Luke 3:1-6 2nd Sunday of Advent December 5, 2021 Make ready the way of the Lord, make his paths straight
December 4, 2021
Luke 3:10-18 3rd Sunday of Advent (Gaudete Sunday) December 12, 2021
December 12, 2021

Luke 1:26-38 Solemnity of the Immaculate Conception December 8, 2021

Solemnity of the Immaculate Conception
Genesis 3:9-15
Ephesians 1:3-6, 11-12
Luke 1:26-38

A. Text and Context
• Ato karong gisaulog ang Solemnidad sa atong Mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion. Apan wala nato mabatii ang pagpanamkon kang Maria sa sabakan sa iyang inahan nga si Sta. Ana
• Hinuon, atong nadunggan ang pagpanamkon kang Jesus sa iyang sabakan.
• Nganong ingon niini? Tungod kay ang bibliya hilom kaayo mahitungod sa kinabuhi sa atong Mahal nga Birhen
• Matud pa sa mga komentaryo sa mga scholars ug sa mga non-canonical writings or apocryphal writings samtang nagasulat pa ang mga ebanghelista nga si Mateo, Marcos, Lucas, ug Juan kanunay silang mangonsulta sa inahan sa Dios
• It is just prim and proper nga si Maria ang ilang pangutan-on kay kinsa pa man diay ang pangayoan ug pakisayud kondili ang inahan nga maoy nagmatuto sa kaugalingong anak nga gikan sa iyang sabakan
• Apan kon mohangyo na sila nga iapil si Maria sa ilang isulat, mobalibad si Maria. Ug kon ato kining pamalandongan tungod kini sa pagkamapaubsanon sa inahan sa Dios
• Dili siya buot nga mahiadto pa sa uban ang pagsaysay sa kinabuhi sa iyang kaugalingong anak aron ang limelight naka focus kanunay sa iyang anak nga si Jesus
• Mao kana ang hinungdan ngano nga gamay ra kaayo ang atong mabatian bahin kang Maria sa atong mga ebanghelyong gipanulat sa mga ebanghelista
• Apan bisan pa niana, nagsulat gihapon ang ubang mga alagad mahitungod sa kinabuhi ni Maria ug mao kana ang ebanghelyo ni ni Santiago o si St. James nga ang title Proto Evangelium of St. James o First Gospel of James
• Apan kaniadtong 1546 during the Council of Trent the highest authorities of the Church decided not to include the evangelist who wrote about the life of Mary
• Mao nga 4 ra ka buok ang mga ebanghelista. 5 unta kung nahiapil si Santiago
• Ang desisyon mao nga mabantayan ang mga Balaang Kasulatan mahitungod sa atong Ginoong Jesus kay sa mga nangaging mga siglo ang mga deboto kang Birhen Maria labi na ang mga panatiko dunay tendency nga halos himoon na gayud siya nga usa ka diyosa. It was more or less a good decision of the Church
• Ug kon mag research kamo anaa lang gihapon ang ebanghelyo ni Santiago nga nagsaysay sa kinabuhi sa atong Mahal nga BIrhen
• Ug mao kana gihapon kon unsa kahilom ang bibliya mahitungod sa Mahal nga Birhen ingon usab ka popular ang mga kustombre ug mga tradisyon sa atong simbahan
• Dili lang upat ang ebanghelyo anaa pa ang ebanghelyo ni Tomas, ni Pedro ni Santiago, ni Judas Tadeo, ug ebanghelyo ni Maria Magdalena
• Ang saysay sa katapusan sa ebanghelyo ni San Juan kung gisulat tanan ang gihimo ni Jesus dili kini masulod sa tanan nga mga library sa kalibutan
• So the Council of Trent was very wise in making the decision
• Sa ebanghelyo ni Santiago tua tanan ang mahitungod sa kinabuhi ni Maria
• Si San Joaquin ug si Sta Ana ang mga ginikanan ni Maria
• Mga hamtong na ug tigulang na sila wala pa sila gihapon makabaton ug anak ug nakapasubo kini nila pag-ayo
• Kaniadto ang magtiayon, kon dili makabaton ug anak, ang tan-aw sa katawhan nga gimaldisyon sila sa Ginoo
• Ug niabot ang panahon nga gipadayag kanila sa Ginoo pinaagi sa usa ka damgo nga makabaton na sila ug anak
• Ug dili lang basta nga usa ka anak, kondili ang ilang maong anak mamahimong inahan sa atong manunubos
• Ug mao kana ang background sa pagpanamkon ni Sta. Ana sa iyang sabakan nga mao si Birhen Maria

