Luke 2:41-52 Feast of the Sto. Niño January 16, 2022 Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila
January 15, 2022
Luke 4:21-30 Cebuano 4th Sunday in Ordinary Time January 30, 2022
January 29, 2022

Luke 1:1-4, 14-21 3rd Sunday in Ordinary Time January 23, 2022 • Ang tria munera o ang 3 ka mga obligasyon mao ang mga buluhaton ni Jesus isip usa ka propeta; isip usa ka pari; ug isip usa ka hari

3rd Sunday in Ordinary Time
Nehemiah 8:2, 5-6, 8-10
1 Corinthians 12:12-14, 27
Luke 1:1-4, 14-21

A. Text/Context
• Sa sinugdan sa atong ebanghelyo atong nadunggan nga gilitok ni San Lucas ang ngalan ni Teofilo
• Busa, halangdon nga Teofilo, tungod kay nasusi ko man pag-ayo kining tanan sukad sa sinugdan, nahunahuna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahan-ay alang kanimo. 4Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo
• Ang Teofilo usa ka pinulongang Griyego nga buot ipasabot higala sa Diyos. Daghang mga banggiitan nga nagsulti nga si Teofilo usa ka persona. Karon ato kining sabton nga usa ka introduction sa ebanghelyo ni San Lucas
• Gisulat ni San Lucas ang tanan niyang nadunggan mahitungod kang Jesus
• Ug gikan sa Chapter 1 milaktaw ang ebanghelyo ngadto sa Chapter 4 diin nibalik na si Jesus sa lungsod niyang natawhan nga mao ang Nazareth ug niining higayona siya ang gitoka nga mobasa sa mga nahisulat sa Torah dito sa sinagoga
• Ang Torah mao kini ang balaan nga kasulatan sa mga Judio
• Ug ang iyang gibasa mao man mismo ang panagna sa mga propeta kaniadto nga nagkanayon: Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihogan ako niya aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa mga kabos; gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa panan-aw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaugdaog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo moluwas sa iyang katawhan!”
• Unya miingon siya kanila, “Natuman karong adlawa kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog.”
• Atong hinumduman nga si Jesus nalukop sa Espiritu Santo niining tungura
• Ang suma total sa iyang gibasa mao nga gidala na ni Jesus ang maayong balita ngadto sa mga katawhan isip usa ka propeta kay kini iyang gitudlo sa katawhan sa tanang anaa didto sa sulod sa sinagoga

