Luke 2:41-52 December 26 Feast of the Holy Family Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila
December 25, 2021
Matthew 2:1-12 January 2 The Solemnity of the Epiphany of the Lord
January 1, 2022

Luke 2:16-21 Solemnity of Mary, Mother of God (Nahimo kining maong doktrina sa Council of Ephesus, tuig 434 ug gitagaan si Maria sa titulo nga Theotokos usa ka pinulungang Griyego nga buot ipasabot Inahan sa Dios)

Solemnity of Mary, Mother of God
Numbers 6:22-27
Galatians 4:4-7
Luke 2:16-21

A. Text/Context
• Ang unang adlaw sa tuig gihatag kini sa atong simbahan sa pagsaulog sa titulo sa Mahal nga Birheng Maria nga Inahan sa Dios
• Mater Dei sa Latin, Mother of God sa English, Madre de Dios sa Kinatsila, Ina ng Dios sa Tagalog, Inahan sa Dios sa Cebuabo; usa kini ka doktrina sa Simbahang Katoliko
• Nahimo kining maong doktrina sa Council of Ephesus, tuig 434 ug gitagaan si Maria sa titulo nga Theotokos usa ka pinulungang Griyego nga buot ipasabot Inahan sa Dios
• Memorable man gud kaayo ang Ephesus kay mao man kini ang lugar diin nagpuyo si Maria nga giamumahan ni San Juan Ebanghelista hangtud sa iyang pagkamatay
• Kon atong balikan ang nahitabo sa bungtod sa Calvario nga hapit na mamatay si Jesus iyang gibilin ang iyang inahan ngadto kang San Juan Evangelista diin siya usa pa lang ka teenager pa niadtong panahona, wala pa siya magsulat sa ebanghelyo
• Nasayud si Jesus nga hapit na mabugto ang iyang kinabuhi ug mahibilin ang iyang pinalanggang inahan; Inahan anaa ang imong anak, Anak anaa ang imong inahan
• Usa kini ka larawan sa paghigugma sa anak ngadto sa iyang inahan ug ginikanan nga adunay mag-amuma sa panahon sa iyang pagpanaw ug mawagtang na sa kalibutan
• Ug human sa pagkamatay ni Jesus, nagkagubot na ang Jerusalem, gilutos na ang tanang mga Kristiyano, nagkatibulaag na ang mga Kristiyano ug nakaabot sa lain-laing lugar ug nakaabot si Maria niining dapita sa Ephesus
• Ang Ephesus kabahin na karon sa nasud sa Turkey Eastern Europe ug tua pa didto ang balay nga gipuy-an ni Maria hangtud karon
• Moadto didto ang daghang mga pilgrims: mga Katoliko, Protestante, ug bisan ang mga Muslim
• Gikan sa pag-anunsyo sa anghel nga siya mamahimong inahan sa Dios hangtud sa iyang pagkamatay sa Ephesus nagsilbi si Maria sa iyang tulumanon isip usa ka inahan
• Matud pa sa atong ebanghelyo karon gisaysay sa mga magbalantay sa karnero ang ilang nadungog sa mga anghel nga karong adlawa nahimugso ang manunubos sa katawhan didto sa Betlehem
• Usa ka manunubos ug hari mga kaigsoonan. Mao kini ang nadunggan sa mga magbalantay sa karnero ug kini wala gibalita kanila pinaagi lang sa usa ka tawo
• Gibalita kini sa anghel nga giubanan usab sa daghan kaayong panon sa mga anghel

