Luke 13:1-9 3rd Sunday of Lent March 20, 2022 Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili! Sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mangamatay usab kamong tanan sama kanila!
March 19, 2022
John 8:1-11 5th Sunday of Lent Cebuano April 3, 2022 Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya
April 2, 2022

Luke 15:1-3, 11-32 Cebuano 4th Sunday of Lent March 27, 2022 Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan

4th Sunday of Lent
Joshua 5:9, 10-12
2 Corinthians 5:17-21
Luke 15:1-3, 11-32

A. Text/Context
• The parable of the prodigal son is one of the most beautiful stories that Jesus invented in order to depict a real life drama of forgiveness and reconciliation. And we have so many things to learn here
• So as the story goes, gipangayo na sa manghod ang iyang bahin Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayonan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayonan tali sa duha niya ka anak
• Gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan, hangtod nga nahurot ang tanan
• Pagkahurot na, usa pa siya nakamatngon sa tanang sayop nga iyang nabuhat ug unsay anaa sa iyang huna-huna, mobalik na siya sa iyang amahan. Nag practice siya sa iyang isulti
• Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan
• Pagkakita na sa iyang amahan kaniya, mao gyud ang mga pulong nga iyang gisulti apan wala na niya kini mahuman kay gigakos na siya sa iyang amahan kay gibistihan na man siya ug mga nindot nga mga sapot
• Pagkahibalo sa kamagulangan nasuko pag-ayo. Tay, hunahunaa, sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayod ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayod! Bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala! Namuyboy na ang magulang nga anak

