John 6:41-51 19th Sunday Ordinary Time
August 23, 2021
John 6:60-69 21st Sunday in Ordinary Time
August 23, 2021

Luke 1:39-56 Solemnity of Assumption of the Blessed Virgin Mary to Heaven

Assumption of the BVM
Revelation 11:19-12:1-6
1 Corinthians 15:20-26
Luke 1:39-56

A. Text and Context
• Karon nagsaulog kita sa solemnidad ni Maria ang Nuestra Señora de la Asuncion or the Lady of the Assumption
• Wala kitay madungog nga detalye sa pagkayab ni Maria ngadto sa langit kon ang bibliya ang atong hisgotan kay wala kana mahisulat sa Balaang Kasulatan
• Apan kon ang tradisyon sa atong simbahan ang atong hisgotan daghan kaayo ang nahisulat niini
• Sa atong pagtuo nga Katoliko aduna kitay 3 ka sumbanan sa atong pagtuo: ang una mao ang bibliya
• Ang ika 2 mao ang Magisterium o Mahistrado sa atong simbahan. Mao kana ang mga doktrina ug mga dokumento sama sa mga papal encyclicals, papal decrees ug uban pa
• Ang ika 3 mao ang tradisyon sa atong simbahan. Sukad pa gayud nga buhi pa si Jesus ang mga tinun-an kanunay na nga mangayo ug tambag sa inahan sa Dios
• Mao nga kon hilom ang bibliya bahin kang Maria, nagkadaiya usab sa kadaghan ang mga tradisyon nga nagauban sa atong pagtuo
• Sa atong Franciscan tradition, ang mga fraile nagadebosyon sa gitawag namo ug Franciscan Rosary known as the 7 joys of Mary or the Franciscan Crown
• Sa katapusan sa rosaryo nga 70 ka Maghimaya ka Maria modugang kami ug 2 ka extra Hail Mary aron paghandum sa 72 ka tuig nga nabuhi si Maria niining ibabaw sa kalibutan
• Ang atong tradisyon nagsulti nga si Maria gilubong sa Ephesus ug ang Ephesus mao na karon ang present country of Turkey
• Ang mahal nga birhen giubanan ug giamuma ni San Juan Ebanghelista hangtud sa iyang katapusang gutlo sa kinabuhi didto sa Ephesus
• Mel Gibson..
• Kung atong hinumduman didto sa tiilan sa krus nagkanayon si Jesus: Inahan ania ang imong anak; anak ania ang imong inahan
• Mga 14 anyos pa lang si San Juan nga nag-uban-uban na kang Jesus nga usa ka tinun-an. Siya ang gisangunan ni Jesus sa misyon nga atimanon ang iyang inahan kon siya mopanaw na
• Si San Juan bata pa man kaayo ug paraygon kaayo. Mao kana siya ang magsandig-sandig sa dughan ni Jesus nga atong makit-an sa hulagway sa Last Supper o katapusang panihapon
• Ang tradisyon nagsaysay nga sa pagduaw sa mga apostoles sa lubnganan ni Maria, wala na nila hikaplagi ang lawas ni Maria
• Mga bulak ra ang nahibilin sa lubnganan ug ilang nadunggan ang mga awit sa mga anghel
• Sukad niadto nagsugod na ang devotion nga si Maria gikayab sa Ginoo didto sa langit lawas ug kalag
• Mao nga ang mga deboto wala magtuo nga namatay si Maria; siya natulog lang busa ang unang titulo sa Asumption of Mary mao ang Dormition of Mary or the Sleeping Mary gikan sa Español nga dormir which means to sleep
• At the same time nag develop usab ang theology ug philosophy nga si Maria dili gayud madugta ang lawas kay nagagikan kaniya ang unod, dugo, ug bukog ni Jesus kay wala madugta si Jesus
• Kung nalibre si Jesus sa pagkadugta sa lawas, naturalmente nga dili usab madugta ang lawas ni Maria
• Busa kaniadtong November 1, 1950 Pope Pius XII declared the Assumption of Mary as a dogma of the Church
• Kon usa kini ka dogma, required gayud kita nga motuo isip mga Katoliko kay tawgon kita nga mga heretiko kon dili kita motuo sa dogma
• Tuig 1854, gi-deklara sa simbahan ang dogma of the Immaculate Conception
• Nagpadayag ang Mahal nga Birhen kang Bernadette Soubiros nga ako ang Immaculada Conception; nga buot ipasabot gipanamkon ako nga walay sala
• Mao kini ang background sa atong pagsaulog sa Assumption of Mary. Lig-on kaayo ang basehan sa maong doktrina

