BOT Message 295 – Virgin Mary: Time for the Triumph of My Immaculate Heart Not Far Away
July 19, 2021
John 6:24-35 18th Sunday in Ordinary Time
August 23, 2021

John 6:1-15 Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo

17th Sunday Ordinary Time
2 Kings 4:42-44
Ephesians 4:1-6
John 6:1-15

A. Text/Context
• Ato na karong nadunggan sa ebanghelyo kon giunsa ni Jesus pagpakaon ang 5,000 ka libo nga mga tawo
• Aron sulayan si Felipe nga usa ka tinun-an kon asa kutob ang iyang pagtuo kang Jesus’ gipangutana siya kon asa makapalit ug pan aron ipakaon niinin 5,000 nga mga tawo bisan nasayud na si Jesus kon unsa ang iyang himoon
• Ug tataw kaayo sa ebanghelyo nga ang ilang nahibaw-an nga nagdala ug pagkaon mao ang batang lalaki nga adunay 5 ka pan ug 2 ka isda ug mao na kadto ang gipakaon sa katawhan
• Sa nangabusog na ang tanan gihipos nila ang salin ug ang nahibilin 12 ka bukag
• Ang pangilin sa Pagsaylo nga gitawag nato ug Passover feast gituki usab sa ebanghelyo kay nagkaduol na ang pagsaulog niini; uban sa nahitabo sa pagpakaon sa katawhan
• Ang pangilin sa Pagsaylo usa ka dako nga pagsaulog sa relihiyon sa Judaismo; busa 2 ka grupo ang katawhan karon, ang usa nagbiyahe ngadto sa Jerusalem isip mga pilgrims; ug ang usa usab ka grupo sila karon ang nag-uban sa panon nga misaksi sa milagro nga gihimo ni Jesus
• Apan sa katapusan wala kaayo malipay si Jesus kay namatikdan niya nga dunay gusto ang katawhan nga himuon siya ug hari nga pinugos busa molakaw siya aron mag-inusara sa kabungtoran

B. Human Situation
• Kadaghan na nato nadunggan kining maong istorya sa pagpadaghan sa pan gikan pa kita sa pagkabata
• Ang background niining istoryaha nahimo kini diin ang mga Judio nag-andam sa Pangilin sa Pagsaylo or Passover
• Ang mga Judio moadto sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Ginoo didto sa ilang central temple ug semana ang aboton sa pagbiyahe
• Busa mag-andam gyud sila sa pagbiyahe sa caravan, ang pagkaon, karwahe ug mga asno
• Pag-abot na pud sa Jerusalem ang ila na pung puy-an kay dugay man ang pagsaulog ug ang ila na pud nga ihalad sa templo
• Sa laktud nga pagkasulti, dako ang gasto sa pagbiyahe, busa ang mga adunahan lamang ang mobiyahe alang sa pilgrimage
• Si Jesus usab ug ang mga tinon-an nag-andam usab sa pangolin sa Pagsaylo pinaagi sa pag-ampo apan ang mga tawo misunod kanila
• Ang panon sa katawhan nga nagsunod kang Jesus mao ang mga kabus kay dili man sila maka afford nga mag pilgrimage
• Nakadungog sila nga daghang milagro ang gihimo ni Jesus; Giayo ang masakiton, gipalagpot ang mga yawa sa mga gihuptan niini ug uban pa
• Ingon niana ang mga kabus, mamasin kanunay sa ilang pagsunod kang Jesus kay basin adunay maayong mahitabo
• Unsay malibre bisan pagkaon lang alang sa paghupay sa ilang kagutom
• Ug wala sila mapakyas kay gipakaon sila ni Jesus dili lang ensakto nga pagkaon kondili usa ka tonelada nga pagkaon pinaagi sa usa ka makabusdik nga panihapon
• Duha ka isda ug lima ka pan ang sinugdan; apan ang nahibilin 12 ka bukag. Gilaliman ka ana
• Ang mga tawo nabusog dili lang sa tinapay nabusog usab sila sa panginahanglang espiritwal ang milagro sa paghinatagay
• Sigurado ko nasinati na ninyo nga kamo gigutom duna kay kwarta nga ipalit apan walay tindahan nga kapalitan
• Ug moabot ang imong silingan nga mobahin sa iyang pagkaon samtang ikaw gigutom; malipay ka kaayo sa grasya nga miabot ug tagamtamon gyud nimo ang kalami sa pagkaon
• Mga pagkaon nga dili nato gusto apan kan-on nato ang tanan kung kita gigutom
• Ang mga tawo nga nakakaon malipayon kaayo ug mapasalamaton kaayo sa gihimo ni Jesus. Ang mga tawong gisalikway sa ilang katilingban nakasinati na karon ug pagdawat mao nga ang pagkaon aduna gayuy healing effect
• Malipayon nga maghimamatay ang mga higala nga wala na magkita sa dugay nga panahon ug bisan ang mga nag-away dunay posibilidad nga mag-ayo kon sila mangaon uban sa kadaghanan
• Ang pagkaon, ang pagkaabunda, ang pagkabusog maoy pipila lamang ka butang nga nagsimbolo sa GsD
• Sa atong unang pagbasa sa ika-2 basahon sa mga hari, mao gihapon ang nahitabo, nabusog gihapon ang mga katawhan bisan ang pan dili kaigo sa tanan kay kini gipadaghan sa Ginoo
• Ang pagpakaon sa katawhan, nahitabo na kini sa Daang Testamento ug nahitabo na usab kini sa Bag-ong Testamento diin si Jesus na mismo ang mihimo niini

