Mark 12:28-34 – 31st Sunday in Ordinary Time Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.
October 30, 2021
Mark 12:38-44 32nd Sunday in Ordinary Time Truly I say to you, this poor widow put in more than all the contributors to the treasury; for they all put in out of their surplus, but she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on
November 7, 2021

John 14:1-6 All Souls Day Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo

All Souls Day
2 Maccabees 12:43-46
Romans 8:31-35, 37-39
John 14:1-6

A. Text/Context
• Si Jesus nagkanayon sa atong ebanghelyo Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Mao kana ang iyang saad
• Nanamilit na karon si Jesus sa iyang mga apostoles ug nabalaka ang mga tinun-an mao nga si Tomas miingon kaniya, “Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka paingon busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan?”
• Si Jesus mitubag, “Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako
• Kon kita magasunod sa kabubut-on sa Ginoo ang atong sangputan mao usab ang puluy-anan sa Ginoo
• Ug sa atong tradisyon Kristiyano mao kana ang langit ang puy-anan sa mga balaan ug mga santos uban sa mga angheles
• We must remember that the setting that we have today is a scene from the Last Supper just before the death of Jesus
• Ug wala pa kaayo makasabot ang mga tinun-an sa mga gipanulti ni Jesus niining tungura. Masabtan nila ang tanan kon si Jesus mabanhaw na

B. Human Situation
• Ang pangutanan sa mga tinun-an: Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka paingon busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan?”
• Ug mao usab ang atong pangutana niining adlaw sa mga kalag; asa paingon ang kalag sa mga minatay
• Gitubag na kana sa mga doktrina sa atong simbahan; mopanaw ang kalag sa lugar sa usa ka paglimpiyo sa iyang kaugalingon nga kitang mga Katoliko gitawag nato ug purgatoryo
• Ug malimpiyo na ang kalag moadto na siya sa puluy-anan sama sa gisulti ni Jesus sa ebanghelyo
• Ug mangutana usab kita unsa man gyud kadautan ang tawo nga siya mahiadto man sa impiyerno. Wala kita masayud niana mga kaigsoonan, kay ang hustisya tua man sa mga kamot sa Ginoo
• Ang atong nahibaw-an pinaagi sa Katekismo, bisan unsang matang sa sala nga atong nahimo pasayloon man sa Ginoo kon kita maghinolsol
• Bisan ang mga wala gyud makaila kinsa si Jesus, mga tribu nga dili pa gayud sibilisado, mga tawo nga wala gyuy nahot sa mga butang nga espiritwal maluwas man gihapon kay aduna man kitay gitawag nga universal offer of salvation
• Kay ngano man? Kitang tawo gimugna man kita sa larawan sa Ginoo. Matud pa sa usa ka researcher duna kitay mga genetic codes nga gisunod usab nato sa Ginoo
• Mao nga aduna kitay natural nga panginahanglan ug mga pamatasan kay bisan wala kita maka eskwela gisuwat man sa Ginoo ang iyang mga balaod sa atong mga kasing-kasing in a natural way mao nga mobati gayud kita ug kalooy ug paghigugma, ug pag-amuma sa atong isigkatawo
• Mao nga bisan usa ka kriminal nga loog kaayo ug balatian, duna gihapoy kalooy ug paghigugma nga magpuyo sa iyang kasing-kasing kay eredero man kita sa mga kinaiya sa Ginoo
• Ug balik sa sangputan sa mga kalag, ang balaang Kasulatan daghan mga gisaysay mahitungod langit ug impiyerno apan wala gayuy klaro nga sulti bahin sa purgatoryo
• Except sa ika-2 basahon sa Macabeo diin naghalad sila ug mga pag-ampo sa mga nangamatay nga sundalo aron mapasaylo ang ilang mga sala
• And that is what we are doing today. We offer prayers for all the souls of our dead brothers and sisters who have gone ahead of us because they need prayers in their purification
• The souls in purgatory are already in a state of holiness that is why the souls are also praying for us nga mga buhi pa
• Gamhanan ang ilang mga pag-ampo tungod kay nahimo na silang balaan tungod sa ilang mga kasakit nga gisagubang
• Mao nga ang pagsaulog sa adlaw sa mga santos gahapon, mosunod usab dayon ang adlaw sa mga kalag kay ang mga kalag sa purgatoryo mga santos naman sila kay nahimo silang balaan tungod sa ilang pagsakripisyo
• Mao nga importante kaayo ang atong mga panalangin, mga pangaliya, mga pag-ampo alang sa mga kalag kay tungod niana alsahon na usab sila sa hataas nga hagdan hangtud moabot na sila sa langit
• Temporary existence man lang ang purgatoryo, moabot ang panahon nga wala nay purgatoryo kay ang tanang mga kalag kuhaon na sa Ginoo ug mahiuban na sila sa iyang gingharian
• Mao nga hilom kaayo ang simbahan sa doktrina sa purgatoryo kay lisod man kaayo siya hubaron sa pagpasabot, lisod ipatin-aw sa theological nga pamaagi
• Mao nga ang ubang relihiyon gitangtang na nila sa ilang pagtuo ang purgatoryo, wala na si Maria, wala na ang ubang mga sakramento para klaro sa ilaha ug sayon ra ipasabot
• Apan kon diin hilom kaayo ang simbahan ang atong mga tradisyon daghan kaayong basihan sa doktrina sa purgatoryo
• I have read the whole Book of Purgatory written by St. Alphonsus Liguori, a Redemptorist religious
• Ang kalag nga nagpakita, nagkondina, nagpadamgo, bisan mga tawo nga wala ka makaila nagpadamgo sa imo usa ra ang ilang gipangayo ug mao kana nga sila iapil nato sa atong mga pag-ampo
• If that happens, offer a mass, or pray the rosary. They love those prayers
• Even the BVM is asking us to pray for the dead. In the apparitions in Garabandal in Spain in 1965, she reminds the visionaries to pray for the dead and mention their names when you pray for them
• Ug usab ang pagpakita sa Mahal nga Birhen sa Cova da Iria, sa Fatima, sa Portugal kaniadtong 1917; Si Lucia dos santos, usa sa mga bisyonaryo nangutana asa na ang iyang higala nga namatay?
• And the Virgin answered: she is in purgatory, and she will stay in purgatory for 100 years
• We really do not know how the souls suffered in purgatory

