Luke 15:1-3, 11-32 Cebuano 4th Sunday of Lent March 27, 2022 Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng ilhon nga imong anak. Isipa na lang ako nga usa sa imong mga sinuholan
March 26, 2022
Luke 23:1-49 Palm Sunday Cebuano April 10, 2022 Osana sa anak ni David. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitas-an
April 9, 2022

John 8:1-11 5th Sunday of Lent Cebuano April 3, 2022 Bisag kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya

5th Sunday of Lent
Isaiah 43:16-21
Philippians 3:8-14
John 8:1-11

A. Text/Context
• Gipakita karon sa ebanghelyo kon giunsa ni Jesus pagbuhi ang hustisya nga inubanan sa kalooy
• Ug ania karon ang babaye nga nanapaw. Asa man ang lalaki. According to the scholars, ang duha nahukman na kini sa ilang balaod. Apan aron lang mabitik si Jesus kon sayup ang iyang desisyon kay nasayud sila sa pagkamaloloy-on ni Jesus; ang babaye lang ang ilang gidala sa atubangan ni Jesus. Ang lalaki naghulat na sa silot nga umaabot
• Naglungot-lungot ang mga awtoridad sa ilang kasuko kang Jesus ug gusto nila nga magtingkagol siya sa bilangguan kay pirmi sila maigo sa mga debate niini
• Nag-alirong na ug namati kang Jesus ang publiko. Andam na sila kon unsa ang buhaton mahitabo man nga moingon si Jesus nga silutan sa kamatayon ang babaye
• Ug gipangutana nila si Jesus: Unsay imong ikasulti? Unsa ang tubag ni Jesus? Miduko hinuon siya ug nagsulat sa yuta pinaagi sa iyang mga tudlo ug giingnan sila: Bisan kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Ug miduko siya pag-usab
• Ug unsa ang gihimo sa katawhan? Naghinay-hinay pagpanglakaw, nag-iyahay silag pamahawa hangtud nga si Jesus na lang ug ang babaye ang nahibilin. Unsa man ang hinungdan?
• Kay walay bisan usa kanila nga wala makasala! Walay usa nga makaharong sa hagit nga gihatag ni Jesus. Ang tanan nanlipaghung sa kauwaw ug dili gayud sila makahimo sa pagbato sa babaye kay sila nakasala man usab
• Ug miingon si Jesus sa babaye: Dili usab kita silutan, lakaw na ug ayaw na pagpakasala pag-usab
• Ug mao kini ang pinakamaanindot nga parte sa ebanghelyo mga kaigsoonan, tungod kay dinhi gipakita ni Jesus ang iyang hukom, gibuhian ang hustisya ug kini giubanan sa pagpasaylo ug kalooy