B. Human Situation
• Mga kaigsoonan isip mga Kristiyano naningkamot kitang tanan nga mahimong usa ka maligdong nga tawo sa atubangan sa atong Ginoo
• Mao kana ang hinungdan nga kita nagsakripisyo sa atong kalisod kay mao usab kana ang giagian sa atong Inahan nga Birhen
• Kon unsa ang giagian sa iyang anak, ang Birheng Maria miagi usab niini psychologically and emotionally. Ang tanang kasakit ni Jesus giagian usab sa iyang inahan
• Di ba kon kita nga nagtan-aw sa tawo nga gisakit ug maayo, ang atong bation mao usab ang kasakit sa atong nakit-an. Nagauban si Maria sa iyang anak dili lang sa kasakit kondili sa kalipay usab
• Pananglitan ang Amahan nasuko pag-ayo sa iyang anak kay maldito kaayo, nabunalan aron madisiplina
• Nilayas ang anak, moingon ang Amahan sa Inahan, hala adtua didto kuhaa, papaulia nang imong anak
• Magpakiluoy ang inahan, uli na intawon Dong, kay wa na masuko imong tatay. Di ba? Milabaw pa ang paghigugma sa anak kaysa kasuko
• Ang buot nakong ipasabot ang pagdisiplina sa anak obligasyon sa ginikanan. Ug ang atong paghigugma sa anak, nagauban gayud kanunay ang element sa sakripisyo
• Sa pagdawat ni Maria nga mahimo siyang inahan ni Jesus, wala baya siya masayod sa tanan kung unsa ang mahitabo nga umaabot
• Apan gitagna ni Simeon didto sa templo nga usa ka baraw ang motusok sa iyang kasing-kasing
• Matud pa sa tradisyon kon si Jesus madagma sa kabug-at sa krus, mawad-an usab ug panimuot si Maria at the same time. Nagauban ang sakripisyo kanunay
• Kon kita buot magpatindog ug bag-ong balay, di man mahimo nga magpalami ka sa pagsuroy-suroy, magpabongga ka sa pagsaulog sa tanang okasyon sa pamilya, magtigom sa ka aron masugdan na ang bag-ong balay. Dunay sakripisyo

C. Challenge
• Ug mao kana mga kaigsoonan ang hagit karon sa atong pagsaulog sa pagsaka ni Maria ngadto sa langit
• Nagsakripisyo siya ug siya nagauban sa kasakit ug kalipay sa iyang anak, ug sa katapusan gigantihan siya pinaagi sa pagsaka nga buhi ang lawas ug kalag
• Ato usab paningkamutan nga kita makasaka sa hagdan sa gitas-on sa atong espirituwal nga kinabuhi
• We strive to climb to the greater heights of spirituality until we reach the pinnacle and the epitome of glory
• Ug unsa man ang hagdan nga atong sak-an? Ordinaryo ra gyud kaayo. Mao kana ang mga maayong buhat nga atong gihimo sa adlaw-adlaw nga bisan ginagmay ra kaayo okay na na
• Uban na niana ang kaputli sa atong mga katuyuan, the purity of our intentions and motivations, ug ang kalimpiyo sa atong mga kamot sa inadlaw nga paghimo sa atong mga obligasyon ug trabaho
• Sa ordinaryo nga dagan sa kinabuhi wala man gayud kita sanguni ug mabug-at nga misyon nga ipabuhat kanato. Ordinaryo ra usab ang gisangon kanato
• Sa atong pagsaka sa hagdan sa espirituwalidad mahulog usab kita usahay kay moabot ang mga pagsulay, mga unos sa kinabuhi
• Apan sa atong pagkahulog dili man gayud kita mabagdok ug maayo tungod sa kagahi sa baldosa. Pinaagi sa grasya sa Ginoo ug sa pagpangama ni Sta. Maria, sama kita sa gisalo sa iyang mga kamot
• Sama sa bata nga nagtuon pa lang sa paglakaw, makamao na kita motindog samtang nagalabay ang panahon ug panagsa na lang kita mahisukamod
• Dili malipay ang Ginoo kon kita makasala. Apan kon sa atong pagkadagma, sa atong pagkasukamod, motindog kita ug magsugod na pud pag-usab
• Ingon lang niana ang kinabuhing espiritwal

Tap or click to download

Luke 1 verse 39-56 Assumption Cebuano

Comments are closed.