John 6:1-15 Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo