October 9, 2021

Mark 10:17-30 28th Sunday in Ordinary Time Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong, “Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako.”

28th Sunday in Ordinary Time Wisdom 7:7-11 Hebrews 4:12-13 Mark 10:17-30 A. Text/Context • Ang atong ebanghelyo karon ni San Marcos nagsaysay sa usa ka tawo […]
October 2, 2021

Mark 10:2-16 27th Sunday in Ordinary Time Whoever divorces his wife and marries another commits adultery, and if a woman divorces her husband and marries another she commits adultery

27th Sunday in Ordinary Time Genesis 2:18-24 Hebrews 2:19-11 Mark 10:2-16 A. Text/Context • The Pharisees are asking Jesus: Is it lawful for a husband to […]
September 25, 2021

Mark 9:38-43, 45, 47-48 26th Sunday in Ordinary Time Ug kon ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini! Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa Gingharian sa Dios nga usa ray mata kay sa duha ang imong mata apan itambog ka sa impirno

26th Sunday in Ordinary Time Numbers 11:25-29 James 5:1-6 Mark 9:38-43, 45, 47-48 A. Text/Context • Usa sa mga tinon-an ni Jesus nga ginganlan ug Juan […]