag didto sa suba sa Jordan, nagpangutana ang mga katawhan kon siya na ba ang Mesiyas nga ilang gipaabot
• Sa Mediterranean culture, aron ipakita ang pagbasol ug pagsalikway sa ilang mga sala ilang himoon ang ritwal sa pagbunyag sa tubig aron mawagtang ug mahinlo ang kabug-at sa ilang konsiyensya nga ilang gihambin
• Ang katawhan nagatuo ug nagalaum nga dili na madugay moabot na ang Mesiyas. Ang uban usab nagatuo nga si Juan Bautista mao na ang Mesiyas kay nagsige na man siya ug pamunyag sa katawhan
• Apan pamation nato ang gipahayag ni Juan Bautista bahin kaniya: Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig apan may moabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo
• Ang katawhan naturalmente makurat niining balitaa ug mahadlok usab sila nga sila abtan sa Ginoo nga walay pagpangandam ug basin usab nga siya na ang Mesiyas. Of course ang tubag; dili siya mao ang Mesiyas
• Di ba sa panahon sa Adbiyento mao ra na ang tema nga gibalik-balik ug mao kana ang pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo
• Ingon niana ang sitwasyon ug niabot pa gayud karon si Jesus nga nagpabunyag ug daghan usab ang nagalaum nga si Jesus mao na ang Mesiyas. Naglibog na ang katawhan
• Nagpabunyag si Jesus bisan siya walay sala. Mao kini ang pagtuo sa katawhan nga matinud-anon sa ilang relihiyon. Nailhan usab nila si jesus nga mao na ang Mesiyas nga miabot kay nagasubay sila sa nahisulat sa Torah o sa ilang mga Scriptures
• Gani ako pang nabasahan sa mga non-canonical writings nga ang mga miyembro sa mga extended family ni Jesus wala gayud mouyon sa ilang desisyon nga si Jesus magpabunyag kang Juan Bautista
• Daghan ang mipugong kaniya; apan si Jesus nagpabunyag gihapon didto sa Jordan
• Matud pa sa saysay sa atong ebanghelyo samtang nag-ampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati
• Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ikaw mao ang pinangga kong Anak. Nalipay kaayo ako kanimo”
• Usa usab kini ka dakong Epifania kay ang amahan na mismo sa langit ang nagpadayag nga si Jesus mao ang iyang pinanggang anak
• Apan wala mag-ingon ang ebanghelyo nga ang maong tingog nadunggan sa tanang katawhan
• Apan, piho kon nadunggan kini ug nakit-an sa katawhan dili na gud kini nila ibaylo bisan unsa pa man ang mahitabo kay ila nang nakit-an kon unsa ang dagway sa ganghaan sa langit

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan, unsa ang pinakadakong kinaadman nga gipahayag kanato karon ngano nga si Jesus nagpabunyag kang Juan Bautista bisan wala siya’y nahimong sala?
• Ang pagbunyag sa tubig nagtimaan kini sa paghinolsol sa sala. Ngano man intawon nga si Jesus nga dili makasasala magpabunyag pa man gihapon? Mao kini ang dakong pamalandong karon
• Ang tubag: tungod sa birtud sa pagpaubos. Gipaubos ni Jesus ang kaugalingon sama sa usa ka makasasala bisan dili; tungod kay giangkon niya ang atong mga sala
• Siya ang mipas-an niini ug siya ang nangayo ug pasaylo sa atong mga sala tungod ug alang kanato. Atong hinumduman ang gisulti ni Juan: Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo
• Ug mao kini ang akong nasinati sa akong pagkapari sulod sa 18 ka tuig na; labi na sa sakramento sa kumpisal
• Ang mga naghinolsol sa ilang sala ilabi na kadtong nahilayo na sa Ginoo sa dugay nga panahon, mga naghinolsol nga nakahimo ug dagko kaayong mga kalapasan
• Inighuman sa kumpisal magpaambit gayud sa ilang suod nga mga higala: abi nimo, pagkahuman nako mangumpisal, gibati ako ug kagaan sa akong dughan, mura kog naibtan ug tunok; hamugaway kaayo ug malinawon ang akong pamati
• Mao na kana ang pagbunyag sa Espiritu Santo; bunyag sa kalayo nga labaw pa sa pagbunyag sa tubig kay ang imong kasing-kasing nagdilaab na sa gugma sa Ginoo ug sa imong isigkatawo
• Ang pinakamalipayong tawo dinhi sa ibabaw sa kalibutan mao ang nakapangayo ug pasaylo ug ang nakahatag ug pasaylo
• Tungod kay ang pagpangayo ug pasaylo ug paghatag ug pasaylo usa man ka dakong pagpaubos nga atong nahimo
• Ug ang birtud sa pagkamapaubsanon mao man kana ang bandera sa tanang birtud sa Kristiyanong kinabuhi
• Si Jesus nga atong Ginoo, naghatag na ug daghang higayon aron mahimo nato siyang sumbanan sa pagpaubos nga sa akong pangagpas wala siguro nato kini himatikdi kaayo sa atong mga pamalandong
• Human sa Adbiyento gisaulog nato ang pasko diin nagpaubos ang Ginoo pinaagi sa pagpakatawo sa pasongan; nga balay sa mga hayop samtang siya usa ka Dios
• Karon nagpabunyag na usab siya sa Jordan bisan siya dili makasasala; ug hangtud sa katapusang pitik sa iyang kinabuhi gilansang siya sa krus ug gisilotan bisan siya dili usa ka kriminal

