John 18:33-37 Solemnity of Christ the King November 21, 2021 My kingdom is not of this world
November 20, 2021
Luke 3:1-6 2nd Sunday of Advent December 5, 2021 Make ready the way of the Lord, make his paths straight
December 4, 2021

Luke 21:25-28, 34-36 1st Sunday of Advent November 28, 2021 Inigsugod nag kahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan

1st Sunday of Advent
Jeremiah 33:14-16
1 Thessalonians 3:12, 4:2
Luke 21:25-28, 34-36

A. Text and Context
• Ang pulong nga Adbiyento gikan sa Latin “adventus” nga buot ipasabot ang pag-abot; the coming, the arrival. Duna kitay gipaabot nga moabot nga walay lain kondili si Jesucristo nga atong Ginoo. Ang Adbiyento panahon sa paghulat sa atong gipasabot nga moabot
• Duha ka matang sa Adbiyento ang atong saulogon. Ag unang Adbiyento ug ang ikaduhang Adbiyento
• Ang unang Adbiyento mao ang pag abot ni Jesus isip usa ka tawo. Miabot siya gipanganak ni Birheng Maria. Nagsangyaw siya mahitungod sa GsD. Pagkamatay niya ug pagkabanhaw misaka na sa langit kay nahuman na ang iyang misyon sa pagluwas kanato
• Apan iyang gibilin ang tanan niyang mga pagtulun-an, mga birtud sa kinabuhi aron kita mopuyo nga masulundon sa kabubut-on sa Ginoo
• Ug ang unang Adbiyento nahuman na kana. Ang pasko sa pagkatawo ni Jesus usa na lamang ka paghinumdum nga siya miabot na sa kalibutan. So we commemorate into memory ang iyang pagkatawo kay dili na siya matawo pag-usab apan mobalik pa siya
• Mao na kana ang ika 2 Adbiyento nga mao karon ang atong gisaulog; ang ika-2 pag-abot sa atong Ginoo dili na usa ka bata apan usa na ka hari nga magsul-ob ug korona ug magagunit sa sitro aron mopakanaog na ug hukom alang kanatong tanan
• Mao kini ang Adbiyento nga wala pa mahitabo kondili mahitabo pa lang ug mao kana ang atong gipaabot
• Kaniadtong ania pa si Jesus ug nagalakaw pa sa mga dalan sa Palestina naghatag na siya ug mga senyales mahitungod sa iyang ika-2 pagbalik aron kita adunay paglantaw nga siya taliabot na samtang kita nangandam na aron ato siyang tagboon nga malipayon
• Karon gihatag na sa ebanghelyo ang mga senyales nga siya hapit na moabot:
• Ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan, makalilisang nga dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat, mga planeta motipas sa ilang agianan nga mga orbits
• Ug miingon si Jesus: Inigsugod nag kahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan
• Duol na – so mga senyales pa lang nga duol na. March 11, 2011, tsunami in Japan more than 28K dead or missing
• February 15, 2013 usa ka meteor ang miigo sa Russia equivalent to 20 Hiroshima bombs. The good thing, it exploded 27 kilometers from the ground. No casualties but 6 cities were affected by its impact
• November 8, 2013 Yolanda or Haiyan and more than 6K dead or missing
• All those horrific cataclysms nga mga physical phenomena pa lang kana, apan daghan pa nga mga lain-laing mga mahitabo nga maglangkob sa natad sa politika, sa health care system, ug sa pamilya, ug uban pa
• Ang pamilya mao gayud ang unang gun-obon sa yawa, because it is the smallest unit in society. Kon magkatibulaag na ang pamilya, mosunod na niana ang pagkapusgay sa kadungganan sa mga miyembro kay wala nay giya sa kinaadman nga magagikan sa mga maligdong nga mga ginikanan
• Human niana kadiyot na lang gubton ang komunidad kay mosunod na ang mga concepts of social engineering, like same sex marriage, abortion, individual freedom
• Gilaliman ka kung balaod na sa tibuok kalibotan ang same sex marriage, polygamy, polyandry, polyamory di na ta makasabot unsa ang pamilya
• Ug labaw sa tanan mga pagbag-o sa mga butang nga espiritwal sama sa atong pagtoo, bisan ang mga doktrina sa atong simbahan, mabag-o kana kay daghan na ang dili motuo sa Ginoo
• Mao nga miingon usa si Jesus sa Lukas 18:8 nga Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha ug pagtuo ang Anak sa Tawo dinhi sa kalibotan sa iya unyang pag-abot?” Kay daghan pa kaayong kabag-ohan ang moabot. Mao gihapon: Barog kamo kay duol na ang inyong kaluwasan

B. Human Situation
• So at least karon, duna na moy mga background kon taliabot na ba ang pagbalik sa Ginoo
• Bisan makalilisang ang mga umaabot nga panghitabo aduna gihapoy maanindot nga mahitabo nga molabaw pa sa makalilisang
• Ug mao kana ang paghari sa Ginoo nga gisulti karon ni Jeremias sa unang pagbasa. Moabot ang hari nga kaliwat ni Haring David
• Ang mga tagna nga nahitabo na ug mahitabo pa lang mao na kana ang mga warning signs ug mga wake up calls nga duol na ang atong kaluwasan
• Ato man sigurong masabtan ang pipila ka mga senyales nga miabot na ug nahitabo na nga ania na karon sa atong palibot, apan dili ang tanan. Imposible nga mabasa nato ang tanan; ug kon ingon niana, ayaw kamog kabalaka
• Kay dili gayud nato masabtan ug dili usab nato masabtan ang tanan pinaagi lamang sa pagtan-aw nga wala ang mga mata sa pagtoo
• Apan kon kita maampoon, mapalandongon, mahigugmaon sa Dios ug sa atong isigkatawo, masinundanon kaayo sa kabubut-on sa Ginoo, tagaan kita ug giya sa Espiritu Santo
• Tagaan kita niya ug kinaadman, bisan wala kita makaeskwela maandam gihapon kita sa iyang pag-abot. Ato na lang kanang bation nga miabot na ang takna nga atong gipaabot

C. Challenge
• Mga kaigsoonan, wala kita hadloka sa Ginoo ngano nga gisulti niya kini kanato kaniadto pa
• Hinuoon, gihagit kita sa atong ebanghelyo karon, ug moadto kita sa common denominator sa tanang mga nahitabo, ug mga panghitabo nga taliabot pa lang dinhi sa ibabaw sa kalibutan, nga mao ang pagpangandam sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ug tagsa-tagsa ka mga pamilya ug panimalay
• Nagpasidaan pa gani ang ebanghelyo nga pagbantay kamo! Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon.
• Nga buot ipasabot nga kon madala kita sa mga bisyo sa kinabuhi, ang tendency, mao man nga makalimot na kita sa pagpangandam
• Ug mao kana, unsa man ang mahitabo, andam na kita aron kon moabot si Jesus sa iyang ika 2 pagbalik ug ato siyang tagboon nga malipayon kay miabot na usab ang kaluwasan

Tap or click to download

Luke 21 verse 25-28 Cebuano

Luke 21 verse 25-28 Cebuano

Comments are closed.