B. Human Situation
• Unsay nahitabo? Ang mga tawo nga nakasaksi niini, wala mohawa nga pakyas. Silang tanan nanglakaw nga nakaamgo; nga dili gayud diay sila angay mosilut sa ilang isigkatawo tungod kay makasasala usab sila sama sa babaye nga nanapaw
• Tungod sa kinaadman sa gisulti ni Jesus miabot ang kabag-ohan sa ilang kinabuhi ug gilikay pa sila ni Jesus sa sala nga pagpatay kay wala man mahinayon ang pagbato sa babaye
• Ug labaw sa tanan, gipakita ni Jesus ngadto sa babaye nga kon unsa kalawom ang paghigugma sa Dios kaniya pinaagi sa matang sa hustisya nga iya karong nadawat nga inubanan sa pasaylo ug kalooy
• Naturalmente, ang babaye nga nakasala molambo usab sa kinaadman tungod sa pasaylo nga iyang nadawat. Tungod kang Jesus nalibre siya sa kamatayon nga hatud sa tawhanon nga balaod. Iyang naangkon ang bag-ong kinabuhi tungod sa pasaylo nga iyang nadawat
• Sa atong kinabuhi, sa matag panahon nga kita mangayo ug pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala, bag-ong kinabuhi usab ang atong gisugdan
• Adunay gibug-aton ang gisulti ni Jesus sa babaye: Dili usab ako mosilot kanimo, lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Gitagaan ni Jesus ug panahon ang makasasala nga magbag-o na sa iyang kinabuhi
• Buot ipasabot ni Jesus nga kalimtan na nato ang pagpakasala pag-usab sa atong pagsugod sa bag-ong kinabuhi kay gikalimtan na usab sa Ginoo ang atong sala mao nga kita nakadawat ug pasaylo
• Kon ang ubang tawo nakasala kanato ug ato nang napasaylo dili na kana nato balik-balikon pa sa pagtuki
• Daghan baya sa mga magtiayon nga ang usa ka partner o ang duha kanila nakasala sa ilang mga panumpa sa altar sa kaminyoon, nagpinasayloay na, apan kon mag-away na, balikon na usab sa pag-ukay ang mga nangagi, magbinuybuyay na ang bana ug asawa
• Kon ato pang balik-balikon mga kaigsoonan ang kanhing mga sala sa tawo nga ato nang gipasaylo, labi na kon masuko na ta, ato na usab nga ipanawong kaniya, nagpasabot nga wala kita molambo sa atong pagpasaylo sa atong isigkatawo. Ang imong pasaylo imo nang gihimo nga hinagiban aron manduan ang uban
• Kanang ilang giingon nga ILUBONG NA NATO SA KALIMOT ANG MGA SALA NGA NAHITABO, ang buot ipasabot niana dili na kana nato balik-balikon sa pagsulti sa tawo nga siya nakasala
• Kay kon dako kaayo ang sala nga nahimo obviously, di man gyud ta kalimot ana; labi kung traumatic gayud kaayo, magpabilin man gayud kana sa atong handumanan
• ANG PAGLIMOT SA NANGAGI NAGPASABOT NGA DILI NA KINI NATO IPANAWONG UG SULTI, DILI BUOT IPASABOT NGA WALA NA KINI SA ATONG HUNAHUNA ATO NANG GIKALIMTAN. Dili ingon niana
• Kon moingon kita nga ikawng banaha ka, ikawng asawaha ka nagluib ka kaniadto, ato na usab nga gisamaran pag-usab ang iyang kasingkasing tungod kay gihukman na man usab nato siya sa kanhing sala nga iyang nahimo
• Kon ingon kita niana, wala gayud kita makahatag ug kalipay sa atong paghatag ug pasaylo sa uban. Sama kita sa nag-andam kanunay ug lapok aron ibuno pag-usab sa tawo nga nakasala. Kita na ang makasala niana because we are not charitable
• Sama sa mga tawo sa atong ebanghelyo karon nga andam na sa pagbuno sa bato; ato kanang likayan basin kita na usab ang manlipaghung sa kauwaw kay mas dako pa diay ang sala nga atong nahimo
• Ang atong hinumduman mao ang leksiyon nga atong nakat-onan sa sala nga nahimo kanato aron dili na kini mahitabo pag-usab
• Mao kini ang gihimo ni Jesus sa babaye nga nanapaw, wala na siya usbi pa sa paghukom sa iyang sala, gihatag na ang pasaylo ug malipayon nga milakaw ang makasasala aron magbag-o na sa iyang kinabuhi
• Mao gihapon sa atong mga pagbasa kang Propeta Isaias: Ayaw na hinumdomi ang nangagi ug ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon
• Mao usab sa ika-2 pagbasa sa Filipos: Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan
• Ang sala, kon gipasaylo na kita niini, nakakumpisal na kita niini, gitagaan ka na ug absolution, wagtangon na nato ang kabug-at niini sa huna-huna ug kasing-kasing kay gitagaan ka na ug kagawasan aron magbag-o na sa kinabuhi
• Nakasala ka ug dako, pero human na man to. Nagbantay na ko nga dili na kana nako mabuhat pag-usab
• Ayaw kamo patonto nianang naghingapin nga guilt feelings, kay abi ninyo taktika usab kana sa gahom sa kangitngit aron magpabilin kitang masulub-on aron dili na kita molambo sa kinabuhi. Moangay ang demonyo ana kay kon magul-anon kita, kasagaran mawad-an na man kita ug paglaum, dili na hinuon magtuhay ang imong kinabuhi
• Kanang gatas kon nayabo na kana, dili na gyud mabalik pa sa baso. Tilaan na lang na sa iro. Malipayon ang babaye nga nilakaw tungod sa pasaylo nga iyang nadawat

C. Challenge
• Mao kini mga kaigsoonan ang hagit karon sa atong ebanghelyo. Kita gipahinumduman nga ang paghukom sa tawo nga sad-an wala kana nato gipanag-iya. Iya kana sa Ginoo
• Ug ang paghatag ug pasaylo mao gihapon, wala na kanay strings attached kay sa paghatag nato ug pasaylo kagawasan man usab ang atong gihatag nga nagauban niini aron magsugod na usab ang nakasala kanato sa pagbag-o sa iyang kinabuhi
• Ato nang gibuhi ang atong pagka-Kristiyano kon kita makahimo niini

Tap or click to download

John 8 verse 1-11 Cebuano

John 8 verse 1-11 Cebuano

Comments are closed.