January 22, 2022

Luke 1:1-4, 14-21 3rd Sunday in Ordinary Time January 23, 2022 • Ang tria munera o ang 3 ka mga obligasyon mao ang mga buluhaton ni Jesus isip usa ka propeta; isip usa ka pari; ug isip usa ka hari

3rd Sunday in Ordinary Time Nehemiah 8:2, 5-6, 8-10 1 Corinthians 12:12-14, 27 Luke 1:1-4, 14-21 A. Text/Context • Sa sinugdan sa atong ebanghelyo atong nadunggan […]
January 15, 2022

Luke 2:41-52 Feast of the Sto. Niño January 16, 2022 Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila

Feast of the Sto. Niño Isaiah 9:1-6 Ephesians 1:3-6, 15-18 Luke 2:41-52 A. Text/Context • Niining Domingoha atong gisaulog ang dakong kapistahan sa atong debosyon sa […]
January 9, 2022

Luke 3:15-16, 21-22 Baptism of our Lord January 9 Samtang nag-ampo si Jesus, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ikaw mao ang pinangga kong Anak. Nalipay kaayo ako kanimo.”

Baptism of the Lord Isaiah 42:1-4, 6-7 Acts 10:34-38 Luke 3:15-16, 21-22 A. Text/Context • Samtang si Juan Bautista nagbunyag didto sa suba sa Jordan, nagpangutana […]