John 6:1-15 Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo
July 25, 2021
John 6:41-51 19th Sunday Ordinary Time
August 23, 2021

John 6:24-35 18th Sunday in Ordinary Time

18th Sunday in Ordinary Time
Exodus 16:2-4, 12-15
Ephesians 4:7, 20-24
John 6:24-35

A. Text/Context
• Ang ebanghelyo karon resulta na sa nahitabo sa pagpadaghan sa pan ug isda diin nakakaon ang 5 ka libo ka tawo ug nahupay ang ilang kagutom sa nahitabo nga milagro nga gihimo ni Jesus
• Nahimo kining gamay nga problema. Nasayud na kita nga sa kada problema, adunay solusyon; ug sa kada solusyon nga atong himoon, magmugna usab kini ug bag-o nga problema
• Tungod sa dakong milagro diin nabusog ang tanan, magsige na ug sunod ang panon sa katawhan bisan asa si Jesus mopaingon
• Anaa ang mga tawo nga nagasunod kang Jesus kay matinud-anon kaayo nga maminaw ug mosunod sa iyang mga gitudlo mahitungod sa GsD
• Ug anaa usab ang daghang katawhan kay tungod sa kakabus nag-apas nga makatilaw na usab sa bonanza nga libreng pagpakaon. Nagsagol na ang mga panon sa katawhan nga nagasunod kang Jesus
• Nasabtan ni Jesus ang sitwasyon mao nga siya miingon: “Sultihan ko kamo: nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo kondili tungod kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog
• Ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kondili sa pagkaon nga molungtad ngadto sa kinabuhing walay kataposan. Kining pagkaona ihatag kaninyo sa Anak sa Tawo, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan.”
• Ug mao kadto nga mihangyo ang katawhan Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan.”
• Ug mipadayag si Jesus: Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayod gutomon ug ang motuo kanako dili na gayod uhawon
• Ang tinuod nga pan sa kinabuhi dili man mao ang manna nga gisaysay sa unang pagbasa sa Exodus
• Kay ngano? Tungod kay ang ilang mga katigulangan nga mikaon niini nangamatay man gihapon
• Nga buot ipasabot ni Jesus nga ang tinuod nga pan mao na man siya mismo
• Naturalmente, nga ang mga tawo wala pa makasabot niini. Ug bisan gani ang iyang mga tinun-an mao gihapon wala ni masabtan unsay buot ipasabot ni Jesus
• Mao nga nihangyo sila “Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan.” Kay abi nila ingon lang niana kayano ang maong pan sa kinabuhi
• Ang ilang pagsabot mao man ang pan nga pisikal nga mohupay sa ilang kagutom
• Dili pa kini nila matugkad kay may mga umaabot pa nga mga panghitabo aron masabtan na nila ang tanan pinaagi sa nahitabo sa kataposang panihapon

B. Human Situation
• Ang atong Ginoong Jesus karon sa ebanghelyo diin nag hulagway siya sa us aka pagbag-o:
• Ang pan nga iyang gihatag aron mahupay ang pisikal nga kagutom sa katawhan
• Ug karon gisugdan na niya paghulagway ang pan nga mohupay sa kagutom nga espiritwal
• Ang pagtagbaw sa kagutom sa kalag, ug mao na kana karon ang Eukaristiya nga atong gisaulog diin atong dawaton unya sa pangalawat sa komunyon ang lawas ni Kristo
• Mga kaigsoonan tungod niining maong pan sa kinabuhi aron kini masabtan gayud sa katawhan, nagpadala usab ang Ginoo ug balaang mga tawo mga santo ug santa sa atong simbahan diin gipakita sa Ginoo nga ang Eukaristiya mao gayud ang pan sa kinabuhi
• Kita gipahinumduman nga Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, kondili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios
• Pipila ka mga santos ug mga balaan sa atong simbahan nabuhi lamang pinaagi sa pagdawat sa Eukaristiya
• Usa na niini si Sta. Catalina de Siena, ang kalawat lamang ang iyang gikaon sa mga tuig usa siya namatay. Kon pakan-on siyag ordinary nga pagkaon, magsakit man hinuon siya
• Ug us aka Franciscano nga si San Jose de Cupertino, 5 ka tuig nga nabuhi pinaagi lamang sa pagkaon sa Eukaristiya
• Ug ang pinakadugay sa tanan mao si Alexandrina da Costa nga taga Portugal diin nabuhi siya sulod sa 13 ka tuig pinaagi lamang sa pagkaon sa Eukaristiya. Namatay si Alexandrina niadtong 1955 ug karon hapit na siya ma-canonize isip us aka santa
• Kini sila gipadala sa Ginoo aron ipakita sa katawhan nga kining hostiya nga atong dawaton sa komunyon sa pagpangalawat, mao gayud ang lawas ni Kristo ang pan sa kinabuhi nga mag-uban kanato hangtud sa katapusan sa kalibutan
• Bisan sa atong ika 2 pagbasa sa Efeso, nag-ingon si San Pablo nga gitudloan na ang katawhan nga anaa si Jesus sa ilang kinabuhi

