July 25, 2021

John 6:1-15 Unya gikuha ni Jesus ang pan, nagpasalamat sa Dios ug giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tawo

17th Sunday Ordinary Time 2 Kings 4:42-44 Ephesians 4:1-6 John 6:1-15 A. Text/Context • Ato na karong nadunggan sa ebanghelyo kon giunsa ni Jesus pagpakaon ang […]
July 17, 2021

Mark 6:30-34 “Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan inay inyo untang atimanon. Karon, silotan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini”

16th Sunday Ordinary Time Jeremiah 23:1-6 Ephesians 2:13-18 Mark 6:30-34 A. Text/Context • Atong nadunggan karon nga bisan asa si Jesus moadto magsunod usab kaniya ang […]
July 16, 2021

Matthew 12:1-8 Dili ako gustog mga halad nga mananap, kondili kaluoy

15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 15th Week in OT Exodus 11:10-12:14 Matthew 12:1-8 A. Text/Context • Gisaysay sa atong ebanghelyo karon nga si […]