Luke 1:39-45 4th Sunday of Advent December 19, 2021 Mary visits Elizabeth
December 19, 2021
Luke 2:16-21 Solemnity of Mary, Mother of God (Nahimo kining maong doktrina sa Council of Ephesus, tuig 434 ug gitagaan si Maria sa titulo nga Theotokos usa ka pinulungang Griyego nga buot ipasabot Inahan sa Dios)
December 31, 2021

Luke 2:41-52 December 26 Feast of the Holy Family Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila

December 26 – Feast of the Holy Family
1 Samuel 1:20, 24-28
1 John 3:1-2, 21-24
Luke 2:41-52

A. Text/Context
• Kitang mga Pilipino aduna kitay expression nga kon kita makadungog ug makahahadlok nga balita moingon kita nga Susmaryosep!
• Unconsciously, we are actually invoking the name of the holy family, Jesus, Mary and Joseph. We are actually invoking the intercession of the holy family even though we are not conscious about it.
• Ug mao kini ang atong gisaulog karon ang kapistahan Sagrada Familia. Ang pamilya ni Jesus, Maria, ug Jose
• Karon si Jesus wala mahiuli. Nagpabilin diay sa templo. Dili na gud kaayo bata si Jesus. He was about 12 or 13 years old at that time, apan nganong nawala man si Jesus? Naghingag ba si Maria ug Jose kay wala mabantayi kon asa na nipaingon ang bata?
• Ang Adlaw sa Pagsaylo o Passover, saulogon sa mga Judio kada tuig, ug ang mga pilgrims nagabiyahe pinaagi sa caravans o panon sa libo ka libong mga katawhan ug mga hayop nga nagdungan pagpanglakaw. Busa daghan kaayong mga tawo ug lisod mangita sa imong kauban
• Sa ilang pamatasan istrikto usab kaayo ang segregation of the sexes. Nagdahom si Maria ug Jose nga si Jesus nag-uban sa panon sa mga kalalakihan, wala diay
• Nakaplagan nila sa templo ang bata nga nakig-lantugi sa mga kadagkoang pari
• Ug ingon na lang ang kalipay sa magtiayon sa dihang ila nang nakit-an si Jesus. Si Maria nangutana kaniya: Anak nganong imo man kining gibuhat? Nabalaka kaayo kami kanimo
• Ug si Jesus mitubag: Nganong mangita man kamo? Wala ba kamo masayud kinahanglang ania ako sa balay sa akong Amahan?
• Sa atong panan-aw murag dili maayo ang tubag ni Jesus apan adunay kinaadman niini. Apan wala sila makasabot sa gisulti ni Jesus. Nasayud si Jesus nga anak siya ni Maria ug nasayud usab siya nga anak siya sa Dios
• Sa atong kinabuhi aduna pay mga butang nga hataas pa ug bili kon itandi sa pamilya, ug mao kana ang pamilya sa Dios
• Sa laktud nga pagkasulti, close family relationship is a value, but there is a greater value than the love in a closely knitted family and that is the value of serving God

