Luke 1:26-38 Solemnity of the Immaculate Conception December 8, 2021
December 7, 2021
Luke 1:39-45 4th Sunday of Advent December 19, 2021 Mary visits Elizabeth
December 19, 2021

Luke 3:10-18 3rd Sunday of Advent (Gaudete Sunday) December 12, 2021

3rd Sunday of Advent
Zephaniah 3:14-18
Philippians 4:4-7
Luke 3:10-18

A. Text/Context
• Si San Lucas wala maglitok sa mga dagko ug sikat nga mga personalidad nga mga makasasala sa katilingban nga naghinolsol kondili ang mga ordinaryo kaayo nga mga makasasala sama sa mga kubrador sa buhis ug mga sundalo
• Kining mga tawhana mao gayud kini sila ang kontra kaayo sa katawhan tungod kay mga loyalista man kini sila sa emperador sa Roma
• Ang mga tax collectors magpatuyang lang ug kobra sa buhis sa customs, sa mga tolls, sa taripa, ug daghan pang uban
• Ug ang background niini tungod kay ang tax collection system sa Roman empire was very inefficient, busa, daghang higayon aron kini maabuso nga maoy nagtukmod kanila aron sila mahimong mga corrupt kaayo sa ilang trabaho
• Mao usab ang mga kasundalohan, tungod kay sila kusgan, dunay hinagiban, maoy trabaho nila ang mangilkil sa katawhan. Ilang akusahan ug sala ang tawo, hadlokon, ug aron dili dakpon, pabayron
• Ang hinungdan gamay ra kaayo ang ilang sweldo tungod kay corrupt man usab kaayo si Haring Herodes nga maoy nagpasweldo kanila. Ug labaw sa tanan mao nga kontra gayud kini sila sa katawhan tungod kay mga Judio usab sila nga nakigkonsabo sa gobyerno sa Roma. Giunay sila sa ilang kaugalingong katawhan o kababayan
• Walay kalainan mga kaigsoonan kon unsa ang sitwasyon kaniadto ug karon
• Human sila magpabunyag, nangutana sila kon unsa ang ilang buhaton
• Ang unang tubag ni Juan kon duna kay duha ka sapot ang usa ihatag sa walay bisti
• Sa mga tax collectors siya miingon: ayaw kamo paningil ug labaw sa gisugo sa balaod
• Sa mga kasundalohan siya miingon: Ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kon sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol
• Ug tungod sa kinaadman sa tubag ni Juan ang tan-aw sa katawhan kaniya nga siya na ang Mesiyas nga miabot
• Apan miingon si Juan nga: Ako nagbunyag sa tubig apan may moabot pa nga labaw kanako nga dili gani ako angay bisan sa pagbabdbad sa iyang sandalyas.
• Siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo ug iyang lainon ang tahop sa mga lugas. Ang trigo tigomon, apan ang tahop sunugon sa kalayo nga dili mapalong

