Luke 1:39-56 Solemnity of Assumption of the Blessed Virgin Mary to Heaven
August 23, 2021
John 1:45-51 St. Bartholomew – August 24
August 24, 2021

John 6:60-69 21st Sunday in Ordinary Time

21st Sunday in Ordinary Time
Joshua 24:1-2,15-17, 18
Ephesians 5:21-32
John 6:60-69

A. Text/Context
• Ang ebanghelyo karon sumpay sa ebanghelyo sa regular nga pagsaulog apan ang miaging Domingo solemnidad man sa Our Lady of the Assumption mao nga wala nato madunggi ang nahiuna niining atong ebanghelyo karon
• Nag-ingon si Jesus: Ako mao ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon niini nga pan dili gayod mamatay
• Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga tawo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kan-on? Nangutana sila.
• Daghang mga reaksyon sa maong panudlo ni Jesus ug nagbagutbot na sila kay wala sila kaayo makasabot
• Kaonon ang iyang unod ug imnon ang iyang dugo. Unsa man ning tawhana?
• Nahinumdum ba kamo nga ang mga tinun-an ni Jesus gipadala sa misyon ug pila sila ka buok? 72 silang tanan
• Tungod niini daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mibiya ug wala na gayod mokuyog kaniya. Karon ang mga tinun-an 12 na lang ka buok. Daghan na ang nanghawa ug mibalik na sa kanhi nilang kinabuhi
• Mao nga si Jesus nangutana sa 12 ka buok nga mga nahibilin nga mga tinun-an: Ug kamo, mobiya ba usab kamo kanako?
• Si Simon Pedro ang leader ug spokesman sa grupo mitubag kaniya, “Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag ug kinabuhing walay kataposan! Nagtuo kami ug nasayod nga ikaw mao ang Balaan nga mianhi gikan sa Dios
• Mao na ang gipanulti ni Pedro nga loyal kaayo ug committed kaayo. Ang nahibilin nga 12 mosunod kang Jesus bisan unsay mahitabo gawas sa usa nga magbudhi kaniya nga mao si Judas

