John 8:1-11 5th Sunday of Lent Cebuano April 3, 2022 Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya
April 2, 2022
Due to the great amount of time needed for transfer to the new assignment for this triennium, https://fraterconstantino.org/ will not be uploading Sunday homilies for the moment. The documents to prepare as required, travels, wirings for the new connections, and the repairs to do are a little daunting. Homily uploads will resume on the Ascension of our Lord, Sunday May 29, 2022. Thanks and God bless. A HAPPY EASTER TO ALL.
April 16, 2022

Luke 23:1-49 Palm Sunday Cebuano April 10, 2022 Osana sa anak ni David. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitas-an

Passion Sunday
Isaiah 50:4-7
Philippians 2:6-11
Luke 23:1-49

A. Text/Context
• Atong nadunggan pipila ka gutlo lamang ang nilabay ang hataas nga ebanghelyo bahin sa pagsakit sa Ginoo
• Ug ang unang bahin sa liturhiya diin nagsugod kita sa gawas sa simbahan sa pagbendita sa lukay nga mao usab ang madaogong pagsulod ni Jesus sa pergola o ganghaan sa Jerusalem diin nagsinggit ang katawhan Osana sa anak ni David. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitas-an
• Paspas kaayo ang mga panghitabo ug sa atong ebanghelyo ang ilang gituboy nga hari pipila lamang ka adlaw ang milabay, ila na usab kining gisakit
• Duha ka ebanghelyo ang atong nadunggan. Ang una mao ang pagdayeg kang Jesus sa iyang pagsulod sa Jerusalem isip usa ka hari sakay sa usa ka asno. Kay hinay man molakaw ang asno hikit-an gayud nila ang tibuok nga pagkatawo ni Jesus kon unsa kasanag ang iyang panagway
• Gidayeg siya pinaagi sa pagwara-wara sa mga lukay. Mao nga karong adlawa gitawag ug Bendita Lukay, Domingo de Ramos, Linggo ng Palaspas or Palm Sunday
• Ug tungod kay gisakit man usab si Jesus, gitawag kini sa liturhiya ug Domingo sa Pagsakit sa Ginoo, Domingo de Pasion, or Passion Sunday
• Ug mosunod na niana ang semana santa diin atong hinumduman ang usa ka semana nga kasakit nga giagian sa atong Ginoo
• Ania na karon si Jesus sa Jerusalem mao kini ang headquarters sa relihiyon sa Judaismo diin gitukod usab ni Haring Solomon ang mao ra gayud nga templo sa tibuok Israel.
• Unsay hinungdan nga pipila lamang ka adlaw ilang gihimamat si Jesus nga usa ka hari ug human niini gihukman na usab nga usa ka kriminal?
• Kay wala gayud sila makaila kon si kinsa si Jesus. Ang tan-aw sa katawhan nga si Jesus usa ka hari nga sama ni Haring David nga mosakay sa karwahe ug kabayo sa kapaspas sa kilat. Mogamit sa iyang espada ug mobuntog sa daghang mga kaaway
• Sa kadaghan sa mga milagro ni Jesus nga gihimo, natibuok na sa ilang huna-huna nga mao na kini ang hari nga mobatok sa emperador sa Roma ug mogun-ob sa kadautan niini
• Apan sayop sila, kay si Jesus isip usa ka hari dili man mopalingkawas kanila sa pagkaulipon sa mga Romano; kondili mopalingkawas sa katawhan sa pagkaulipon sa sala
• Ang iyang gingharian dili sama sa walay kataposan nga teritoryo sa kayutaan nga ilang gisakop; kondili usa ka gingharian diin magpuyo ang gugma, kalinaw, kaabunda, pagpasaylo ug kalooy
• Matud pa sa unang pagbasa kang Isaias: Gipatara ko ang akong likod niadtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot
• The king will be as meek as a lamb who does not resort to rebellion to all those who oppress him according to the 1st reading
• Ug mao kini ang makapahinuklog gayud nga bahin sa tanang mga pag-antos ug pagsakit ni Jesus nga iyang giagian; wala gayud siya moreklamo, wala mag mulu, wala mag tiyabaw bisan usa ka pulong lamang
• Ang nagdilaab nga kasuko sa awtoridad kaniya ug uban pang mga tawo wala gayud kini niya tugbangi sa kaligutgot ug kasilag
• This is what we call in Franciscan theology as the charity of the passion; kay wala gayuy si bisan kinsang tawo nga makahimo sa pagsagubang sa tanang kabug-at kondili ang atong Ginoo lamang. Mahimo lamang kini sa usa ka Diyos nga sama ni Jesus