B. Human Situation
• Karon, gisaulog nato ang putli nga pagpanamkon sa atong Mahal nga Birhen. Immaculate Conception. Unsang pagkahitaboa nga walay sala si Maria gikan pa sa pagpanamkon kaniya?
• Di ba ang tanang tawo nakasala man nganong exempted man hinuoon si Maria nga tawo ra man usab siya
• Paminaw mo kay lalom kini nga teyolohiya aron makasabot kamo ug inyo usab nga ipasabot sa mga wala pa makasabot niini
• Giandam na si Maria sa Ginoo aron mahimong inahan sa atong manunubos
• Unsay gihimo sa Ginoo? Wala pa siya gipanamkon gipasaylo na daan ang iyang mga sala
• Mary was already forgiven and saved even before she was conceived by letting her benefit in advance from the sacrifice of the cross
• Wala pa si Maria gipanganak wala pa siya mahimong inahan, wala pa matawo ang iyang anak, wala pa malansang sa krus si Jesus, gihatag na kang Maria ang tanan. Mao nga si Maria walay sala kay dili mahimo nga ang inahan makasasala, unya ang anak walay sala
• Kay si Jesus mokuha man ug unod, ug dugo, ug bukog sa iyang inahan kay usa siya ka anak sa iyang inahan. Dili mahimo nga sad-an ang inahan sa atong manunubos nga walay sala
• Ug kon mangutana mo kinsa ang theologian nga nagpalambo niini? Usa ka Franciscano sama namo si John Duns Scotus
• It was the most brilliant explanation of the Immaculate Conception nga gidawat sa atong simbahan ug gihimo kining dogma sa atong Santo Papa kaniadtong 1854
• Ug bisan pa niana daghan ang mga wala pa motuo bisan ang ubang mga tawo sa simbahan
• Ug 21 years after the declaration of the dogma in 1875 nanaog ang Mahal nga Birhen sa Lourdes nagpakita kang St. Bernadette Soubirous ug siya nagpaila I am the Immaculate Conception
• Ug mao na kadto ang nagpalig-on ka Maria nga gipanamkon nga walay sala ug mikaylap na kini sa tibuok kalibutan
• That is why today is a holy day of obligation. Kung hindi tayo maniniwala sa Immaculate Conception we can be ex-communicated by the Church
• Because if we do not believe in Mary’s Immaculate Conception it is tantamount to not believing in the redemption given by Jesus
• Sa atong ika 2 pagbasa nagkanayon kini: Sa wala pa buhata ang kalibotan gipili na kita sa Dios diha kang Cristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Dili imposible ka kita mahimong putli atubangan sa Ginoo
• Sa atong unang pagbasa nagsaysay kini nga misulod ang sala sa kalibutan pinaagi ni Eva ug gimaldisyon sa Ginoo ang bitin
• Ug karon matud pa sa mga pulong St. Pope John Paul II, si Maria ang bag-ong Eva ug sumpay sa unang pagbasa si Maria ang modugmok sa ulo sa yawa

C. Challenge
• Unsa ang hagit karon alang kanatong tanan nga nagsaulog sa pagkaputli sa pagpanamkon sa atong Mahal nga Birhen sa Immaculada Concepcion
• Atong nasuta sa kinabuhi sa atong Mahal nga Birhen nga mahimo diay sa Ginoo nga himoon kitang putli bisan wala pa nato mahimo ang sala
• Sukad karon ato nang ipangayo ug pasaylo ang tanan natong mga sala nga nabuhat na
• Ug sama sa gihimo nga pagputli kang Maria bisan wala pa siya matawo, ato usab ipangayo ug pasaylo sa Ginoo ang tanan natong mga sala nga ato pa lang nga pagabuhaton sa umaabot

Tap or click to download

Luke 1 verse 26-38 Immaculate Conception Cebuano

Luke 1 verse 26-38 Immaculate Conception Cebuano

Comments are closed.