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan ang sentro sa tema karon sa atong ebanghelyo mao ang pasalig o panumpa o saad sa mga tinun-an nga sila kanunay na nga mosunod kang Jesus bisan unsa man ang mahitabo
• Kay bisan sa unang pagbasa gikan kang Propeta Josue nagsaad ug nagpasalig usab ang mga katawhan ug miingon: Dili gayod kami mobiya sa Ginoo o moalagad sa laing mga diosdios; busa mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya amo mang Dios
• Ug labi na sa ika 2 pagbasa diin detalyado kaayo ang gipanulti ni San Pablo sa mga taga Efeso ang mahitungod sa tim-os nga paghigugma labi na sa mga magtiayon
• Kay kasagaran mga kaigsoonan makalimot kita sa atong mga panaad kay tungod man usab kana sa atong tawhanong kahuyang
• Kada usa kanato duna man kitay tagsa-tagsa ka mga bokasyon sa kinabuhi ug ang kadaghanan anaa man gayud sa sulod sa kaminyoon ug usahay makalimot kita nga duna diay kitay mga panaad
• Sa mga magtiayon nagpasabot kini nga imong gihimo ang imong obligasyon isip usa ka bana sa imong asawa, usa ka asawa sa imong bana, ug usa ka amahan ug inahan sa inyong mga anak sulod sa kaminyoon
• Ug anaa usab ang inyong pasalig ug panaad nga kamo mag-uban ug maghigugmaay hangtud sa katapusang gutlo sa inyong kinabuhi
• Commitment to fidelity in marriage. Asa man ang pagkamatinud-anon kung sa sulod sa kaminyoon magsige pag gukod ang bana sa mga babaye nga iyang magustuan?
• Asa man pud ang pagkamatinud-anon kung sa sulod sa kaminyoon magsige pa ug abi-abi ang asawa kon duna siyay magustuan nga lalaki?
• Of course sayud na kita nga duna gyuy mga dagkong hinungdan ngano nga ang magtiayon o managtrato magkabulag
• Apan kasagaran, ang hinungdan mao man gayud ang kalapasan sa pagkamatinud-anon diin ang kada usa sama man sa walay responsibilidad sa bana o asawa o sa iyang kaugalingong pamilya
• Kon ingon niana ang mahitabo ang magtiayon, moatras ug gamay aron mamalandong sa inyong kaugalingon nganong ingon ani na man ang dagan sa akong kaminyoon
• Hinumdumi ang panahon nga ikaw nagluhod sa altar sa Ginoo ug militok atubang kaniya nga ikaw magmatinud-anon hangtud sa katapusang pitik sa imong kasing-kasing
• Kaming mga pari kasagaran dili mi mohatag ug marriage counseling kay wala man mi experience. Bokasyon man sa pagsilbi sa simbahan ang among gipili, mao nga kasagaran mga couples for Christ ang maghimo niini
• Of course if you ask me in my own opinion, I also believe that not all marriages are made in heaven, kay kon mismo sa marriage interview dili na mosulti sa tinuod ang kaslon, naa dayoy problema kon napugos sa pagpakasal, nagpakasal sukwahi ang katuyuan, ug daghan pang uban
• Kon nagsugod ka sa sayop, daghang sayop na usab ang mosunod. Manguyab na ang bana ug asawa sa uban kay wala man gyud silay gusto sa usag-usa
• Unfortunately, ang sexual relations sa balaod sa atong simbahan gitugotan lamang sa sulod sa renda kaminyoon. Kon nakalapas ka niana nakasala ka ug adultery o panapaw
• Sa mga dili minyo, sa mga kaulitawhan ug kadalagahan nga adunay sexual relationship kay dili man kamo minyo, nakasala kamo ug fornication
• Kay mao man gud kana ang gi-promote sa mga social thinkers karon: ako ang tag-iya sa akong lawas, mahimo nakong buhaton ang buot nakong himoon
• Resulta kini sa epekto sa social engineering kay mao man kana sila ang kaaway sa atong simbahan. Ang ilang motibo mao ang pag gun-ob sa pamilya
• Many countries already allowed same sex marriage, ug dili lalim ang epekto niini because there will now be a new definition kon unsa ang pamilya
• Sa tanang nasod sa kalibutan ang Pilipinas na lang ang nahibilin nga walay diborsyo. Ang katapusan ang nasud Malta didto sa Mediterranean Sea diin legal na ang diborsyo sukad 2011
• Kita na lang ang nga walay diborsyo. Aduna pa gihapon kitay bendisyon sa Ginoo nga naglig-on sa pamilya. Apan daghan ang mga proponents niini sa Congreso ug sa Senado

C. Challenge
• Ug mao kini karon ang hagit sa atong ebanghelyo nga kon adunay mga bingkil, mga sumpaki o dili panagsabot sa magtiayon o bisan sa managtrato, istoryahan ninyo kana aron ma settle dayon
• Kinahanglan man gud nga mag dialogue kay dili nato mabasa kung unsa ang gihuna-huna sa uban. Ug human niana, magpinasayloay
• Mangayo ka ug pasaylo kon ikaw nakasala; ug mohatag ka usab ug pasaylo kon ikaw ang naargabyado
• Ayaw ninyo dugaya kaayo ang pag reconcile aron maluwas ang kaminyoon o ang relasyon
• Ayaw ninyo i-justify nga daghan na man karon ang nagbuwag. In this case, it will not be correct to say if you can’t beat them join them aron sama ka na usab sa uban
• Sayop, kinahanglang balaan ka sulod sa daghang mga sayop
• Mao na ang commitment. Kaming mga relihiyoso kung mag crisis na mi pabalikon mi ug pamalandong diin kami nangaliyupo sa Ginoo nga unta madawat kami sa religious order
• Wala gipasabot nga tungod dunay problema, magbuwag na dayon, komplikado ang sitwasyon molain na ka ug panimuyo. Usa kana ka attitude nga escapist kay wala nimo atubanga ang imong kaugalingong problema
• Wala ma-discourage si Jesus nga gibiyaan siya sa iyang mga tinun-an; gikan sa 72 nahimong 12, wala mobiya si Jesus, ug nagpadayon siya sa iyang misyon sa pagluwas sa katawhan
• Atong hinumduman ug dili nato kalimtan nga kon matinud-anon kita sa atong mga saad, magauban kanato ang Ginoo bisan unsay mahitabo sa umaabot

Tap or click to download

John 6 verse 60-69 Cebuano

John 6 verse 60-69 Cebuano

Comments are closed.