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan, kon atong pamalandongan ang mga tubag ni Juan, praktikal kaayo ang iyang mga sugyot sa pagbag-o sa kinabuhi
• Wala magsugyot si Juan nga sila magpuasa, o mohapa sa templo, o molakaw nga magtiniil, o molakaw nga magluhod timaan sa pagbag-o
• Kon duha ang imong sapot ihatag ang usa sa walay bisti? Buot ipasabot dili kita magpupakabuta, magpupakabungol sa mga tawo nga nanginahanglan. Atong ihatag sa uban kon unsa man ang angay alang kanila
• Ang atong ebanghelyo karon nagsugyot nga kita magmatinud-anon dili lang sa atong mga trabaho kondili sa tanan natong mga buhat
• Kay ngano? Kon kita matinud-anon bisan dili kita mohatag ug limos sa mga makililimos, kon kita ngatrabaho gayud sa ensakto nakatabang ka na indirectly sa mga nanginahanglan
• Kon mosunod kita sa sugyot ni Juan, mahimong epektibo kaayo ang tax collection system ug malikayan ang corruption kay ang buhis mahimutang na sa maayong kamot, modako na ang pondo sa social welfare nga mao na ang magrehabilitate sa mga bata nga naglaroy-laroy sa kalsada
• Ug ang pagbag-o sa mga kasundalohan ang epekto niini is an efficient and disciplined military
• Kon magsugod ang renewal sa kinabuhi sa matag tawo nga nagtrabaho sa atong army, navy, and air force dugay rang nasulbad ang problema sa Abu Sayyaf ug mga kidnappings
• Kon kita mahimong matinud-anon sa atong mga buhat, ug sa tanan natong mga katuyuan, we are building a reputation of credibility
• Ngano nga sa pagsangyaw ni Juan daghan ang mitoo, daghan ang nagpabunyag, daghan ang naghinolosol?
• Tungod kay credible ang reputasyon ni Juan. Nakita sa katawhan nga siya tua magpuyo sa disyerto ug balaan ang mga pamaagi sa iyang kinabuhi
• Ang iya usab nga Amahan nga si Zacarias usa ka matinud-anong pari nga matinud-anong nagsilbi sa Ginoo didto sa templo
• Ang iya usab nga inahan nga si Isabel gibendisyonan usab sa Ginoo nga bisan sa iyang katigulang gihatagan gihapon ug anak nga mao si Juan Bautista
• Ang sakit sa ilang katilingban kaniadto mao nga wala nay kredibilidad ang mga namuno sa ilang katilingban
• Bisan gani ang mga religious leaders dili na makaagak sa katawhan ngadto sa kaayohan
• Kaniadtong 1976, adunay nadiskubre ang mga archaeologists sa ilang mga excavations sa Jerusalem nga gitawag nilag “the mansion.”
• Mao kini ang ilang nakit-ang dako kaayo nga puluy-anan sa nangulo sa templo sa panahon ni Jesus ug ilang nasuta nga kining maong pangulo nagpuyo gayud sa tumang kabuhong ug adunay nahisulat nga dokumento nga kining tawhana manlupigon gayud sa katawhan. Gani siya pa ang mangunay paglatigo sa mga tawo
• Ingon na niini ang sitwasyon sa ilang katilingban. Busa ang pag-abot ni Juan Bautista nga nagsangyaw sa pagpangandam maoy nagpatubo sa ilang paglaum sa kabag-ohan

C. Challenge
• Mga kaigsoonan, ang mensahe karon sa atong ebanghelyo ug ang mensahe karon sa panahon sa Adbiyento mao ang pagbag-o sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi aron kita maandam sa pag-abot sa atong Mesiyas diin itukod na ni Jesus ang Gingharian sa Dios dinhi sa ibabaw sa kalibutan
• Tungod kay ang pagbag-o sa tawo aduna kiniy multiplier effect. Ang usa ka butang nga maayo nga atong nahimo magkani-kanit ang epekto niini. Every act of charity is something contagious. Makatakod ang mga maayong buhat.
• Kon ikaw makahimo ug maayo tungod kay ikaw nagbag-o na sa imong kinabuhi, daghang tawo ang malipay, daghang tawo ang malukmay, daghan ang ma-inspire, ug ang uban makaplagan pa ang dalan balik sa Ginoo tungod sa imong kaayo
• Mao bitaw nga kon ang tawong naglisod imong matabangan, kanunay ka gayud nga mahimumdoman bisan dugay na nga panahon ang milabay. Sa paghimo nato ug maayo bisan gani ang atong mga kaaway atong mabuntog tungod kay sila mabag-o
• Mao kini mga kaigsoonan ang pagpangandam nga gipangayo kanato sa Ginoo niining panahona. Kon ato kining mahimo maghari gayud ang Dios kanato ug mao na kini ang gisaysay sa atong una ug ikaduhang mga pagbasa nga kita maglipay tungod kay ang Ginoo ania na nagpuyo kanato

Tap or click to download

Luke 3 verse 10 Cebuano

Luke 3 verse 10 Cebuano

Comments are closed.