B. Human Situation
• Karon, nakaplagan na nila ang bata nga naghigda sa pasongan. Maghuna-huna usab kita wala ba matingala ang mga magbalantay sa karnero ngano nga ang manunubos naghigda sa pasongan?
• Ngano nga ang usa ka hari maghigda sa kuwadra sa mga hayop, matulog ug mahinanok ang bata ibabaw sa kumpay nga sagbot?
• Busa isantop usab nato sa atong mga hunahuna mga kaigsoonan nga kining maong mga panghitabo halawom kaayo ang buot ipasabot niini
• Daghang mga pangutana ang mosantop sa atong huna-huna ngano nga si Maria usa ka tawo apan himoong inahan sa Ginoo
• Ug sa hinay-hinay sa paglabay sa panahon nasabtan na ni Maria ang tanan pinaagi sa iyang mga pamalandong ug mga pag-ampo
• Nasabtan na ni Maria ang mga panghitabo nga misteryo sa iyang kinabuhi ug sa iyang anak pinaagi sa kinaadman nga nagagikan sa iyang mga pamalandong ug pag-ampo ug pinaagi sa giya sa ES
• Hangtud karon ang atong Inahan sa Dios kanunay nga magpakita sa nagkalain-laing mga lugar sa kalibutan
• Kapin sa tres cientos nga mga apparitions o pagpakita sa atong Mahal nga Birhen sa tibuok kalibutan ang nahitabo aron lang kita mahiduol ug mahibalik sa Ginoo
• Usa ka aparisyon ang nahitabo sa mga magbalantay sa karnero nga nakakaplag sa bata nga si Jesus nakakita silag panan-awon nga nagbalita sa pagkahimugso sa manunubos
• Wala sila magsalimuang, nagdala pa sila ug mga nating karnero ug ila kining gihalad kang Jesus. Gisulti nila kang Maria ang ilang nadungog sa anghel ug nanlakaw sila nga nagaawit sa pagdayeg ug himaya sa Dios
• Nahinumdom si Maria niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga
• Mahinumdom ang atong inahan nga si Maria bisan unsang matang sa tabang nga atong pangayoon
• Sa unang bahin sa pag-ampo sa Maghimaya ka Maria, mosunod na niini ang napuno ka sa grasya. Ingon niana ang atong inahan nga si Maria, napuno siya sa grasya sa Ginoo
• Espesyal kaayo ang kabahin ni Maria sa atong kaluwasan tungod sa iyang pagkapuno sa Grasya
• Llena eres de gracia matud pa sa Kinatsila. Ang atong inahan sa Dios mao ang mopisik sa grasya kanato nga gikan sa Ginoo

C. Challenge
• Mao kini karon ang pahinumdom ug hagit kanato sa atong ebanghelyo
• Si Maria nga usa ka inahan usa ka ginikanan, nagabitbit sa daghan kaayong mga grasya nga gikan sa Ginoo aron ibahin-bahin kanatong tanan
• Gidawat sa inahan sa Ginoo ang kalipay, kasakit ug himaya nga gihatag kaniya
• Gidawat usab niya ang naghingapin nga bahandi alang sa atong espiruhanong kinabuhi nga mao ang grasya sa Ginoo
• Kita gipahinumduman nga sangpiton nato sa kanunay ang inahan sa Dios kay dili gayud kita mapakyas sa pagdawat sa mga grasya pinaagi kaniya
• Sukad pa kaniadto matud pa sa mga tradisyon sa simbahan (wala kini mahisulat sa bibliya) ang mga apostoles kanunay nga mangayo ug tambag sa atong mahal nga inahan kon unsa ang angay nilang buhaton ilabi niadtong panahon nga si Jesus misaka na sa langit ug nahibilin pa sila dinhi sa kalibutan
• Ang mga apostoles moadto kanunay kang Maria mangutana kon unsa ang angay nilang buhaton
• Nan, kon ang mga balaang apostoles mangayo sa hinabang ni Maria, kita nga mga Kristiyano sangpiton usab nato kanunay ang inahan nga dili gyud mopakyas kanato kay kitang tanan iya mang mga pinalanggang anak
• Atong sangpiton kay mangayo kita ug hinabang, wala nato siya simbaha kay ang atong giampoan mao man ang Amahan, ang anak, ug ang ES
• Ug pahinumdom lang kini mga kaigsoonan basin nakalimot na pud mo. Si Maria magauban kanato hangtud sa kataposang pitik sa atong kinabuhi
• Sa ikaduhang bahin sa Maghimaya ka Maria moingon kita “Santa Maria inahan sa Dios iag-ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay.” Amen
• Sa panahon sa crisis sa atong tagsa tagsa ka kalag, sa panahon sa pag-ilog sa gahom sa langit ug gahom sa kangitngit anaa ang atong mahal nga inahan nga maoy magdala kanto ngadto sa Ginoo

Tap or click to download

Luke 2 verse 16-21 New Year Cebuano

Luke 2 verse 16-21 New Year Cebuano

Comments are closed.