Luke 3:15-16, 21-22 Baptism of our Lord January 9 Samtang nag-ampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ikaw mao ang pinangga kong Anak. Nalipay kaayo ako kanimo.”
January 9, 2022
Luke 1:1-4, 14-21 3rd Sunday in Ordinary Time January 23, 2022 • Ang tria munera o ang 3 ka mga obligasyon mao ang mga buluhaton ni Jesus isip usa ka propeta; isip usa ka pari; ug isip usa ka hari
January 22, 2022

Luke 2:41-52 Feast of the Sto. Niño January 16, 2022 Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila

Feast of the Sto. Niño
Isaiah 9:1-6
Ephesians 1:3-6, 15-18
Luke 2:41-52

A. Text/Context
• Niining Domingoha atong gisaulog ang dakong kapistahan sa atong debosyon sa Sr. Sto. Niño. Sanglit piyesta man karon sa El Senor atong tagaan ug gamay nga kasaysayan ang paglambo sa debosyon sa atong Niño Jesus
• Ang usa sa pinakakaraan nga imahen mao ang gitawag ug “Bambino” kaniadtong 15th century pa nga makaplagan sa simbahan sa Araceli sa Roma
• Nasayud ba kamo nga usa ka Franciscano sama namo ang nagpasiugda sa debosyon sa Balaang Bata? Giukit kini gikan pa sa kahoy nga oliba sa Hardin sa Hetsemane sa Jerusalem. Gidala kini sa Roma ug nagsugod na didto ang debosyon
• Usa lamang kini sa mga debosyon nga gisugdan usab sa among mga katigulangang mga Franciscano
• Ang lain usab nga popular nga imahen sa Sto. Nino mao ang Infant Jesus of Prague nga makaplagan sa Church of the Carmelites Maria de Victoria sa siyudad sa Prague Czechoslovakia apan kini nagagikan sa España nga gidala sa Bohemia kaniadtong 1556. Adunay replica karon niini sa Infant Jesus of Prague didto sa amo sa Davao
• Dinhi sa Pilipinas ang imahen sa Sto. Nino de Cebu maoy milukmay sa daghang mga kasing-kasing dili lamang sa mga Sugboanon kondili sa tanang mga Pilipino
• Kaniadtong Abril 7, 1521, si Fernando Magallanes midunggo sa pantalan sa Cebu
• Human sa usa ka semana, gibunyagan ang katawhan nga gipanguluhan ni Haring Humabon ug Reyna Juana. Si Reyna Juana gitagaan ug regalo sa iyang pagpabunyag nga mao ang imahen nga Sto. Nino
• Kaniadtong 1565, nagkagubot ang Sugbo sa pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi. Nasunog ang balangay ug ilang nakaplagan sa maong sunog ang imahen sa Sto. Nino kaniadtong Abril 28, 1565
• Kini gitugyan sa mga Agustinong mga prayle nga nagpatukod ug simbahan sa tuig 1571 nga mao na karon ang basilica alang sa Sto. Niño Jesus ug nagsugod na ang debosyon
• Sa tuig 1740 usa ka bag-ong simbahan ang gitukod alang kang San Agustin, ug sa Enero 16, ang Sto. Nino de Cebu gitagaan na sa iyang trono sa maong simbahan
• Gikan sa Sugbo ang debosyon mikaylap sa tibuok Pilipinas. Ug sugod sa tuig 1971, ang liturhiya sa piyesta sa Sto. Nino giaprobahan na sa Roma
• Mao kini ang mubo nga kasaysayan sa debosyon sa Sto. Nino sa atong pagsaulog sa iyang kapistahan
• Ug ang atong ebanghelyo karon nagsulti bahin sa bata nga si Jesus nga nagpabilin didto sa templo. Labihan na ang kabalaka sa iyang mga ginikanan nga si Maria ug Jose
• Sa ikatulo ka adlaw ila nang nakaplagan si Jesus nga makinaadmanon kaayong nakigsulti sa mga hanas nga mga magtutudlo sa templo. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug sila nangutana: “Anak nganong gibuhat mo man kini kanamo? Mitubag si Jesus: “Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayud nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong Amahan?”
• Apan wala kini hisabti ni Maria ug ni Jose. Namauli sila sa Nazaret ug si Jesus midako nga masinugtanon kanila. Mitubo sa lawas ug kinaadman nga gikahimut-an sa Dios
• Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan, mao kini ang atong pamalandongan karon sa pagsaulog sa piyesta sa atong El Señor. Midako na si Jesus, mitubo sa lawas ug sa kinaadman. Mamalandong kita niini aron kita dili mahisalaag sa atong debosyon sa Sto. Nino, ang pagka-Dios sa Bata nga si Jesus
• Usa ka Dios nga nagpakatawo nga sama kanato. Isip usa ka tawo sama usab siya kanato nga miagi sa pagkabata, nga atong halog-halogon, hadlaon nga makalingaw kaayo
• Apan dili gayud nato kalimtan nga si Jesus usa usab ka “El Senor” usa ka Ginoo ug usa ka Dios ug mao nga kita nagasimba kaniya. Siya usa ka Dios nga Anak sa Dios nga Amahan mao nga mitubag siya sa iyang inahan nga kinahanglang anaa siya sa balay sa iyang Amahan matud pa sa ebanghelyo
• Ang El Senor adunay sitro ug korona timaan sa iyang pagkahari ug nagagunit sa globo nga mao ang kalibutan timailhan nga siya adunay gahom ibabaw ning kalibutana
• Nagsul-ob siya ug mahalong sapot timaan sa iyang dignidad ug pagkahalangdon. Kon siya usa ka Dios aduna siyay gitahas kanato nga misyon ug siya naglaum kanatong tanan: nga kita mosunod sa iyang mga gitudlo ug mga sugo nga anaa sa ebanghelyo
• Kasagaran man gud kanato ato lamang tan-awon ang Nino Jesus nga usa ka bata nga sama sa atong giagian. Ug klaro gayud kaayo nga gitratar nato nga usa ka bata si Jesus mao nga nagdevelop ang bisan ang pamiste sa imahen. Gikan sa magarbo ug adunahang mga bisti, ang Sto Niño karon nagasul-ob na ug sando ug shorts nga nagdula ug basketbol
• Aduna nay Sto. Nino nga nangihi. Duna nay Sto. Niño de Bombero nga nagduwa sa tubig ug daghan pang uban. Ug ato pang isayaw sa sinulog ang istatwa
• Nakasabot ang simbahan niini. Mao kini ang panag-uban sa atong kultura ug sa atong pagtoo. Mao kini ang gitawag sa teyolohiya ug folk religiosity
• Mahimo lamang kini nga dili maayo kon ato nang hikalimtan nga si Jesus miagi na sa pagkabata. Dili na maayo kon atong ipabilin nga bata pa gihapon si Jesus, tungod kay midako na siya sa lawas ug kinaadman, namatay ug gilansang sa krus alang sa atong kaluwasan

