Luke 9:28-36 Cebuano 2nd Sunday of Lent March 13, 2022 Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias
March 12, 2022
Luke 15:1-3, 11-32 Cebuano 4th Sunday of Lent March 27, 2022 Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan
March 26, 2022

Luke 13:1-9 3rd Sunday of Lent March 20, 2022 Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili! Sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mangamatay usab kamong tanan sama kanila!

3rd Sunday of Lent
Exodus 3:1-8, 13-15
1 Corinthians 10:1-6, 10-12
Luke 13:1-9

A. Text/Context
• Daghang nangamatay sa panahon ni Poncio Pilato kay misupak sila sa proyekto sa gobernador. Gipatay sila samtang naghalad sa templo
• Gisugilon kini sa mga tawo ngadto kang Jesus. Apan miingon si Jesus kanila nga tungod ba nga gipamatay kining mga tawhana sa maong pamaagi gisabut ninyo nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galilyanhon?
• Dili! Sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mangamatay usab kamong tanan sama kanila. Ug mao gihapon ang gisulti ni Jesus mahitungod sa 18 ka tawo nga nangamatay tungod kay natumpagan kini sa tore sa Siloam
• Ug natapos ang atong ebanghelyo karon sa pagsaysay sa usa ka sambingay mahitungod sa kahoy nga igera. Wala kini mamunga ug gusto na sa tag-iya nga putlon kini apan mihangyo ang hardinero nga tagaan usa kini ug lugway nga usa ka tuig kay iyang abonohan. Kon dili gayud mamunga putlon na kini
• Ug mao kini karon ang ebanghelyo nga nagsaysay kanato kon unsa ka taas ang pailub sa Ginoo; naghulat kanus-a kita maghinolsol sa atong mga sala ug mobalik kaniya
• Apan sama sa kahoy nga igera, gitagaan kini ug lugway ug kon dili kini mamunga putlon na kini. Sa laktud nga pagkasulti, mahuman gihapon ang paghulat sa Ginoo kanato, aduna kini’y katapusan