B. Human Situation
• Ug mao kini ang atong hisgotan karon ug kini inyong bawnon, inyong dalhon balik ngadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya ug panimalay
• Ang tria munera o ang 3 ka mga obligasyon mao ang mga buluhaton ni Jesus isip usa ka propeta; isip usa ka pari; ug isip usa ka hari
• Sa English mao ang kini ang prophetic role, priestly role, and kingly role
• Kon kini mao ang mga buluhaton ni Jesus gisangon usab kining maong mga buluhaton sa mga kaparian, sa mga relihiyoso ug sa tanang mga layko nga mao kitang tanan
• Ang atong ebanghelyo karon mao ang explanation sa pagka propeta ni Jesus
• Ug kon ato kining i-translate ngadto sa Kristiyano nga kinabuhi, ang unang buluhaton mao kini ang prophetic role o ang pagtudlo nato sa uban sa mga maayong butang; sa mga butang nga tinuod sa mga butang nga balaan, halangdon, ug maligdong
• Ang mga ginikanan, adunay obligasyong moral sa pagtudlo sa hustong dalan ngadto sa iyang mga anak
• Kon moingon kita nga obligasyong moral, nagpasabot kini nga tungod sa imong pagkaginikanan nag-uban na kanimo ang pagmatuto sa imong mga anak. Dili mahimo nga imo lang pasagdan ang imong mga anak
• Kon imo nang nahimo ang tanan, apan wala gayud sila manumbaling sa tanan nimong gitudlo; bisan wala ka sunda sa imong mga anak; nakalingkawas na ka sa imong mga obligasyon
• Kay ngano? Ang imong mga anak modagko usab sila ug aduna usab silay obligasyon ngadto sa ilang mga ginikanan atubangan sa Ginoo
• Kon ikaw naghupot sa hataas nga posisyon sa katilingban, mao gihapon aduna kay obligasyong moral sa pagtudlo sa tanang mga lungsoranon kon unsa ang hustong pagsunod sa mga balaod
• Kay ngano? Ang posisyon nga imong gihuptan dili gayud kana tanan imo. All of us can only share our authority with God. Buot ipasabot gitagaan ka nianang maong posisyon apan ang Ginoo ang magdumala niini. Ikaw usa ka instrumento nga iyang gipili
• The same obligation is expected sa tang mga magtutudlo sa atong eskwelahan, mga organisasyon, ug uban pa
• Ang ika 2 mao ang priestly role, o ang obligasyon nato pagkapari nga sunod sa atong Ginoong Jesus. Mao kana ang pag-ampo. Ang pari klaro kaayo nga atong sumbanan. Maghalad ang pari sa inyong mga halad, sa inyong mga katuyuan dinhi sa altar sa simbahan ug iya kining ihalad ngadto sa Ginoo
• Mao gihapon kitang tanan. Ang mga ginikanan labaw na kay iyang i-ampo ang iyang mga anak aron sila tultulan sa Ginoo sa hustong dalan. Mao nga ang ginikanan mohatag gayud ug bendisyon sa ilang mga anak. Abi ba diay ninyo nga pari ra ang mohatag ug bendisyon. Kitang tanan kay aduna kitay gitawag nga universal priesthood. Ayaw ninyo ihikaw ang bendisyon sa tanan ninyong mga sakop sa panimalay, sa mga kumpanya, sa mga okasyon ug uban pa
• Kanang moingon kita nga We wish you happy birthday, God bless, happy trip, happy anniversary, abi ninyo they are more than greetings kay nangandoy kita nga maayo ang iyang paglakaw ug maayo usab ang iyang pag-abot. Magmalinawon ka unta, magmalipayon ka unta. Those are prayers, these are blessings
• Of course, unsa man ang bali niana nga sukwahi sa bendisyon? Maldisyon. Ang akong sugyot niana, ayaw ninyo buhata, kay basin mobalik usab kana kanato
• Ang ika 3 mao kingly role; ang buluhaton sa usa ka hari; ang buluhaton sa pagpangulo
• Pangulo sa panimalay, pangulo sa katilingban, sa simbahan, sa mga organisasyon ug uban pa
• Ug ang akong sugyot niini nga mangulo kita nga mangonsulta kon unsa ang maayong buhaton kay dili lang kita mao ang adunay kinaadman; ang kahait sa salabutan, ang kinaadman, giapod-apod kini sa Ginoo kanatong tanan
• Kon dunay sumpaki ug dili magkasinabot, mokuha ug consensus aron atong maabot ang point of convergence diin ang tanan mouyon na. Dili kita modikta sa uban
• Sa unang pagbasa sa Nehemias nakamatngon na ang ang mga Judio nga tungod sa ilang pagsupak sa Ginoo nahiagom sila sa pagkasakop sa Babylonia. Wala sila motuo sa Ginoo
• In the 1st reading in Nehemiah, the Jews now returned from exile in Babylon and they come to realize that the reason for their national tragedy is their unfaithfulness and disobedience to God
• Ang ika 2 pagbasa nagtudlo kanato nga kung kita masina dili gayud kita magkahiusa. Kon dili madawat ang atong mga sugyot dili na kita mamugos kay mabugnaw na man usab ang uban

C. Challenge
• Ug mao kini mga kaigsoonan nga niining adlawa gitagaan kita ug mga sumbanan ni Jesus aron mahimo usab nato ang mga buluhaton sa pagka propeta, pagkapari ug pagkahari sa atong Ginoong Jesus
• Kon dili kita mao ang propeta o magtutudlo; atong paminawon ug buhaton ang mga gitudlo kanato
• Kondili kita mao ang mag-ampo ngadto sa Ginoo mangayo kita ug pag-ampo sa mga tawo nga maampoon
• Kon dili kita mao ang mangulo, kita mao ang mahimong mga alagad o mga sumusunod

Tap or click to download

Luke 1 verse 1-4, 4 verse 14-21 Cebuano

Luke 1 verse 1-4, 4 verse 14-21 Cebuano

Comments are closed.