B. Human Situation
• Karon paminawon nato ang mga consequences. Unsay tubag sa amahan? Anak, ikaw kanunay nga uban kanako ug imo ang tanan kong katigayonan. Mas bililhon pa sa amahan ang pagdawat sa nawala nga anak kaysa sakit nga sulti sa kamagulangan. Remember iya na bayang gibahin ang iyang katigayonan, nganong masuko man ang magulang? Unsay problema? Nanilos siya sa gipakitang kaayo ngadto sa manghod nga igsoon
• Kon atong i-analyze klaro kaayo nga makasasala ang manghod. Ang mga Judio sama usab sa atong kultura mabahin lamang ang propidades kon mamatay na ang ginikanan. Kon buhi pa bahinon na, insult kaayo kini sa ginikanan
• Sakit sa kasing-kasing sa amahan ang iyang pag-apud-apud. Apan tungod sa iyang kaayo ug pagrespeto sa kagustuhan sa anak iya kining gihimo
• Nakaamgo na lang ang anak sa iyang dakong sala sa pagbiya sa iyang amahan kay hapit na siya mokaon sa pasaw sa mga baboy tungod sa kagutom
• Wala nay nahot, perteng pagkapordoya, ug ang pinakasakit sa tanan kay apil na niini ang pagkawagtang sa iyang dignidad isip usa ka tawo
• Mao usab kana mga kaigsoonan kon unsa ka dako ang atong kalapasan mao usab kana ang magtukmod kanato sa kapildihan sa kinabuhi. Wa na tan-awa sa manghod nga tawo siya kay mosalo na siya hapit sa mga baboy. Gilaliman ka niana
• Ug kon unsa kadako sa iyang kalapasan gitugbangan usab kini sa dako nga paghinolsol mao nga andam na siyang modawat sa hamtang nga silot sa amahan sa iyang pagbalik. Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak, apan wala na siya Paminawa sa amahan kay ang kahinangop ug paghigugma na man lang ang nagpaibabaw sa tanan. Dili lang maloloy-on ang Ginoo, labaw sa tanan mahigugmaon a gayud kaayo. Love conquers all baya, hinumdumi ninyo
• Karon reconciled na ang amahan ug ang manghod. Balik na pud ta sa magulang kay dako pud kaayog problema ang magulang ug dinhi atong makit-an ang dili kaayo klaro nga mga kalapasan nga atong mabuhat
• Paminawa ang dialogue Sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon. Usa ka ulipon? Wala niya tagamtama nga usa siya ka anak! Buot ipasabot walay anak ug amahan nga relationship. There is no intimacy in the relationship. Wa gyuy lami ang ilang panag-uban kay mosugot ra siya unsay isugo, walay interaction, very impersonal. Walay paghigugma ang iyang pag-alagad, ug ang dili gyud maayo wala gyud siya mangayo bisan unsa sa iyang amahan nga iyang panginahanglan. Compliance lang gyud ang iyang gihimo
• Abi ninyo no, di man ko ginikanan, apan daghan kaayo kog naistorya nga mga ginikanan; maldito, maldito man ni akong anak Father apan bisan makasala di na lang ko masuko kay paraygon ma gud kaayo
• Ang amahan o inahan kon mamarayeg na ang anak, magpangka-pangka intawon na aron mahatag sa anak ang gipangayo. Tungod man kana sa paghigugma
• Mao nay gusto sa Ginoo nga mamarayeg ta, mangayo ta sa atong gikinahanglan. Usa sa mga taktika sa atong panalangin, mao nga pahinumduman nato ang Ginoo sa iyang mga saad. Ginoo man na siya, datu man kaayo na siya. Lord niingon baya ka nga kon manuktok, imong ablihan, kon mangayo hatagan, kon dunay duha o tulo nga mag-ampo, naa ka sa tunga
• Kahibalo na man ang Ginoo sa atong kinahanglan, apan gusto niya nga mamarayeg ta kay ngano? Kay mao kana ang intimacy, ang pagkaduol sa paghigugma, ang pagpakita nga kita nahigugma mao nga mamarayeg kita
• Kinahanglan man gud nga boluntaryo ang paghigugma. Kalain pud ana nga pugson nato ang ubang tawo nga higugmaon ta
• Bisan ang paghatag sa kabilin ngadto sa manghod nga anak resulta kadto sa pamarayeg sa anak. Bisan sakit sa iyang balatian, gihatag gihapon
• Ang punto gyud niining sambingay mao man ang paghatag ug kagawasan sa anak kay iya mang gipangayo dili aron pugngan siya
• Kay moingon ang uban, nganong wala man pud makadisiplina ang amahan; wala siya makapitol sa mga dili maayong plano sa kamanghoran
• Kon tawo ang mag desisyon, ingon niana, ang punto niini mao man gayud ang paghatag ug kagawasan sa atong mga desisyon sa kinabuhi
• Ayaw ko ninyog ingna nga kay buotan kaayo ang mga ginikanan, buotan usab ang anak. It may not happen, kay ang anak duna usay kagawasan mag desisyon
• Sa atong ebanghelyo, naghinolsol ang anak kay nakaamgo na man siya nga siya nakasala tungod sa kasakit nga nasinati

C. Challenge
• Ang mensahe karon klaro kaayo. Kon nakasala kita, magpabilin ang gugma sa Ginoo. Kon mahilayo kita, magsige tan-aw ang Ginoo sa layo kon kanus-a ka mobalik. Kon mangayo kita ug pasaylo, dili na niya tan-awon ang imong gigikanan
• Sa unag pagbasa sa basahon ni Josue pag-abot sa mga Israelita sa yutang gisaad ilang giani ang kaabunda sa yuta nga gihatag sa Ginoo
• Sa ika 2 pagbasa sa 2 Corinto nangaliyupo si San Pablo nga makig-uli na kita pag-usab sa Ginoo
• Mao kana tinuod nga bahandi nga atong maangkon kon ang Ginoo mag-uban kanato, ang gugma niya kanato nga walay pagkaupos
• Mao kana ang atong eredero sa umaabot nga kinabuhi

Tap or click to download

Luke 15 verse 1-32 Lent Cebuano

Luke 15 verse 1-32 Lent Cebuano

Comments are closed.