C. Challenge
• Ug karon mga kaigsoonan, gihagit usab kita sa ebanghelyo nga mohimo kita sa atong kaugalingong kabubut-on
• Kitang mga Pilipino gibendisyonan kaayo sa Ginoo tungod sa atong batasan nga manggihatagon ug hospitable kaayo
• Kinsa ang mihatag sa 5 ka pan ug 2 ka isda sa atong ebanghelyo? Usa ka batang lalaki
• Nagbawon ang bata ug pagkaon. Kon ang bata dunay dala nga pagkaon ngano nga ang mga hamtong wala hinuoy dala?
• Maghuna-huna ba kamo nga wala mag-andam ug pagkaon ang mga dagko sa ilang pasunod-sunod kang Jesus?
• Sigurado nga duna silay dalang pagkaon apan wala kini nila iapod-apod sa uban kay alang lamang kini sa ilang kaugalingong
• Apan ang bata maoy nahimong sumbanan sa pagkamanggihatagon ug ang gamay nga gipanag-iya sa bata, gipadaghan kini sa Ginoo
• Mao kana ang misteryo sa pagkamanggihatagon; mas daghan ang imong dawaton bisan gamay ra ang imong gihatag tungod kay ang Ginoo man mismo mao nay magpadaghan sa atong maayong buhat
• Ingon man gud niini mga kaigsoonan ang mahitabo kon kita makahatag ug tabang sa atong mga kaigsoonan labi na kon nanginahanglan kaayo siya sa imong tabang
• Magpasalamat siya kanimo tungod sa imong tabang. Pag-abot sa ilang balay moluhod siya mag-ampo siya sa Ginoo ug magpasalamat tungod sa imong kaayo. Naapil ka na sa iyang panalangin tungod sa imong kaayo
• Busa ang bendisyon sa Ginoo mobaga ug magkadaghan tungod sa imong kaayo
• Wala mag-ingon ang Ginoo nga ihatag nimo tanan kung unsa ang imo
• Ang iyang gipangayo nga kita mohatag motabang sa uban kon unsa ra ang atong makaya sa atong estado sa kinabuhi
• Busa ayaw kamo panghunahuna nga sa gamay ninyong hinabang mabangkarota na mo. Dili ingon niana
• Ang tawong manggihatagon dili gayud mahutdan ang panudlanan
• The more we give the more we receive because of the grace that works in the act of charity
• Kita karon gipahinumduman sa birtud sa pagkamanggihatagon. Kon unsa ang gamay nato nga mahimo ang Ginoo na ang mag-go sa pagpalambo niini
• Ato kining sugdan sa mga gamay nga butang tungod kay magpilo-pilo na kini tungod sa imong kaayo

Tap or click to download

John 6 verse 1-15 Cebuano

John 6 verse 1-15 Cebuano

Comments are closed.