C. Challenge
• Mao kini mga kaigsoonan ang gipahinumdom kanato sa atong ebanghelyo
• Aduna kitay 7 ka adlaw sa semana diin 6 ka adlaw gigahin kanato aron kita motrabaho alang sa atong mga panginabuhi
• Ang ika 7 adlaw nga mao ang Domingo gigahin kana sa Ginoo alang kanato aron siya simbahon ug dawaton ang iyang mga pulong ug makakaon kita sa Eukaristiya dinhi sa sulod sa misa
• Mao kana ang balaod sa Ginoo usa sa mga 10 ka sugo ug mao usab kana ang balaod sa atong simbahan
• Asa man nagagikan ang balaod nga isira ang atong simbahan niining panahon sa pandemya
• Dili kana balaod sa Ginoo ug dili usab kana balaod sa atong simbahan
• Ang Eukaristiya tinubdan sa kayo sa lawas ug kalag
• The Eucharist is the fountain of healing? Nganong mahadlok man kita nga matakdan ug sakit nga sukwahi man kini sa balaod sa Ginoo?
• Imbes, nga ang eukaristiya maoy kaayohan sa lawas ug kalag ang balaod karon dili naman hinuon pun-on ang simbahan sa katawhan
• Klaro kayo nga adunay mga gamhanan nga nagmugna niini ug kinahanglan isip mga sulundong mga Kristiyano mamalandong kita sa mga panghitabo sa tibuok kalibutan
• Kaniadtong 1300’s miabot ang black plague or bubonic plague or black death sa Europa ug 1/3 of the population ang nangamatay
• Hapit mahurot ang katawhan sa continental Europe apan wala masirado ang simbhan
• Niabot ang unang giyera sa kalibutan kaniadtong 1917 wala masirado ang simbhan
• Niabot ang ika 2 giyera sa kalibutan kaniadtong 1940 wala gihapon masirado ang simbahan
• Pag-abot sa pandemya sa 2019, ang nangamatay mga compromised na tungod kay daan na nga adunay sakit ug pipila lamang ang nangamatay, karon isirado ang simbahan? Kinahanglan 30% lang ang makasulod?
• Mao kana mga kaigsoonan ang atong pamalandongan ngano naingon na niini ang dagan sa panahon sa tibuok kalibutan
• Ang kagustuhan sa Ginoo usa lamang, nga kita motuo kaniya ug motuo sa iyang mga sugo ug labaw sa tanan nga dawaton siya pinaagi sa Eukaristiya sa atong santos nga misa
• Busa kitang tanan, bisan sa panahon sa pandemya dili kita mobiya sa Eukaristiya kay mao kini ang molig-on kanato sa panahon sa kalisod ug mohatag sa kalig-on sa lawas ug kalag niining panahona

Tap or click to download

John 6 verse 24-35 Cebuano

John 6 verse 24-35 Cebuano

Comments are closed.