B. Human Situation
• Gipakita karon sa atong ebanghelyo ang usa ka pamilya nga anaa karon sa dakong krisis. Nawala ang anak. Ug siguro sinati na kaayo nato ang mga problema nga miabot sa atong pamilya
• Kusgan pa kaayo ang pamilyang Pilipino kon itandi sa ubang pamilya sa ubang nasud tungod kini sa paghigugma ug respeto sa miyembro sa panimlay
• Siyempre aduna man gayuy dagkong mga problema sa atong pamilya apan tungod sa pagrespeto sa mga anak sa ilang ginikanan ug paghigugma usab sa mga ginikanan sa mga anak mahatagan ug solusyon o mapakgang pa gani ang mga umaabot nga problema
• Pananglitan dinhi sa Pilipinas kon tigulang na ug masakiton ang ginikanan adunay mga anak o paryenti nga magbantay kanila
• Dili sama sa ubang nasud nga kon matigulang na adto na sila sa home for the aged, kay wala nay mobantay kanila
• Daghan usab ug mga disadvantages kon adunahan na ang usa ka nasud. Sa mga advanced countries, walay katabang sa panimalay, walay motabang pag-alsa sa mga groceries; kon napuno na ug snow ang imong driveway, ikaw ang mopala niini aron makasulod-gawas ang sakyanan. Ikaw ang magkarga sa gasoline, wa kay masugo nga palita ni, adtoa ni, hikaya ni; wala. Kay ngano? Ang tanan dunay trabaho
• Dinhi sa Pilipinas, magsumpaki man ang mga anak kinsay mobantay sa ilang ginikanan nga tigulang na ug masakiton maistorya ra man ang solusyon
• Sa America, dad-on na ang mga tigulang sa home for the aged and old people die there not because of lack of medicines but because of aching loneliness that cannot be replaced by any material return
• Dinhi sa Pilipinas madisiplina pa nato ang kabataan; apan sa ubang nasud kon kasab-an sila motawag sila ug pulis. Magkapuliki na ka ug pangatarungan aron dili ka kasuhan
• Ang akong igsoon, nurse man didto sa Boston, Massachussetts kon adunay bata nga dal-on sa ilang hospital nga dunay bun-og kay nahulog ug unsa pa man moatubang dayon ang mga social workers, kay basin gidagmalan ang bata. Ang mga ginikanan ang first suspect if it is a crime
• Mao nga niingon si St. Pope John Paul II kaniadto nga the best pa gihapon ang family ties sa Pilipinas
• Our families also have our own share of problems: infidelity of a husband or wife, a philandering husband, a nagging wife, a son who is a drug addict, a daughter becoming an unwed mother, problems of extended families, financial bankruptcy in the family, drinking problem, poverty, and many more
• Dili kini masulbad kon walay suporta sa usag-usa nga miyembro sa pamilya. Importa gayud ang pag respeto sa usag-usa aron masulbad ang problema
• When a family member begins to harbor secret affairs, secret decisions, bear in mind you are on the road to ruin. You are building a wall. When you begin to shut off communication, the wall becomes formidable

C. Challenge
• Jesus, Mary, and Joseph have given us an example how to surmount a family crisis. Mary and Joseph supported each other throughout the time when they found out the loss of their son
• They did not blame anybody sa nahitabo. Wala mag hysteria si Maria; wala mag wild si Jose
• Wala pud nila basola ang usag-usa. Nagtambayayong sila sa pagpangita sa nawala nga anak
• Kasagaran man gud kon aduna nay problema ang pamilya, magbinasolay na ang tanan. Ikaw ang hinungdan niini
• Niining kapistahan sa Sagrada Familia gitagaan kita ug sumbanan unsaon pag sagubang sa usa ka krisis nga moabot sa atong panimalay
• Kita karon mamalandong; sa mga ginikanan – atong pamalandongan nganong miabot man ang dakong problema sa atong pamilya? Nganong naingon niana ang kahimtang sa atong mga anak? Basin wala mosantop sa atong huna-huna nga anaa diay sa ginikanan ang hinungdan ngano nga wa na magkadimao ang sitwasyon sa inyong mga anak. Kay usahay usab dali ra kaayo natong basolan nga ang mga anak dili mosunod sa ginikanan; mobatok na man hinuon sila. Apan ngano basin ug wala na pud ninyo tagai ug lugway ang kagawasan sa mga anak. Ilabi na ang mga teenager. Daghan baya na sila ug problema. Kay ang mga adolescents, mahigugma na man na sila. Kinahanglan nga masabot usab kini sa mga ginikanan
• Ug usab ang mga anak. Nakalapas ba kamo sa mga sugo sa ginikanan? Gihimo ba ninyo ang obligasyon labi na sa pag-eskwela, paghimo sa mga buluhaton sa panimalay. Basin kon nagpasagad na lang mo wala na kamo maghuna-huna nga ang mga ginikanan, magsige ug trabaho ug wala na kamoy gihimo sa pagtabang sa panimalay
• Sa magtiayon, mamalandong kamo ngano kaha nga nagkabugnaw na ang pagtagad sa usag-usa. Hinumdomi nga sa altar sa kaminyoon, nagsaad kamo nga mag-uban sa kasakit ug kalipay. Ato kanang balikan ang tanan
• Sama sa sumbanan sa Sagrada Familia, wala magpasagad ang usag-usa sa pag-abot sa krisis sa ilang pamilya
• Si Jesus miuli na sa Nazaret ug midako siya nga masulundon ug masinugtanon kaayo sa iyang mga ginikanan

Tap or click to download

Luke 2 verse 41-52 Holy Family

Luke 2 verse 41-52 Holy Family

Comments are closed.