Mark 10:17-30 28th Sunday in Ordinary Time Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong, “Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako.”
October 9, 2021
Mark 10:46-52 Son of 30th Sunday Ordinary Time Son of David have pity on me
October 24, 2021

29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel. “Kon molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkora kami uban kanimo: ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala.”

29th Sunday in Ordinary Time – 4th Day Novena to St. Raphael the Archangel
Isaiah 53:10-11
Hebrews 4:14-16
Mark 10:35-45

A. Text/Context
• Matud pa sa mga scholars si Santiago ug si Juan magsoon nga anak ni Sebedeo ug Salome apan wala malitok ang pangalan ni Salome nga inahan, ang amahan lang nga si Sebedeo ang naapil sa ebanghelyo
• Mga kauban kini sila ni Pedro ug si Andres nga igsoon usab ni Pedro. Kini silang upat duol kaayo kang Jesus mao nga sa atong ebanghelyo karon nangayo si Santiago ug Juan ug pabor nga kung mahimo molingkod sila sa tuo o sa wala sa gingharian ni Jesus
• Unsay tubag ni Jesus? “Wala kamoy kalibotan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan?”
• Nga buot ipasabot kaya ba ninyo ang mga pag-antos ug sakripisyo nga akong sagubangon. Kaya man pud daw nila
• Miingon si Jesus kanila, “Makainom gayod kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala akoy katungod sa pagpili kon kinsa ang palingkoron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini
• Sa laktud nga pagkasulti, ang ilang pangutana kinsa ang molingkod sa tuo o wala sa Ginoo wala gayud tubaga ni Jesus ug diretso
• Ngano man? Dunay kinaadman niini. Kon mag theologize kita sayud kita nga si Jesus usa ka Dios. Anaa siya sa Santisima Trinidad, 3 personas usa ka Dios. Si Jesus usa ka Dios ug ang iyang tubag ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Nasayud siya kon kinsa ang molingkod sa iyang tuo ug sa iyang wala
• Can you imagine kon gilitok ni Jesus ang mga ngalan nga molingkod sa gingharian? Sa iyang tuo ug wala? Wala siguro kitay simbahan karon. Kay diha-diha mabungkag dayon ang napulog duha ka mga apostoles
• Kon wala ang mga apostoles dili man matindog ang pondasyon sa simbahan nga nagagikan sa mga dugo nga miagas gikan sa mga apostoles kay gipanglutos silang tanan
• Mao kini ang inyong timan-an: Gimugna ni Jesus ang simbahan pinaagi sa pondasyon sa dugo sa mga apostoles
• Gani karon sa ebanghelyo, nakadungog ang 10 sa gipangayo nga pabor, nangasuko na sila. Nganong ingon niana. Gusto ninyong duha nga magpalabaw, mamintaha, pareho ra tang tanan
• Kay nganong nangasuko man pud sila? Ang tubag: sa ilang kinahiladman nangandoy usab sila nga mahimong gamhanan ug banggiitan period
• Kining mga cardinals nga magtigom sa conclave sa panahon sa eleksyon sa Santo Papa; motuo ba kamo nga wala silay ambisyon? Deep inside they also wanted to be elected as a pope. This is a very human in character
• Ug dinhi na nagmaymay si Jesus sa iyang mga tinun-an nga ang mga namunoan sa mga tawo naghari kanila; ug ang mga pangulo nagmando kanila
• Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kon usa kaninyo buot mahimong labing dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan
• Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang Anak sa Tawo (nga si Jesus) wala man gani moanhi aron alagaran; kondili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo
• Beautiful and perfect answer. At that very moment nawagtang ang umaabot nga pagkagubot sa mga apostoles. Kay mamalandong na sila ug maayo sa mga maymay sa Ginoo. Ingon diay niana, dili sunod sa kalibutan ang atong mga pamaagi
• Ang pagpamuno usa diay ka matang sa pagsilbi, ang pagkagamhanan usa diay ka matang sa pag-alagad