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan sa dugay nga panahon nahibalo na kita sa mga kasakit nga miagi sa atong Ginoo. Gamay pa kita ato na kining nadunggan
• Sa paglansang niya sa krus nahiagom na siya sa 5 ka dagkong samad 2 sa tiil, duha sa kamot ug usa sa kiliran
• Apan atong hinumduman nga siya gilatos sa haligi, gipurungan ug tunok, nagpas-an sa krus ug nasukamod, pila ka samad ang iyang nadawat? Wala kini sa bibliya. Apan matud pa ni Sta. Gertrudes usa ka Benedictine nga madre diin nagpadayag si Jesus sa tanan niyang samad nga miabot kini sa 5,466 ka mga samad. Can you imagine? Matunok lang kita ug thumb tacks perte na mang sakita! Unsa na kaha ang gibati ni Jesus?
• Ug si St. Bernard of Clairvaux usa ka Cistercian nga monghe nangutana kang Jesus kon unsa gayud ang pinakasakit nga samad nga iyang gibati? Miingon si Jesus nga ang pinakasakit mao ang samad sa iyang abaga
• Tungod sa kabug-at sa krus ug tungod sa iyang pagbitay sa krus, na dislocate ang iyang mga joints sa abaga nga mao gyud daw ang pinakasakit sa tanan
• Apan wala masayud ang katawhan, kay wala usab kini matala sa panulat kay walay nakakita niini kay samad man kini sulod sa iyang abaga
• Apan iya kining gipadayag kang St. Bernard of Clairvaux sa iyang panan-awon. Ingon niana man mga kaigsoonan, kalipay usab sa Ginoo nga ipadayag ang ilang mga sikreto ug misteryo sa mga tawo nga iyang gipili
• Sa paglatigo kaniya sa haligi, dili lang bun-og sa lawas ang iyang nadawat, nangagisi ang iyang panit ug mouban ang gagmay nga unod didto sa latigo sa mga sundalo
• Sa pagpurong sa krus daghang mga arteries ug ubang ugat ang mibuto ug napuno na sa dugo ang iyang nawong ug gipakita niya kini sa puti nga panyo ni Veronica
• We recall that He was made to carry a heavy cross many times greater than the weight of his body falling to the ground 3 times because of the crushing weight of the cross
• Gitaya ang mga lansang nga milusot sa iyang mga tiil ug kamot; ug gibangkaw siya sa iyang kiliran ug napikas ang iyang kasing-kasing
• Ug diha sa tanang kasakit nga iyang gipas-an, unsay nahitabo? Gibiyaan siya sa iyang mga alagad. Ang tua sa iyang tiilan mao ang iyang inahan nga si Maria, si Juan ebanghelista nga 14 anyos pa lang niadtong tungura, ug si Maria Magdalena ang matinud-anon kaayong nagasunod kang Jesus
• Sila ang mga tawo nga nakahatag ug kalipay kang Jesus taliwala sa iyang kasakit hangtud sa katapusang tulo sa iyang dugo
• Mao kini ang gihilakan sa tanang mga santos ug mga balaan sa atong simbahan gatos-gatos ka tuig na ang milabay ang pagsakit kang Jesus

C. Challenge
• Mao kini ang hagit sa pagsakit ni Jesus. Kitang tanan gipahinumduman nga dili gayud magun-ob ang simbahan bisan unsa pa ang mga pagsulay niini
• Bisan unsa pa ang sala sa mga tawo sa simbahan, bisan unsa pa ang iskandalo nga gihimo sa mga santo papa, mga cardinal, mga obispo, mga kaparian ug kamadrehan mao gihapon ang atong simbahan
• Bisan unsa pa ang kagubot nga himoon sa mga nagpasigarbong mga makasasala magbarog pa gihapon ang simbahan
• Ug labaw sa tanan bisan magtindog na si Satanas sa tuktok sa basilica sa Roma ug magun-ob na ang edipisyo sa St. Peter’s Basilica, anaa lang gihapon ang simbahan. Kay ngano? Kay tungod kita, kitang mga katawhan sa Ginoo mao man ang simbahan
• Sa mga umaabot nga mga adlaw sa semana santa; magpadayon kita sa pag pamalandong kon unsa gayud ka lig-on ang atong simbahan
• Atong hunahunaon nga bisan unsa ka dako ang atong mga kalapasan sa Ginoo, nahuman na kita pagluwas pinaagi sa mga kasakit ni Jesus
• Si Jesus lamang ang mag-isa kanato gikan sa pagkaalaot sa lunang sa sala. Si Jesus lamang; wala nay lain; gawas kang Jesus

Tap or click to download

Luke 23 verse 1-49 Cebuano

Luke 23 verse 1-49 Cebuano

Comments are closed.