C. Challenge
• Ug mao kini karon ang hagit kanatong mga Kristiyano sa atong debosyon sa Sto. Nino. Atong hinumdoman nga sukad sa pagkahimugso ni Jesus, sa iyang pagkabata, sa iyang pagdako, sa iyang pagkaulitawo, hangtud nga siya miabot na sa 33 nga panuigon sa iyang pagkamatay, nagpabilin si Jesus nga Dios ug tawo ug usa ka hari
• Kon tan-awon nato si Jesus nga usa ka bata, apan hikalimtan na ang iyang pagkadios ug hari, unsa may implikasyon niini? Dili kita motuo sa iyang mga sugo tungod kay dili man kita motuo sa usa ka bata kay wala pa man siya masayud sa iyang gibuhat
• Mao nga bisan Dios apan tungod kay bata aduna kitay unconscious nga huna-huna nga dili toohan tungod kay bata. Malingaw lang kita sa paghadla ug pagdayan-dayan apan dili ang pagsunod sa iyang kagustuhan
• Masinugtanon si Niño Jesus sa iyang mga ginikanan; kita usab giawhag nga masinugtanon sa mga sugo ug balaod sa Ginoo
• Niining pagsaulog nato sa piyesta sa Sto. Nino nanag-uban ang mabulukon kaayong pagsaulog sa atong mga kustombre ug mga tradisyon inubanan sa atong pagtoo
• Usa kini ka maanindot nga pagsaulog apan ang Ginoo nagpahimatngon kanato nga kining tanan walay bili kon kini mopalambo lamang ug magpaadunahan pa sa atong kultura. Ang hingpit nga pagsaulog sa sinulog sa atong Pit Senor mao nga kon kini dili lamang magpalambo sa atong tradisyon ug kultura apan labaw sa tanan kini mopalambo sa atong kinabuhing Kristiyano
• Nga kita molambo sa atong pagtoo kang Jesus pinaagi sa pagtuman sa kabubut-on ni Jesus dinhi sa kalibutan
• Nga makit-an sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ang pagtuman sa tahas ug misyon nga gibilin kanato ni Jesus nga mao ang paghigugma sa atong isig ka tawo

Tap or click to download

Luke 2 verse 41 Cebuano Sto. Nino

Luke 2 verse 41 Cebuano Sto. Nino

Comments are closed.