C. Challenge
• Ug mao kini ang hagit kanatong mga Katoliko niining adlaw sa kalag-kalag; nga kita adunay obligasyon sa paghalad ug mga pag-ampo sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na aron mahingpit na ang ilang kalipay uban sa Ginoo
• Ug usab kinahanglan nga aduna kitay kaalam sa mg doktrina sa atong simbahan aron aduna usab kitay ipaambit sa mga kabataan ilabi na ang mahitungod sa purgatoryo
• Dili kita magpadani sa mga argumento sa mga moderno ug secular nga panghuna-huna nga ang impiyerno ang purgatoryo mao kana ang tanang mga kalisod ug kagutom dinhi sa kalibutan
• Kon walay purgatoryo, walay pulos ang pag-ampo sa mga kalag. Kon walay pag-ampo sa mga kalag, mosunod na usab nga ang tawo wala nay kalag
• So you see, these are the subtle tactics of the devil in order to confuse the whole Church and to sway the people from the true faith
• Atong bantayan kon unsa ang mga giya sa atong pagtuo
• Kon kita nag-ampo alang sa mga kalag sa atong mga minatay, nasayud kita nga sila malipayon tungod sa ilang pag-ampo

Tap or click to download

John 14 verse 1-6 All Souls Day Cebuano

John 14 verse 1-6 All Souls Day Cebuano

Comments are closed.