B. Human Situation
• Karon atong makit-an sa mga newscast sa telebisyon nga daghan na ang nangamatay sa Ukraine. Tungod ba kini kay sila mas makasasala kon ikumpara kanato?
• Gitubag na kini ni Jesus sa atong ebanghelyo. Walay kalabutan ang pamaagi sa pagkamatay sa tawo kon unsa ka dako o unsa ka gamay ang iyang sala nga nabuhat kay bisan ang mga inosenteng kabataan nahiagom man gihapon sa kamatayon
• Si Jesus walay sala apan nahiagom gihapon siya sa makalilisang nga paglansang sa krus
• Ang gusto sa Ginoo nga mahibalik na kita kaniya samtang buhi pa, samtang nagapitik pa ang atong mga kasingkasing
• Dili tungod nga dako ang atong sala nga nahimo mao nga aduna kitay gidala nga sakit. Dili tungod nga kita wala makatabang sa panginahanglan sa atong isig ka tawo mao nga gidimalas kita karon. Walay kalabutan ang tanan
• Apan, kondili kita magbag-o sa baliko natong pamaagi karon, walay duha-duha, mahiagom kita sa kasakit sa katapusan
• Kaniadtong seminarista pa ako, duna kamiy Clinical Pastoral Education didto sa Silliman University Hospital sa Dumaguete ug ang among trabaho mao ra ang pagbisita sa mga pasyente, istorya-istorya, pagpaminaw sa ilang mga problema, mag sharing bisan sa ilang mga kasuko sa Ginoo ngano nga sila gipaantus niining daghang mga sakit
• Duna kamiy usa ka pasyente nga Protestante terminally ill, dugay na sa hospital ug human sa taas niyang pag-antus sa iyang sakit, kay usa man usab ka proseso ang pagdawat sa kasakit, gikan sa rejection hangtud sa acceptance, miabot na ang higayon nga siya andam na sa kamatayon
• Nangayo siya ug pasaylo sa tanang tawo nga iyang nasakitan kutob sa iyang mahinumduman. Nagpasugo ug sulti nga siya nangayo na ug pasaylo. Nagpadala ug sulat sa mga tawo nga nakasakit kaniya gihatag na niya ang pasaylo bisan wala pangayoa
• Siya pa mismo ang mipili sa mga kanta alang sa adlaw sa iyang funeral service. Sa nahumnan na ang tanan miingon siya: Andam na ang tanan, andam na akong mamatay, ug gipiyong niya ang iyang mata ug wala na siya mahigmata pag-usab. Namatay siya nga adunay pahiyom sa iyang nawong
• Ingon niini mga kaigsoonan ang nahitabo sa mga santos sa atong simbahan. Tungod kay sila andam na sa kamatayon dili na man sila mahadlok kon unsa ka makalilisang ang pamaagi sa kamatayon, bisan sila putlan ug ulo, sunogon, i-torture ug uban pa
• Dili na sila mahadlok kay nakit-an na nila ang ganghaan sa paraiso, natilawan na nila ang kalipay uban sa Ginoo. Dili na gayud kini nila ibaylo pa sa bisan unsang butang dinhi sa kalibutan bisan kini kuyaw ug makalilisang
• Kon maminaw ka sa mga reports sa mga civilian people sa Ukraine makalolooy kaayo ang ilang giagian; walay makaon, walay kapaingnan, walay kwarta, walay tumong, walay kuryente, walay tubig, ug nahitabo pa gayud ang giyera during winter, tugnaw kaayo kay winter ang bulan sa Pebrero
• Nasayud ba kamo nga kon walay heater during winter, bisan ang doorknob sa pultahan, kutsara ug tinidor dili gani nimo hikapon kay bugnaw kaayo
• Duna akoy gisundan nga Jewish evangelist nga expert kaayo sa scriptures ug iyang gitagaan ug analysis ang mga nahitabo sa Eastern Europe nag-ingon siya nga wala pa gani sa 1% ang kalisod nga giagian karon sa katawhan kay kon moabot na ang paglutos, the tribulation, you will really envy the dead tungod sa kalisod
• Mas maayo pa kuno ang mamatay kaysa mabuhi kay labihan gyud daw kalisod ang mga panghitabo. And whether we like it or not, moabot gayud kana nga panahon
• Ug kinsa man ang makatagamtam niini? Ang mga tawo nga wala makapangandam
• Busa mao kana ang atong buhaton karon, ang atong pagpangandam karon, nga mao ang paglig-on sa atong pagtuo, paglig-on sa kaligdong sa atong pagkatawo, kalig-on sa kasing-kasing ug panghuna-huna
• Ug labaw sa tanan ang kalig-on sa atong paglaum nga dili gayud kita mabanlod sa kadautan kay nagauban kanato ang Diyos nga maloloy-on. Dili gayud kita mawad-an ug paglaum, kay ang paglaum mao kana ang makapalig-on kanato
• Nagtuo ba kamo nga pasagdan kita sa Ginoo nga mahiagom sa kadaut nga kita kanunay man nga nagalaum ug nangaliyupo sa Ginoo. Dili kita pasagdan. Sa panahon sa daghang kalisod daghan usab nga mga milagro ang mahitabo kay nagauban kanato ang Ginoo
• Ingon ra niana mga kaigsoonan ang atong pagpangandam. Maglihok sa hilom ang mga milagro sa Ginoo aron dili kita mahiagom sa kasakit
• Ang mga pag-ampo sa mga makasasala ug mga balaan, mag-uban kana ug paminawon kang tanan sa Ginoo

C. Challenge
• Tataw kaayo sa atong ebanghelyo nga dili maghulat hangtud sa hangtud ang Ginoo kon kanus-a nato tul-iron ang atong kinabuhi
• Mao kini mga kaigsoonan ang mensahe karon sa atong ebanghelyo nga kita kanunay nga andam pinaagi sa paghinulsol sa mga sala nga nahimo nato sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi
• Si San Pablo nag-ingon sa atong ikaduhang pagbasa nga ania na kita sa panahon nga hapit na moabut ang katapusan; nga buot ipasabot nga ang kalangan sa pag-abut sa katapusan dili kini permanente, moabut gayud ang panahon nga kini modayon na ug dili na mapugngan. Ug kon moabut man kana andam na kita
• Niining panahon sa kuwaresma, gipahinumduman sa pagbag-o sa atong kinabuhi ug mahibalik na kita sa Ginoo
• Karon mao ang takna sa kaluoy. Ug atong hinumduman mga kaigsoonan, nga bisan taas kaayo ang pasensya sa Ginoo, bisan taas kaayo ang pailub sa Ginoo, kon mahuman na ang takna sa kaluoy, wala na kitay higayon tungod kay bisan ang kaluoy sa Ginoo mapawong na usab ug mopuli na usab ang takna sa hustisya. Ug kon moabut na kana ulahi na kaayo ang paghinulsol

Tap or click to download

Luke 13 verse 1-9 Lent Cebuano

Luke 13 verse 1-9 Lent Cebuano

Comments are closed.