C. Challenge
• Mao kini karon ang hagit sa atong ebanghelyo niining pagbunyag kang Jesus
• Ang mga sumbanan sa pagpaubos sa Ginoo mao kini ang gihilakan sa tanang mga balaan sa atong simbahan
• Kay dili gayud matukib sa ilang mga dughan ngano nga ang usa ka ambongan nga bata maghigda man sa ibabaw sa sagbot
• Ngano nga ang tawo nga walay sala mahiagom man sa silot sama sa usa ka kriminal
• Akong nabasahan mga kaigsoonan nga bisan gani ang usa ka huwes nga nagpakanaog na sa desisyon sa korte suprema aron mabanlod sa bilangguan ang sad-an; anaa na ang tanang ebidensya; human niana, bation gihapon siya ug kabalaka ug kahadlok kay basin sayop ang nahimong desisyon
• Mao kana ang tawo nga mapaubsanon mga kaigsoonan. Wala niya hupti ang gahom bisan siya gamhanan. Wala siya magsalig sa katul-id sa iyang panghuna-huna bisan sa kahait sa iyang salabutan
• Aduna pa siya’y laing gisaligan; ang lamdag sa Espiritu Sato kay mao kana ang modan-ag kanatong tanan aron dili kita mapandol sa atong paglakaw
• Ang garbo mao kana ang makapapilde kanato. Kita gipahimumduman karon nga ang birtud sa pagpaubos mao kana ang magtuklod kanato aron kita maghinolsol sa atong sala pinaagi sa pagpaubos
• Mosunod na niana ang pagpangayo ug paghatag ug pasaylo; ug human niana moabot na ang lamdag sa Espiritu Santo
• Atong mabuntog ang atong garbo kon atong tan-awon nga ubos kita atubangan sa Ginoo
• Bisan ang gahom sa kangitngit mabuntog ug malagpot kay dili makaagwanta si Satanas sa tawo nga mapailobon
• Sa panahon nga si Jesus gidagmalan ug gipanamastamasan; naghulat si Satanas nga gamiton ni Jesus ang iyang gahom aron mobatok sa mga pagbiya-biay aron magsugod na ang gubat sa mga anghel ug mga demonyo sa kalangitan
• Apan napakyas ang yawa, nagpailob man hinuon si Jesus, nagpaubos, wala mosukol ug wala gani maggunok sa mga pagbiay-biay
• Human sa iyang pagkabanhaw, nabuntog ang kamatayon, nabuntog ang gahom sa kangitngit tungod sa pagpaubos
• Adunay gahom ang birtud sa pagpaubos kay bisan gani ang yawa, naghingapin ang kalisang sa tawo nga mapaubsanon

Luke 3 verse 15-16, 21-22 Cebuano

Luke 3 verse 15-16, 21-22 Cebuano

Comments are closed.