B. Human Situation
• Ang pangutana ni Jesus nga Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Nagpasabot nga sa serbisyo nga atong pagabuhaton mag-uban niini ang daghang sakripisyo ug mga pagsulay
• Nagpasabot usab kini nga kon kita naghupot sa mga posisyon sa katilingban dili kita mao silbihan kondili kita ang moalagad sa katawhan
• Nagmaymay usab kanato ang ebanghelyo nga kon kita haduol sa mga gamhanan, dili kita magpasagad sa pagpangayo ug pabor alang sa atong tagsa-tagsa ka mga tumong ug tinguha. Be very prudent in asking for favors aron dili kita makasilo sa uban
• If the favors we receive are really very obvious we can spark envy or jealousy or that people will be scandalized and they will lose respect
• Jesus wants to offset the trend of power in the world: from a power that rules to a power that serves
• Jesus speaks of power as service. Jesus wants us to change ourselves and understand the new meaning of greatness. It is service
• Ug niining ikaupat nga adlaw sa atong nobena kang San Rafael, atong hinumduman nga si Tobias giubanan sa tabang sa iyang kauban

C. Challenge
• Ug niining ikaupat nga adlaw sa atong nobena kang San Rafael, atong hinumduman nga si Tobias nga anak ni Tobit ang Propeta giubanan sa tabang sa iyang kauban sa iyang misyon sa pag-adto sa lungsod sa Medes, aron maningil sa pautang kay napuhok na ang pamilya ni Tobit ug hilabihan na ang kakabus
• Si San Rafael wala magpaila sa pamilya ni Propeta Tobit nga siya usa ka arkanghel nga sugo sa Ginoo. Nagpaila siya nga usa ka ordinaryong tawo nga ginganlan ug Azariah
• Kon nasayud si Tobit nga usa na karon ka buta ug nasayud usab si Tobias nga bayong-bayong pa nga si Azariah usa diay ka anghel sa Ginoo, dili na maningkamot si Tobias nga makapaningil sumala sa sugo sa amahan
• Ug mao usab kana ang mahitabo sa duha ka apostoles nga kon tagaan na sila ug gahom sa paglingkod sa tuo ug wala ni Jesus dili na sila maningkamot sa ilang pag-uban sa misyon ni Jesus sa pagluwas sa katawhan
• Nag-uban si Azariah kang Tobias nga nagdala na ug kwarta nga siningil kay dili lalim magbaktas sa lungsod nga sila mga ulipon sa mga Assyrians kay tulison sila kon walay kauban
• Sa ilang paglatas sa suba miambak ang isda ngadto kang Tobias ug nag-ingon si Azariah nga ang apdo sa isda makaayo sa sakit ug gipreserve ni Tobias ang apdo
• Ug sa ilang pagpauli pinaagi sa panabang ni Azariah nakakaplag ug mahal sa kinabuhi si Tobias apan daghan gihapon ang sakripisyo nga giagian ni Tobias kay nagsamok-samok ang demonyo nga si Asmodius apan sa katapusan, malamposon si Tobias sa iyang misyon, nibalik ang panan-aw sa iyang amahan ug malipayon silang duha ni Sara sa ilang kaminyoon pinaagi sa panabang ni San Rafael nga nagpaila nga si Azariah
• Ug mao kana karon ang hagit sa atong ebanghelyo nga tumong usab sa ika-4 nga adlaw sa nobena alang sa atong patron
• Isip mga Kristiyano kinahanglan ma cultivate nato ang intimate relationship with our God
• Hinungdan nga si Santiago ug si Juan nga nangayo ug pabor kang Jesus tungod sa intimacy of relationship sa Ginoo. Bisan si Tobias wala man mangayo sa kaminyoon apan gihatag kini kaniya
• Do you remember the children who were the visionaries of Fatima? What did the angel tell them? The angel said to them? Pray, pray, because God has found favors with you
• If we become favorable before the eyes of God everything will be possible
• In the 1st reading today in Isaiah and similar message in the 2nd reading in the Hebrews, Isaiah prophesies about the servant of the Lord who is Jesus who bears the guilt of many people and they were saved
• Kon maligdong kita sa mga mata sa Ginoo, bisan ang atong mga mahal sa kinabuhi nga dagko kaayo ang mga sala nga nahimo, maluwas tungod sa atong kaayo kay kita nakabaton ug pabor sa Ginoo

Tap or click to download

Mark 10 verse 35-45 Cebuano

Mark 10 verse 35-45 Cebuano

Comments are closed.